TEBLİĞ

 

Bildirmek manasına gelir.

 

Nebiler, Resuller ve onların varisleri olan Alimler’in yada İslam devleti görevlillerinin İnsanlara Allah Teala'nın emir ve yasaklarını bildirmesi.

 

Tebliğ İslam davetinin bir bölümüdür ve bunu yapan kişi’nin ehil olması ve bu işi Allah Rızası için yapması gerekir.

 

Tebliğ’in şartları ve adabı vardır. Cahil’in tebliği fayda’dan çok zarar verebilir.

 

 

KUR’AN-I KERİM’DE TEBLİĞ’E DAİR AYETLER VE TEFSİRLERİ:

 

Onların hidayete ermesi üzerine borç değildir. Fakat Allah dilediği kimseye hidayet verir. Her ne hayır infak ederseniz kendi faydanızadır. Zaten siz, ancak Allah'ın rızası için infak edersiniz. Hayırdan neyi infak ederseniz size ödenir ve size asla zulmedilmez. (Bakara, 272) [Tefsiri]

 

Seninle tartışmaya girişirlerse "Ben bana uyanlarla birlikte yüzümü Allah'a teslim ettim" de. Kendilerine kitap verilenlere ve (kitapsız) ümınilere: "Siz de İslam oldunuz mu?" de. Eğer İslam olurlarsa doğru yola girmişlerdir. Şayet yüzçevirirlerse sana yalnız tebliğ etmek düşer. Allah kulları görendir.(Al-i İmran, 20) [Tefsiri]

 

Peygambere itaat eden gerçekte Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, zaten Biz seni onların üzerine bir koruyucu (gözetleyici) göndermedik. (Nisa 80) [Tefsiri]

 

Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer böyle yapmazsan, O'nun risaletini tebliğ etmemiş olursun. Allah, seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz Allah, kafirler topluluğuna hidayet vermez. (Maide 67) [Tefsiri]

 

Resule düşen ancak tebliğdir. Neyi açıklar, neyi gizlerseniz Allah hepsini bilir. (Maide 99) [Tefsiri]

 

Biz, peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Artık kim iman edip ıslah ederse, onlara korku yoktur, onlar üzülmezler de. (En’am 48) [Tefsiri]

 

De ki: "Ben size yanımda Allah'ın hazineleri vardır, demiyorum. Ben, gaybı da bilmem. Ben size hiç şüphesiz bir meleğim. de demiyorum. Ben, ancak bana vahyolunana uyarım." De ki: "Hiç görmeyenle gören bir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz?" (En’am 50) [Tefsiri]

 

Sakınanlara onların hesabından herhangi bir sorumluluk yoktur. Fakat sakınırlar diye (onlara) hatırlatmaları gerekir. (En’am 69) [Tefsiri]

 

Ey cin ve insanlar topluluğu! İçinizden size ayetlerimi okuyan, bugününüzün gelip çatacağını bildirip sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar: "Nefislerimize karşı şahitlik ederiz" diyecekler. Halbuki, dünya hayatı onları aldattı da, kendi aleyhlerine kafir kimseler olduklarına şahid oldular. (En’am 130) [Tefsiri]

 

Bu, Rabbinin, haberleri yokken ülkeler halkını haksız yere helak edici olmadığından dolayıdır. (En’am 131) [Tefsiri]

 

Elif, Lam, Mim, Sad. (Bu) kendisiyle uyarman, mü'minlere de öğüt almaları için sana indirilen bir kitaptır. Sakın ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. (A’raf 1-2) [Tefsiri]

 

Eğer Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi elbette onlara işittirirdi. şayet işittirmiş olsaydı, yine onlar muhakkak yüzçevirerek arkalarına döner giderlerdi. (Enfal 23) [Tefsiri]

 

Onlar seni yalanlarlarsa, De ki: "Benim yaptığım bana aittir, sizin yaptığınız ise size aittir. Benim yaptıklarımdan siz uzaksınız, sizin yaptıklarınızdan da ben uzağım." (Yunus 41) [Tefsiri]

 

Onlara va'dettiğimizin bir kısmını sana göstersek de yahut canını alsak da, sana düşen ancak tebliğ etmektir. Hesap görmek de yalnız Bize aittir. Görmediler mi ki Biz arza geliyoruz da, onu etrafından eksiltip duruyoruz. Allah hükmeder. O'nun hükmünü koğuşturup bozacak yoktur. O, hesabı pek çabuk görendir. (Ra’d 40-41) [Tefsiri]

 

Artık emrolunduğunu açıkça bildir. Müşriklerden de yüzçevir. O alay edip duranlara karşı muhakkak ki Biz sana yeteriz. (Hicr 94-95) [Tefsiri]

 

Eğer yüz çevirirlerse, sana düşen ancak açıkça tebliğden ibarettir.(Nahl 82) [Tefsir]

 

Rabbinin Kitabından sana vahyolunanı oku. O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. Sen O'ndan başka bir sığınak asla bulamazsın. (Kehf 27) [Tefsir]

 

De ki: "Allah'a da itaat edin, Resulüne de itaat edin." Eğer yüz çevirirseniz, ona düşen ancak ona yükletilendir. Size düşen de size Yükletilendir. O'na itaat ederseniz, hidayet bulursunuz. Peygambere düşen de ancak apaçık tebliğdir. (Nur 54) [Tefsir]

 

Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Muhakkak Allah herşeyin inceliklerini bilir (Latiftir), herşeyden haberdardır. (Ahzab 34) [Tefsir]

 

İşte bundan dolayı sen davet et. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların arzularına uyma ve De ki: "Ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim. Aranızda adalet yapmakla emrolundum. Allah bizim de Rabbinizdir, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bizim, sizin amelleriniz de sizindir. Bizimle sizin aranızda artık bir delile gerek yoktur. Allah hepimizi bir arada toplayacaktır ve dönüş yalnız O'nadır." (Şura 15) [Tefsir]

 

Eğer yüz çevirirlerse Biz seni onların üzerine bir bekçi göndermedik. Sana düşen ancak tebliğdir. Muhakkak Biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımızda bundan dolayı o sevinir. Şayet ellerinin önden gönderdikleri sebebi ile onlara bir kötülük isabet etse, o zaman insan şüphesiz nankörlük eder. (Şura 48) [Tefsir]

 

Allah'a itaat edin, Peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz Peygamberimize düşen ancak apaçık tebliğdir.  (O) Allah'dır. O'ndan başka hiç bir ilah yoktur. O halde mü'minler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. (Teğabun 12,13) [Tefsir]

 

De ki: "Gerçek şu ki beni (evet) beni Allah'tan asla kimse kurtaramaz ve ben O'ndan başka sığınacak. kimse de asla bulamam. "Ancak Allah'tan gelenleri ve O'nun gönderdiklerini tebliğ etmek (imkanına sahibim). Kim Allah'a ve Rasulüne isyan ederse, hiç şüphesiz onun için cehennem ateşi vardır. Onlar orada ebediyyen kalacaklardır. " Nihayet onlar tehdit olundukları şeyi görecekleri zaman, kimin yardımcılarının daha zayıf ve sayıca daha az olduğunu bileceklerdir. De ki: "Tehdit olunduğunuz yakınmıdır? Yoksa Rabbim ona uzun bir zaman mı tayin etmiştir, bilmiyorum." (Cin 22-25) [Tefsir]

 

Ta ki o (peygamberlerin) Rabblerinin gönderdiklerini gereği gibi tebliğ ettiklerini ortaya çıkarsın. O, onların yanında olan herşeyi kuşatmıştır. Herşeyi de sayısı ile saymıştır. (Cin 28) [Tefsir]

 

Artık sen hatırlat! Sen ancak bir hatırlatıcısın. üzerlerine musallat olan bir zorba değilsin. Fakat kim yüz çevirip, inkar ederse, Allah, onu en büyük azab ile azablandırır. Şüphe yok ki dönüşleri yalnız Bizedir. Sonra da hesaplarını görmek de şüphesiz yalnız Bize aittir. (Ğaşiye 21-26) [Tefsir]