KURTUBİ

DİRİLTME - HAYAT

 

Hayat ve Ölüm Kıyamet’in varlığına delil... (Bakara 28)

 

Ölümden Sonra Diriliş - Öldükten Sonra Diriltilenlerin Mükellefiyeti (Bakara 55-56)

 

Ölüleri Dirilten Allah (Bakara 73)

 

Yüxyıl ölü kaldıktan sonra diriltilen... (Bakara 259)

 

İbrahim A.S.’ın diriltmeye dair öğrenme isteği.... (Bakara 260)

 

Yeniden dirilme (Al-i İmran 9)

 

Öldüren de Dirilten de ALLAH’tır (Al-i İmran 27)

 

ALLAH Ölüleri diriltecektir (En’am 36 37)

 

Yağmur’un kuru araziyi yeşertmesi yeniden diriltmenin delillerinden ... (A’raf 57)

 

Öldüren de Dirilten de ALLAH’tır (Yunus 56)

 

Öldükten sonra tekrar diriltileceksiniz!......(Hud 7)

 

Yeniden diriltilmeyi inkar edenler ve ahiretteki durumları (Ra’d 5)

 

Dirilten de Öldüren de Varis de .... (Hicr 23)

 

Yeniden dirilmeyi ALLAH üzerine almıştır. Mutlaka olacak! (Nahl 38)       Devam (Nahl 39)

 

Yeryüzünün su ile dirilmesinde anlayana ayet vardır! (Nahl 65)

 

Müşriklerin yeniden dirilmeye inanmayıp ‘...bir yığın kemik ve ufalanmış toprak olduğumuz zaman...’ diye alay etmeleri (İsra 49)

 

Devam: ALLAH (C.C.) şöyle buyurdu: ‘......’ (İsra 50-51)

 

Kıyamet günü dirilen ‘Elhamdulillah’ diyerek kalkacak ve dünyada çok az kaldığını düşünecek (İsra 52)

 

Kehf ashabının yeniden dirilmeye dair... (Kehf 21)

 

İnsanın Yaratılışı, Öldükten Sonra Dirilişin Delilidir (Hac 5)

 

Çocukluk ve Sonraki Aşamalar – Ömrün sonlarında düşüş (Hac 5)

 

ALLAH insanları kabirlerinden diriltecektir (Hac 6-7)

 

Dieilten, öldüren ve yeniden dürültecek olan ALLAH’tır (Hac 66)

 

(Mu’minun 15-16)

 

Herşeye gücü yeten ve sahibi, hakimi, yaratıcısı ve koruyanı olan ve kendisine karşı korunulamayacak olanın ALLAH olduğunu söyleyenler yeniden dirilmeyi nasıl inkar eder (Mu’minun 80-89)

 

Dirilmeye inanmayan (Furkan 40)   (Neml 67-68)

 

Hayata Yeni Bir Başlangıç (Furkan 47)

 

Yaratıcının kudreti her türlü diriltmeyi mümkün kılar (Rum 19)

 

İlk yaratan’a sonra tekrar yaratmak / diriltme zor olur mu? (Rum 27)

 

Yağmurun ölü araziyi diriltmesi .... (Rum 48-49)   Devam (Rum 50)       Devam (Rum 51)

 

Yeniden yaradılışı kafirler inkar eder (Secde 10)

 

Sebze ve Yem’i ALLAH indirdiği yağmur ile ölü yeryüzünden çıkarır (Secde 27)

 

Yeniden dirilişi mevzu ederek Müşriklerin alay etmeleri (Sebe 7)

 

Bulutların bir yere götürülüp yağmur ile oranın diriltilmesi yeniden dirilmeye ...(Fatır 9)

 

Ölülerin Diriltilmesi (Yasin 12)

 

Su kaynaklarını yada ağaçları yapmadıkları halde ölü topraktan çıkanları yedikleri ve yerden kendi vücutlarından ve bilemedikleri yerlerden çiftler’in hayata gelmesini anladılar mı ki yeniden dirlmeyi kabullenemiyorlar (Yasin 33-36)

 

Fizik kuralları ile dirilmeyi reddeden kişi, ALLAH’ın nemli ağaçtan ateşi çokarmasına baksın (Yasin 80-83)

 

Yalanlayanlar tek bir ses ile Zelil halde diriltilecekler ve pişman olacaklar (Saffat 18-21)

 

Diriltildiğinde Mu'min ile Kafir'in farkı (Zümer 21)

 

ALLAH, dirilten ve öldürendir. Bir işe hükmettiğinde "Ol" der, o da olur (Mu’min 66-68)

 

Yağmur ile kuru yerden nasıl ekin çıkarıyorsa öldükten sonra insanı da yeniden ... (Zuhruf 11)

 

’’Biz öldükten ve toprak olduktan sonra mı (diriltileceğiz)? ...." (Kaf 1-5)

Gökten indirilen su ile ölmüş bir ülkenin diriltilmesindeki gibi kabir den çıkış da böyle olacaktır. (Kaf 6-11)

 

Nida edenin yakın bir yerden sesleneceği ve çığlığı işitecekleri gün; işte o, çıkış günüdür. .... (Kaf 41-45)

 

Öldüren de, dirilten de ALLAH'tır; (Necm 43-46)

 

Tekrar diriltmenin de, .... ALLAH'a ait olduğu... (Necm 47-55)

 

.... daha önce nimetlere gark olmuş, refahtan gözleri dönmüş kimselerdi. O büyük günah üzerinde de ısrar ederlerdi. Ve: "Biz ölüp toprak ve kemik olduktan sonra mı, gerçekten biz mi tekrar diriltileceğiz?" derlerdi. "Ya önceki babalarımız da mı diriltilecek?" (Vakıa 41-56)

 

... ilk yaratılışı bildiniz. ibretle düşünmeniz gerekmez mi? (Vakıa 57-62)

 

ALLAH kimin daha güzel amel yapacağını denemek için Ölümü ve Hayatı yarattı... (Mülk 2)

 

"Ve Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirmiştir. "Sonra sizi yine oraya iade edecek ve sizi bir defa daha çıkaracak." (Nuh 17-18)

 

....Evet, Biz parmak uçlarını bile toplayıp, düzenlemeye kadiriz. ...(Kıyame 1-6)

 

İnsanı ....... dökülen meniden.... Sonra ... sülük gibi yapışan bir kan pıhtısı olmuş, sonra (Allah onu) yaratmış, düzenlemiştir. ...... Bunları yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? (Kıyame 36-40)

 

"Biz, sahiden biz mi tekrar hayata döndürüleceğiz?" derler. "Çürümüş, dağılmış kemikler olduktan sonra mı?" "Böyle ise bu, ziyanh bir dönüştür" dediler. Halbuki o, ancak bir tek haykırıştır. Ansızın hepsi toprağın üzerinde, dipdiri çıkıverirler. (Naziat 1-14)