TAKLİD / BENZEMEK

 

DÖRT TÜRDÜR 1: İLİM VE AMEL, 2: KÜÇÜMSEME AMAÇLI TAKLİD, 3: ÖNCEKİ ÜMMETLERE, YAHUDİ, HRİSTİYAN, KAFİR VE MÜŞRİKLERE BENZEMEK VE 4. KADIN’IN ERKEĞE ERKEĞİN KADIN’A BENZEMESİ

 

 

1: İLMİ, AMELİ VE… TAKLİD KONULARI:

 

Taklid - ilim Adamlarına Göre Taklidin Mahiyeti - Taklid Yoluyla Bilgi Sahibi Olmak - Avamdan Olanların Taklid Etmesi - Akaid Konularında Taklid ve Kelamcılar (Bakara 170)

 

ALLAH'a Taklidi iman Etmenin Hükmü (A’raf 185)

 

"Benzemek" Anlamındaki Kelimenin Sözlük Açıklaması (Tevbe 30)

 

Kur’an’ın benzerini getirme konusunda meydan okuma (Yunus 38)

 

Halk’ın Alimleri taklid etmeleri (Enbiya 7-10)

 

 

 

2: TAHKİR AMAÇLI TAKLİD:

 

Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.)’e bir kişiden, taklidini yaparak bahsetmiştim de şöyle buyurdular: “Benim şu kadar veya bu kadar menfaatim olsa bile birinin taklidini yapmak hoşuma gidip beni sevindirmez.”

 

Âişe diyor ki: Bir seferinde: “Ey Allah’ın Rasûlü!” dedim. “Safiyye küçücük bir kadındır” dedim ve elimle kısa oluşunu gösterdim. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: “Öyle bir söz ettin ki o söz denize karışsaydı denizin suyu değişirdi.” (Tirmizi 2506)

 

 

 

3: ÖNCEKİ ÜMMETLERE / KAFİRLERE BENZEMEK

 

Ebu Hureyre bildiriyor: Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem): ''Sizden öncekilerin gittiği yolu karışı karışına, arşını arşınına, kulacı kulacına takip edeceksiniz. Şayet onlar bir kertenkele deliğine girmiş olsalar siz de onlar gibi oraya gireceksiniz'' buyurdu. Ashab: "Ey Allah'ın Resulü! Bunlar kim? Ehl-i kitab'dan olanlar mı?" diye sorunca, Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem): ''Ya kimler (olacak)?'' karşılığını verdİ. (Müsned-i Hanbel)

 

 

 

Ebu Hureyre bildiriyor: Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem): ''Ümmetim önceki ümmetIerin gittiği yolu karışı karışına, arşını arşınına takip etmedikçe kıyamet kopmaz'' buyurdu. Ashab: "Ey Allah'ın Resulü! Farsların ve RumIarın yolu mu?" deyince, Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem): ''Onlardan başkası mı var?'' dedi.(Müsned-i Hanbel)

 

 

 

Ebu Hureyre bildiriyor: Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : ''Ümmetim önceki ümmetIerin gittiği yolu karışı karışına, arşını arşınına takip etmedikçe kıyamet kopmaz'' buyurdu. Adamın biri: "Ey Allah'ın Resulü! Perslerin ve Bizanslıların yolu mu?" diye sorunca, Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem): ''Onlardan başkası mı var?' dedi. (Müsned-i Hanbel)

 

 

 

Ebu Hureyre bildiriyor: Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem): ''Sizden öncekilerin gittiği yolu karışı karışına, arşını arşınına takip edeceksiniz. Şayet onlar bir kertenkele deliğine girmiş olsalar siz de onlar gibi oraya gireceksiniz'' buyurdu. Ashab: "Ey Allah'ın Resulü! Bunlar Yahudi ile Hıristiyanlar mı?" diye sorunca, Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem): ''Ya kimler (olacak)?'' dedi. (Müsned-i Hanbel)

 

 

 

Şeddad b. Evs'in bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: ''Bu ümmetin kötüleri, daha önce yaşayan Ehl-i kitab'dan olan kişilerin yaptıklarını eksiksiz bir şekilde aynen yapacak, hatta oklarının tüyleri bile aynı olacaktır. ''(Müsned-i Hanbel)

 

 

 

Ebu Vakıd el-Leysi bildiriyor: Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ile birlikte Mekke'den ayrılıp Huneyn'e doğru yola çıktık. Kafirlerin, yanında toplandıkları ve üzerine silahlarını astıkları Zatu Envat adında bir sedir ağacı vardı. Giderken büyük ve yeşil bir sedir ağacıyla karşılaştığımızda:

 

"Ey Allah'ın Resulü! Bize de Zatu Envat gibi bir ağaç edin" dedik. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şu karşılığı verdi:

 

''Canım elinde olana yemin olsun ki siz de Musa'nın kavminin, Musalya: ''Ey Musa! Onların tanrıları gibi, sen de bize bir tanrı yap!''[A'raf 138] demesi gibi diyorsunuz. Sizden öncekilerin yaptıklarını aynısıyla siz de yapacaksınız''(Müsned-i Hanbel)

 

 

 

Ebu Vakıd el-Leysi anlatıyor: Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ile birlikte Huneyn'e doğru yola çıktık. Giderken bir sedir ağacıyla karşılaştığımızda:

 

"Ey Allah'ın Resulü! Bize de kafirlerde olduğu gibi Zatu Envat benzeri bir ağaç edin" dedim. Zira kafirlerin, üzerine silahlarını astıkları ve yanında toplandıkları (Zatu Envat adında) bir sedir ağacı vardı. Nebi (s.a.v.) bana şu karşılığı verdi:

 

''Allahu Ekber! Musa'nın kavminin, Musa'ya dediğini sen de diyorsun. Ki ona: ''Ey Musa! Onların tanrıları gibi, sen de bize bir tanrı yap!'' [A'raf 138] demişlerdi. Sizden öncekilerin yaptıklarını aynısıyla siz de yapacaksınız! '' (Müsned-i Hanbel)

 

 

 

Abdullah b. Amr (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “İsrail oğullarına gelen her şey benim ümmetime de gelecektir. Ayakkabının ayakkabıya eşitliği gibi aynı durumda olacaklardır. Hatta onlardan bir kimse açıkça annesine yaklaşan kimse olsa ümmetimden de böyle yapanlar çıkacaktır. İsrail oğulları yetmiş iki millete ayrılmışlardı. Ümmetim ise yetmiş üç millete ayrılacaktır. Bunlardan biri hariç hepsi Cehennem’de olacaktır. Ashab: “O millet kimdir?” Diye sordular da: Rasûlullah (s.a.v.)’de şöyle buyurdu: “Ben ve ashabım hangi milletten isek o milletten ve dinden olanlardır.”  (Tirmizi 2641)

 

 

Ebû Âmir el-Hevzenî'den (rivayet edilmiştir), dedi ki: (Bugün) Muaviye İbn Ebi Süfyan, aramızda (ayağa) kalkarak dedi ki: Şunu iyi bilin ki Rasûlullah (s.a.v.) (birgün) bize bir hutbe okumak üzere aramızda (ayağa) kalkıp (şöyle) buyurdu:

 

"Dikkat ediniz! Sizden önceki kitap ehli yetmiş iki dini fırkaya ayrılmışlardı. Bu (İslam) ümmet (i) de yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır (Bunlardan) yetmiş iki fırka cehennemlik bir tanesi de cennetliktir. Bu (cennetlik olan fırka) ehl-i sünnet ve'I-cemaattir."

 

(Bu hadisin ravilerinden) İbn Yahya ile Amr b. Osman rivayetlerine (şu sözleri de) eklemişlerdir. "Benim ümmetimden bir takım cemaatlar zuhur edecektir ki onlara bu bid'atlar, kuduz hastalığının sahibin(in için)e, işlediği gibi işleyecek, işlemediği bir damar ve eklem kalmayacak."(Ebu DAvud 4597)

 

 

4: KARŞI CİNS’E BENZEMEYE ÇALIŞMAK:

 

KENDİLERİNİ KADıNLARA BENZETEN ERKEKLER VE KENDİLERİNİ ERKEKLERE BENZETEN KADINLAR (Buhari)

 

KADINA ÖZENEN ERKEĞİ SÜRMEK (Buhari)

 

KADINLAŞAN ERKEK (Buhari)