FITRAT الفطرة :

 

1. Hilkat, yaratılış. 

2. İslamiyet'e elverişli yaratılış. 

3. Nebilerin sünneti.

S-BUHARİ’DE

 

S-MÜSLİM’DE

 

 

 

Her doğan çocuğun İslam fıtratı üzerine doğup sonradan ana-babası tarafından Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapıldığını söyleyen hadis, her çocuğun böyle olmadığı, bazılarının Müslüman kaldıkları gerekçesiyle bazılarınca anlaşılamamıştır. Bunun cevabı şudur: Bu hadiste, inkarcılığın doğan çocuğun zatî bir özelliği ve tabiatının gereği olmadığı ifade edilmekte, bunun haricî bir sebeple gerçekleştiği belirtilmektedir. Çocuk bu haricî sebepten kurtulursa hak üzere devam eder. Bu, hadiste geçen "fıtrat" ifadesi konusundaki doğru anlayışı destekleyen bir yorumdur.

 

 

Fıtrat Nedir?

 

Selef (ilk dönem İslam Alimleri / Sahabe, tabiin ve tebeu’t-tabiin) hadiste yer alan "fıtrat" kelimesinin yorumu konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.

 

En meşhur görüşe göre fıtrat, İslam'dır. İbn Abdilberr bu konuda şöyle der: Selefin çoğunluğu tarafından bilinen görüş budur. Alimler "Allah'ın insanları yarattığı fıtrata [Rum 30] ayetindeki fıtrat sözcüğünün "İslam" anlamına geldiği konu­sunda icma etmiştir. Kurtubî de el-Müfhim adlı eserinde bu görüşe meylederek şöyle demiştir: "Bunun anlamı şudur: Allah insanların gözlerini ve kulaklarını görülen ve duyulan şeyleri kabule elverişli yarattığı gibi, kalplerini de hakkı ka­bule elverişli bir şekilde yaratmıştır. Kalpler bu kabul ve bu ehliyet üzere devam ettiği sürece hakkı ve hak din olan İslam'ı İdrak eder. Hadisin devamı da bunu göstermektedir: "Nitekim her hayvanın yavrusu organları tam olarak doğar" Hayvanın yavrusu bu şekilde bırakılırsa kusurdan uzak olarak kalır. Ancak in­sanlar örneğin hayvanın kulağını kesmek vb. tasarruflarda bulunarak hayvanı asıl yaratıldığı şeklin dışına çıkarmaktadırlar. Bu, gerçek bir benzetme olup, ben­zetmenin yönü açıkça anlaşılmaktadır.  (İbn Hacer / Fethu’l-Bari)

 

 

KURTUBİ’DE:

 

Allah'ın Hilkatini Değiştirmenin Mahiyeti - Varlıkların Yaratılış Hikmetinden Başka Şekillerde Değerlendirilmesi de Allah'ın Yarattıklarını Değiştirmektir (Nisa 119)

 

Kibirlenmek, Fıtrata da, Tabiata da, Kainata da Aykırıdır (İsra 37-38)

 

Her insan kendi şekline göre hareket eder (İsra 84)

 

Korkmak Fıtridir (Ta-Ha 46)

 

Rabbiniz herşeye hilkatıni verip sonra’da ona doğru yolu gösterendir (Ta-Ha 47-50)

 

Fıtrat - İslam Fıtratı - Kitab ve Sünnette Geçen "Fıtrat''ın Anlamı ile ilgili ilim Adamlarının Görüşleri (Rum 30)

 

Adem’den sonra tüm insanlar çiftten yaratılıyor ve çifttir, davarlar da (Şura 11)

 

Yaratılış itibariyle insanların Birbirlerine Eşitliği (Hucurat 13)

 

İnsanı testi gibi ses veren kupkuru çamurdan yarattı. Cinni de dumansız ateşten yarattı. ...... (Rahman 14-18)

 

İnsanın güzel surette yaratılması. (Teğabun 3)