TEFEKKÜR / DÜŞÜNMEK:

 

İbret alacak ve faydalanacak şekilde derin düşünme. Allahu tealanın sıfatlarını ve nîmetlerini düşünme.

 

Allahu Teala Kur'an-ı kerîmde mealen buyurdu ki: Onlar (o selîm akıl sahipleri öyle insanlardır ki) ayakta iken, otururken, yanları üstünde (yatar) iken (hep) Allah'ı hatırlayıp anarlar ve göklerin, yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler. (Bu tefekkür edenler şöyle derler;) "Ey Rabbimiz! Sen bunları boşuna yaratmadın. Sen (bundan) pak ve münezzehsin. Bizi ateşin azabından koru." (Al-i İmran 191)

 

İşte biz tefekkür eden bir kavim (topluluk) için ayetleri (delilleri) böyle açıklarız. (A'raf 24)

 

 

KURTUBİ DE ANLAMAK, DÜŞÜNMEK, ÖĞÜT ALMAK VE TEFEKKÜR ETMEK:

 

 

ALLAH'ın Ayetleri Işığında Düşünmek (Bakara 219)

 

Kuran üzerinde Tefekkürün Tevbe Etmekteki ve Günahlardan Kaçınmaktaki Rolü  (Al-i İmran 135)

 

Bu Ayetler üzerinde Düşünmenin Önemi - Göklerin ve Yerin Yaratılışı üzerinde Düşünmek - Yüce Allah Boşuna Bir Şey Yaratmamıştır (Al-i İmran 190 - 200)

 

Tefekkür Amacıyla Bakmak - Kelami Metodlarla Allahı Tanımak Zorunlu Değildir - ibretle Bakmanın Meşru çerçevesi (A’raf 185)

 

Tefekkür’ün şart oluşu (Enfal 21-22)

 

ALLAH'ın Buyruklarını Akledip Anlayanlar Doğruluktan Ayrılmamalıdır (Tevbe 119)

 

Aynı Sudan Sulanan Farklı Lezzette Yiyecekler (Ra’d 4)

 

Aklını kullanan için ayet (Nahl 12)

 

ALLAH çeşitli renklerde şeyler yarattı akledenler öğüt alsın diye (Nahl 13)

 

Yaratan (halık) ile yaratamayan hiç bir olur mu! (Nahl 17)

 

Yeryüzünün su ile dirilmesinde anlayana ayet vardır! (Nahl 65)

 

Düşünen Topluluklar (Nahl 69)

 

Nebi (s.a.v.) Kur’an okurken Ahirete iman etmeyenlerle arasına perde çekilirdi... (İsra 45)

 

Devam: Onlar Kur’anı anlamasın diye ALLAH.... (İsra 46)

 

İblis Adem’e secde etmemek için ALLAH’a asi oldu. İnsan ise Adem’e secdeyi emreden ALLAH’a değil İblis’e ve soyuna itaat ediyor (Kehf 50)

 

 

ALLAH yeryüzünü insana uyumlu yaptı, yağmur ile de ondan bitkiler çıkartıp bununla insanları ve davarlarını besliyor (Ta-Ha 53-55)

 

Rablerinden yeni bir öğüt geldi mi insanlar alay eder... (Enbiya 1-3)

 

 

.... göklerle yer birleşik ve yapışık idi. ..... canlı her şeyi sudan yarattık. - ..... yer onları çalkalamasın diye onda sağlamlaştırıcı kazıklar yarattık. Orada yol bulabilsinler diye de ondaki dağlar arasından yollar açtık. - Ve gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık.... (Enbiya 30-33)

 

Kulak, Göz ve Kalpleri yaratan ALLAH’a şükretmemek (Mu’minun 78)

 

Herşeye gücü yeten ve sahibi, hakimi, yaratıcısı ve koruyanı olan ve kendisine karşı korunulamayacak olanın ALLAH olduğunu söyleyenler yeniden dirilmeyi nasıl inkar eder (Mu’minun 80-89)

 

Dinler görünürler ancak anlamazlar, hayvan gibidirler.... (Furkan 44)

 

Gece ve Gündüzün Birbiri Ardınca Gelmesi - Şükretmek isteyenler (Furkan 62)

 

ALLAH Alimlerin anlayacağı misaller verir ... (Ankebut 41-43)

 

İnsanlar yaratıkları ve kendilerini düşünmezler (Rum 8)

 

Hayat’ının gerçeğini unutan insan; zayıf bir nefis ve bebeklik, Gençlik ve ihtiyarlık zayıflığını düşünsün (Rum 54)

 

Yaratan ALLAH’tır derler ama bunun ne manaya geldiğini düşünmezler (Lukman 25-26)

 

Gemi’nin batmayıp yol alması ayettir (Lukman 31)

 

Kur’an dan öğüt alan iman eder (Secde 15)

 

Öğüt kendisine ulaştığı halde yüz çeviren zalimdir ve ALLAH ondan intikam (Secde 22)

 

Kalblerden Kötü Düşünceleri Uzak Tutmak için Tedbirli Olmak Gereği (Ahzab 53)

 

Göğü, yeri ve arasındakileri boşa yaratmadı - iman edip salih amel işleyenlerle fesad çıkaranlar, takva sahipleri ile günahkarlar bir mi (Sad 27-29)

 

Hiç bilenlerle, bilmeyenler bir olur mu? Ancak özlü akıl sahibleri öğüt alır (Zümer 8-9)

 

Kur’an’da her misal verilmiş arapça indirilmiştir ki anlaşılsın (Zümer 27-28)

 

Bunca delil ve verilen rızık vardır sadece dönenler öğüt alır (Mu’min 13-17)

 

ALLAH Denizi, Göklerde ve yerde bulunanları size boyun eğdirdi. Bunlarda düşünen bir topluluk için ayetler var (Casiye 12-13)

 

Nebi'yi dinleyip, Yanından çıktıklarında kendilerine ilim verilmiş olanlara: "Az önce ne dedi?" derler. İşte bunlar, Allah'ın, kalplerine mühür vurduğu ve hevalarına uyanlardır. Hidayeti bulanların ise hidayetlerini arttırmış ve kendilerine takvalarını vermiştir.  (Muhammed 16-17)

 

Kur'an'ı Niçin Düşünmezler (Muhammed 22-24)

 

ibretle tefekkür etmesi için Göğün nasıl bina edildiğine ve süslendiğine bakması, yere ve sabit dağlara ve göze hoş gelen her çiftten bitkinin yaratılışına bakması. (Kaf 6-11)

 

Ve Biz göğü kudret ve kuvvetle bina ettik ve muhakkak Biz genişleticileriz. - Yeri de döşedik. Ne güzel döşeyenleriz! Herşeyden de çift çift yarattık. İyi düşünürsünüz diye. (Zariyat 47-49)

 

Sen yüz çevir onlardan. Artık kınanacak değilsin. Ama öğüt ver. Çünkü öğüt mü'minlere fayda verir.  (Zariyat 50-55)

 

Andolsun ki Biz, Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık. O halde var mı ibret alıp düşünen? (Kamer 9-17)

 

... Biz Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık. O halde var mı ibret alıp düşünen?  (Kamer 18-22)

 

... Biz Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Peki, öğüt alan bir kimse var mı? (Kamer 27-32)

 

... Biz Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Peki, öğüt alan bir kimse var mı? (Kamer 27-32)

 

Biz, Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Peki var mı öğüt alıp, düşünen? (Kamer 33-40)

 

Emrimiz ancak birdir ve bir göz kırpması gibidir.  Biz, benzerlerinizi helak ettik. O halde var mı bir düşünen? (Kamer 50-55)

 

Aktardığını bilmeyen, Okuduğunu anlamayan.  Kitap yüklü eşek! (Cuma 5)

 

Bu ise onların iman etmelerinden sonra kafir olmalarındandır. Bunun için de kalplerine mühür vuruldu. Bu yüzden onlar anlamazlar. (Münafikun 3)

 

Gerçek şu ki, Allah size bir Zikir indirmiştir.   İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah'ın açık açık ortaya koyan öğütlerini size okuyan bir Nebi (göndermiştir.) (Talak 8-11)

 

"Halbuki O, ancak alemler için bir öğüttür."  (Kalem 52)

 

... su haddini aştığı sırada sizleri gemide Biz taşıdık. Onu sizin için bir ibret kılalım ve onu belleyen bir kulak da bellesin diye. (Hakka 11-12)

 

.... İşte bu, gerçekten bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine doğru yol alır. (Müzzemmil 15-19)

 

Ne oluyor onlara ki, öğütten yüz çeviricidirler? ... aslandan ... kaçan yaban eşekleridir. ....Asla! Doğrusu onlar ahiretten korkmazlar. (Müddessir 49-53)

 

DEVAM: ... Kim dilerse ondan öğüt alır. Allah dilemedikçe de öğüt alamazlar. İşte O, kendisinden korkutmaya layık olandır, bağışlamak da O'na yaraşır. (Müddessir 54-56)

 

... o, bir öğüttür, Artık dileyen onunla öğüt alsın. Çok şerefli, son derece yüksek ve tertemiz sahifelerdedir. Emrine itaatkar, oldukça değerli katiblerin elleri ile (yazılmıştır). (Abese 11-16)

 

O halde -eğer öğüt fayda verirse- sen de öğüt ver. (A’la 9)

 

Korkan kimse, öğüt alacak. (A’la 10)