ABDEST – ĞUSÜL – TAHARET – VUDU’

 

Görünen ve görünmeyen kirden temizlik yapmak ALLAH'ın huzuruna çıkan yada O'na yaklaşmaya çalışan için gereklidir. Bu anlaşılması kolay bir şeydir. En büyük olan ve her şeyi yaratan ZAT ile ilgili işlerde temiz ve edepli olmak beklenmezse kim için beklenir!!!

 

Abdest te böyledir; Huzura çıkacak kişinin hazırlığının bir bölümüdür.

 

Niyet, Ağza ve burna su alma, yüzü yıkama, elleri ve kolları dirsekler dahil yıkama, baş-kulak-ense'ye mesh etme ve ayakları yıkama.

 

Niyet: Şafii'de farzdır - Hanefide sünnet, Ağza burna su alma Hanefi'de farzdır - Şafii'de sünnet. Mesh'te ise baş farzdır. Ayaklar ise mesh değil yıkanır.

 

En azı tüm abdest için iki su bardağı su ve birer kez, en çoğu azaları üçer kere yıkamaktır.

 

Gusül’de ise En azı Niyet ve baş ile başlayıp tüm vücudu tamamen ıslatmak yeterlidir. Güzeli ise önce temizlik sonra tüm vücudu yeterince yıkamaktır. –her yer üçer kere üzerinden su geçecek şekilde ıslatılır-

 

FIKHİ AÇIKLAMA:    Dilbilginlerinin çoğunluğu şöyle demektedir: Mastar olan fiilleri anlatılmak istenince ilk harfleri ötreli olmak üzere, "vudu" ve "tuhur" (abdest almak) kullanılır. Kendisi ile temizlenilecek su kastedilecek olursa, ilk harfleri fethalı olarak "vedu" ve "tahur" denilir.

 

İbnu'l-Enbari, dilbilginlerinden ve başkalarından pek çok kimse dilbilginlerinin birçoğundan bunu böylece nakletmişlerdir. Halil, Esmaı, Ebu HfÜim es-Sicistanı, el-Ezherı ve bir topluluk ise her iki halde de ilk harflerinin fethalı olduğu kanaatini benimsemişlerdir. MetSJi' sahibi de şöyle demektedir: Her iki halde de ötreli okundukları nakledilmiştir.

 

"Vudu"nun asıl anlamı güzellik ve temizlik demek olan "vedaet"den gelmektedir. Namaz abdestine "vudu" adının veriliş sebebi ise, abdest alanı temizleyip, onu güzelleştirdiğinden dolayıdır. "Taharet"in de asıl anlamı temizlik ve pisliklerden korunmak (tenezzüh) dür.

 

"Gusl"e gelince, bundan kasıt eğer su ise, baştaki gayn harfi ötreli (ğusı) olur. Eğer mastar kastedilirse gayn harfi ötreli de, fethalı da okunabilir, her ikisi de meşhur iki söyleyiştir.

Bazıları da şöyle demektedir: Eğer "yıkamak" anlamında mastar ise gayn harfi fethalı olur. Şayet yıkanmak anlamı kastedilirse ötreli söylenir. "Cuma günü guslü sünnettir" sözü ile "cünuplükten gusletmek vaciptir" ve benzerlerinde olduğu gibi.

 

Fakihlerin lahni (kelimeleri yanlış telaffuzu) ile ilgili eser tasnif etmiş bazı kimselerin söyledikleri cünüplükten gusletmek, Cuma günü için gusletmek ve benzeri sözlerinde gayn harfini telaffuz etmek lahndir şeklinde söyledikleri ise onlann bir hatasıdır. Aksine fukahfuun bu söyledikleri belirttiğimiz gibi doğru olandır.

 

Gayn har-fi. kesreli olarak "gısl" ise hatmi ve buna benzer başın kendisiyle yıkandığı (hoş kokan) şeylerin ismidir. Allah en iyi bilendir.

 

KAYNAKLARDA

ABDEST

 

MUĞNİ’L-MUHTAC DA ABDEST

ABDESTİ BOZAN ŞEYLER – ABDESTSİZ YAPILAMAYACAKLAR – ŞÜPHE –TUVALET ADABI – ABDEST’İN FARZLARI, SÜNNETLERİ VE MESH

 

İMAM ŞAFİİ EL-UMM DA TAHARET VE ABDEST

 

İMAM NEVEVİ MİNHAC DA TAHARET VE ABDEST 

 

 

Buhari’de

 

Müslim’de

 

Tirmizi’de

 

Ebu Davud’da

 

Nesai’de

 

İbn Mace’de

 

Muvatta’da

 

Darakutni’de

 

Ahmed – Müsned’de

 

Hakim’de

 

Zevaid’de

 

Metalibu’l-Aliye’de

 

Şafii Müsned’de

 

GUSÜL

 

 

 

Darakutni’de

 

Metalibu’l-Aliye’de

 

Şafii Müsned’de