YILDIZ

 

Hz. Ali bildiriyor: Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem), bana şöyle buyurdu: "Ey Ali! Sana zor gelse de abdesti tam al. Sadakayı (zekat malmı) yeme. Eşeği (melezleştirmek için) at üzerine sıçratma. Yıldız ilmiyle uğraşanlar ile oturma." Zevaid 8474.

 

* * *

 

Başka bir rivayette yine Abbas b. Abdilmuttalib'in bildirdiğine göre Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Yüce Allah, yıldızlar onları saptırmadığı sürece bu karyeyi (Mekke'yi), şirkten temizlemiştir" buyurdu.Zevaid 8476

 

* * *

 

Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem), yıldızlara bakmayı (astroloji ve müneccimliği) yasakladı.Zevaid 8477

 

* * *

 

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Nice Ebi Cad (Ebced) harflerini öğreten kimseler vardır ki yıldız ilmiyle uğraştıkları için onların Kıyamet Gününde Yüce Allah'ın katında bir payları yoktur. " Zevaid 8478

 

* * *

 

Zeyd İbn Halid el-Cüheni (r.a.)'in şöyle dediği nakledilmiştir: "Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize Hudeybiye'de geceleyin yağan yağmur'un izleri belli İken sabah namazı kıldırmıştı. Namaz bittikten sonra cemaate dönerek şöyle buyurdu: 'Siz Rabbinizin ne buyurduğunu biliyor musunuz?' ashab-ı kiram, Allah ve Resulü daha iyi bilir' deyince Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: Kullarımdan kimisi bana inanan birer mu'min olarak sabah'a çıktığı halde kimisi kafir oldu. Kim, bu yağmur Allah'ın fazlı ve rahmeti ile üzerimize yağdı, demişse o bana inanan ve “ızların güç ve kuvvet sahibi oIduğunu reddeden bir mu'mindir. Kim de, bu yağmur şu ve şu yıldızlar sayesinde yağdı, derse beni inkar etmiş ve yıldızların bir güç ve kuvvet'e sahip olduğuna iman etmiş demektir. (Buhari).

 

 

KURTUBİ TEFSİRİNDE YILDIZ’A DAİR AYETLER VE TEFSİRLERİ:

 

İbrahim yıldızı görünce (En’am 76)

 

Yıldızlar karanlıkta yol bulmak içindir (En’am 97)

 

Yıldızlar da ayetler (Nahl 12)

 

Alametler ve Yıldızlarla Yol Bulma - ... ve Keyfiyeti (Nahl 16)

 

Dünyaya en yakın semanın yıldızlarla süslenmesi ve yıldızların hikmeti - Kulak hırsızı şeytanlar... (Saffat 6-10)

 

Battığı zaman yıldıza andolsun ...(Necm 1-10)

 

Şi'ra yıldızının Rabbinin gerçekten O olduğunu; (Necm 47-55)

 

Bu Buyruktaki Yemin- 

Yıldızların Doğup Batma Yerleri ve Kısım Kısım İndirilen Kur'an (Vakıa 75-80)

 

... Biz, dünya semasını kandillerle süsledik. Onları şeytanlara atış taneleri yaptık...(Mülk 5-6)

 

Güneş, yıldızlar ve dağlar'ın kıyamet kopunca.... (Tekvir 1-14)

 

Andederim geri dönüp gelenlere, Aka aka yuvalarına geri dönenlere,  (Tekvir 15-22)

 

Yıldızlar dökülüp, darmadağın olduğu zaman,... (İnfitar 1-5)

 

 

BUHARİ / FETHU’L-BARİ

 

Katade, "Biz yere en yakın göğü lambalarla donattık" [Mülk, 5] ayetini açıklarken şunları söylemiştir: "Allah Teala bu yıldızları üç maksatla yaratmıştır: 1. Gökyüzünü süsleyen, donatan kandillerdir. 2. Şeytanları uzaklaştırmak için birer silah kılınmıştır. 3. İnsanların yönlerini bulmalarını sağlar.

 

Kim bu üç yorum dışında yıldızların farklı maksatlarla yaratıldığı yönünde yorumlara başvurursa hata etmiş, hakkında bilgi sahibi olmadığı bir konuda dayanaktan yoksun açıklama yapmış olur."

 

İbn Abbas هشيما kelimesini değişip bozulan متغيرا. والأب kelimesini hayvanların yediği ot / yem, الأنام kelimesini yaratılmış varlıklar الخلق ve برزخ kelimesini ise engel / set حاجب diye tefsir etmiştir.

 

Mücahid'e göre ألفافا ve الغلب kelimeleri birbirine geçmiş / yoğun ملتفة anlamına gelir فراشا kelimesi yatak / döşek / sergi / üzerinde durulan yer مهاد anlamındadır. Bu bakımdan "Sizin için yeryüzünde kalabileceğiniz yerleşim mekanı vardır" [Bakara, 36; Araf, 24] ayetindeki مستقر kelimesiyle eş anlamlıdır. نكدا kelimesi  ise az / değersiz / yetersiz قليلا anlamındadır.

 

 

AÇIKLAMA:     Katade'nin yıldızlar hakkındaki sözünü Abd İbn Humeyd, Şeyban yoluyla ve sonundaki şu ek ifadeyle mevsul olarak nakletmiştir: "Allah'ın emrini / hükümlerini bilmeyen bazı cahil kimseler şu yıldızlar konusunda hiç aslı olmayan bir geleceği bilme (kehanette bulunma) iddiası ortaya attılar ve 'Kim şu yıldız çıktığında ağaç dikerse şöyle olur, kim şu yıldız çıktığında yolculuğa başlarsa şöyle olur' gibi sözler söylemeye başladılar. Yemin ederim ki, hiçbir yıldız doğacak çocukların uzun, kısa, kızıl, beyaz, güzel ve çirkin olmasında etkili değildir. Hiçbir yıldız, hiçbir canlı ve hiçbir kuş gaybı bilemez." İşte bu ek bilgi sayesinde İmam Buhari'nin Yıldızlar başlığı altında Kur'an'da geçen bazı kelimelerin tefsirini niçin verdiğini de anlıyoruz. Gerçi bu kelimelerden bazılarının doğrudan konuyla ilgisi yoktur. Fakat İmam Buhari yine de yeri gelmişken bazı kelimeleri de açıklamıştır. En doğrusunu Allah bilir.

 

Ebu Ubeyde, Abdullah İbn Abbas'ın değişen متغير manasını verdiği هشيما kelimesine kuruyup un ufak olmuş anlamını vermiştir. Ebu Ubeyde تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ cümlesini [Kehf, 45] ise "Rüzgarın saçıp savurduğu / dağıttığı" diye açıklamıştır. '

 

İbn Abbas'ın canlıların yediği şeyanlamını verdiği الأب kelimesi hakkında Hz. Ömer: "Biz ayette geçen meyve kelimesinin ne olduğunu biliyoruz! Peki الأب kelimesi ne anlama gelmektedir?" diye sormuş ve daha sonra kendisi şöyle demiştir: "Bırakalım bunları, bu herhangi bir delil olmadan zorlama yorumlara gitmek olur. "

 

Ayrıntılı bilgi için bkz. Buhari Fethu’l-Bari Kitabü'l-İ'tisam, Bab 3, Hadis No: 7289 ve 7293.

 

Müstemli ve Kuşmiheni rivayetlerinde برزخ kelimesine verilen karşılık حاجب değil, bu kelimenin eş anlamlısı olan حاجر dir. Bu tefsir de Abdullah İbn Abbas'a aittir. 

 

 

KAYNAKLARDA, YILDIZ:

 

Hakim El-Müstedrek

 

Resulullah (s.a.v.)’e Hz. Yusuf'a Secde Eden Yıldızların İsimlerinin Sorulması (Beyhaki, Delailu’n-Nübüvve)