GUSL:

 

Boy abdesti. Cünüb olan her kadın ve erkeğin, hayz (adet) ve nifası (lohusalık hali) sona eren kadınların niyetle beraber kuru bir yer kalmayacak şekilde, bütün bedenini yıkaması.

 

En azı saç dipleri dahil tüm vücudu iyice ıslatmaktır. Ocmak, birden fazla yıkamak, ağza burna su almak v.b… bazı mezheplere göre şarttır. Örneğin: Ovma, Maliki, Ağız ve burna su verme Hanefiyye gibi. Şafii’ye göew niyet ve tüm vücudu ıslatmak yeter. Bu şelale, yağmur, deniz, kuyu, göl, nehir,… dede olur.    

 

 

DAHA FAZLA BİLGİ:

 

Ğusl lugatta "akıtmak" ıstılahta ise, "bedende, suyun varması mümkün olan her yere suyu ulaştırmak (bütün vücudu yıkamak)" manalarına gelir.

 

Şafii'ye göre Niyet ve tüm vücudun ıslanması bedenin mümkün yerlerinden su geçmesi yeterlidir. Ağız ve Burna su almak sünnettir.

 

Hanefi'ye göre ise Ağızın ve buruna su vermek şarttır.

 

Cenabet, lügatta uzaklık demektir. Cünup olan kişi, yıkanıncaya kadar namaz ve mescidlere yaklaşmaktan men' edildiği için, bu isim verilmiştir. Şeriata göre, namazın sıhhatine mani, bedende olan manevi pisliktir.

 

Cünüb, hayzlı lohusa: Mescidde kalamaz, Kuran'a dokunamaz, dokunmadan okuyamaz, ezberden dahi okuyamaz. Namaz kılamaz. Hayızlı Lohusa kadın oruç ta tutamaz.

 

Ayrıca bakınız:

 

HAYIZ / HAYZ

NİFAS

 

GUSLÜN FARZLARI:

 

Guslün farzları mezheplere göre farklıdır. Bunlar:

 

= = Malikilere göre: 1. Niyet, 2. Vücudun tamamını yıkamak, 3. Vücudu ovalamak, 4. Saçların arasını ovalamak ve 5. Bunları peşpeşe (tertip üzere) yapmak.

 

= = Hanbelilere Göre: 1. Vücuttaki  -altına suyun girmesine mani olan-  pislikleri temizlemek, gidermek, 2. Niyet etmek, 3. Besmele çekmek, 4. Ağız ve burun, saçların tamamı ve sünnetsiz ise, haşefe dahil vücudun tamamına suyu ulaştırmak.

 

= = Şafiilere Göre: 1. Niyet, 2. Bedeninde pislik varsa onu yıkamak, 3. Vücudu ve saçları yıkamak.

 

= = Hanefilere Göre: 1. Mazmaza (ağıza su vermek), 2. istinşak (buruna su vermek), 3. Vücudun tamamını yıkamaktır.

 

 

Hanefi mezhebinde guslün sünnetleri de şunlardır: 1. Gusle niyet etmek.Niyet, diğer üç mezhepte farzdır. Onun için bile bile terkedümemelidir. 2. Besmele çekmek, 3. Misvak kullanmak, 4. Önce elleri, uylukları yıkamak, bedeninde pislik varsa gidermek, 5. Gusülden evvel abdest almak, 6. Abdestten sonra sırayla üç defa baş'a, üç defa sağ omuza, üç defa da sol omuza su dökmek, 7. Her su döküşte bedeni ovalamak, 8. Bir kap içinde yıkamlıyorsa önce sağ, sonra da sol ayağı yıkamak. 9. Suyu haddinden az veya çok kullanmamak, 10. Kimsenin göremeyeceği bir yerde yıkanmak, 11. Tenha yerde de olsa avret mahallini açık bırakmamak, 12. Gusül esnasında konuşmamak, 13. Gusülden sonra silinmek, 14. Elbiseyi giyerken acele etmek.

 

 

Şafii’ye göre Ğuslün alınışı:

 

Cünüplükten Gusletmenin Mükemmel Şekli: Mezhep alimlerimizin dediklerine göre cünüplükten dolayı mükemmel bir şekilde gusül şöyle olur: Gusledecek kişi ellerini kaba daldırmadan önce üç defa yıkar. Sonra fercinin üzerindeki ve bedenin diğer yerlerindeki pislikleri yıkar, sonra kemaliyle namaz için abdest alır gibi abdest alır, sonra bütün parmaklarıyla avucunu suya daldırarak bir avuç su alır, onunla başının ve sakalının saç diplerini ıslatır. Sonra başının üzerine üç avuç su döker. Koltuk altları, kulaklarının içi, göbeği, kalçaları, ayak parmakları, karın boğumları ve bunun dışındaki vücudundaki çeşitli yerlerine dikkat ederek bütün bu gibi yerlere suyun ulaşmasını sağlar.

 

Sonra başının üzerine üç avuç daha su döker, sonra yine vücudunun diğer yerlerine üç defa su döker. Her defasında elinin vücudunun ulaştığı yerlerine kadar vücudunu ovalar.

Eğer bir ırmakta yahut bir havuzda guslediyor ise, içine üç defa dalıp gömülür, suyun bütün tenine, saçlarının sık olan ve olmayan yerlerine ulaşmasını sağlar. Saçın dışını da, içini de, diplerini de yıkar.

 

Sağ organlarından ve vücudunun üst tarafından başlaması, kıbleye dönük olması, bitirdikten sonra eşhedu en la ilah e ilIallah vahdehCı la şertke leh ve eşhedu enne Muhammeden ve abduhu ve Resuluh: Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet ederim. Yine şehadet ederim ki, Muhammed onun kulu ve Resulüdür, demesi müstehabtır. (3/228)

Sözünü ettiğimiz şekilde gusle başladığı andan itibaren niyet eder ve guslünü tamamlayıncaya kadar bu niyetini sürdürür. İşte tam ve eksiksiz gusül böyle olur.

 

Bütün bunlar arasında vacip (farz) olan bedenin ilk bölümünün suya karşılaştığı ilk andan itibaren niyet edip, saçıyla, teniyle bedenin tamamına suyu ulaştırmaktır. Bedenin necasetten temiz olması da guslün bir şartıdır. Zikrettiklerimiz arasından bunların dışında kalan diğer hususlar ise sünnettir.

 

İbrik ve benzeri kaplardan yıkanan bir kimsenin bazen fark edemeyeceği bir inceliğe dikkat etmesi gerekir. O da şudur: istinca yapıp, istinca yerini su ile temizleyecek olursa bundan sonra cünüplükten gusletmek niyetiyle de o istinca yerini yıkaması gerekmektedir. Çünkü o anda bunu yıkamayacak olursa bundan sonra onu unutabilir ve bunu da terk ettiğinden ötürü guslü sahih olmaz. Şayet sonra onu hatırlayacak olursa bu sefer fercine el değdirmeye gerek duyar, o takdirde abdesti bozulur yahut eline bir bez sarmak gibi bir külfete gerek duyar. Allah en iyi bilendir.

 

Bu hem bizim, hem de imamlardan pek çoğunun görüşüdür. ilim adamlarından gusülde olsun, abdest alırken olsun ovalamayı vacip gören olmamıştır. Bundan sadece Malik ve el-Müzenı müstesnadır. Onların dışındaki ilim adamları ise ovalamak sünnettir, demektedir. Ovalama yapmayacak olsa bile abdestte olsun, gusülde olsun tahareti sahihtir.

 

Aynı şekilde cünüplükten dolayı gusletmek için abdesti Davud ez-Zahiri dışında vacip gören yoktur. Onun dışındaki müçtehitler onun sünnet olduğunu söylerler. Şayet abdest almaksızın vücudunun tamamına su dökecek olursa guslü sahih olur ve bununla namaz ve diğer ibadetleri yapması kendisi için mübah hale getirmiş olur ama daha faziletli olan belirttiğimiz gibi abdest almasıdır. Gusülden önce ya da sonra abdest almakla da bu fazilet elde edilir. İlk olarak abdest almışsa, ikinci defa abdest almaz; çünkü ilim adamlarının ittifakı ile iki abdest alması müstehap değildir. Allah en iyi bilendir.

 

işte bunlar guslün niteliği ile ilgili kısa açıklamalardır. Bu babtaki (Müslim Hayd 9. bab) hadisler söylediklerimizin çoğuna delildir. Geri kalanlarının ise meşhur daha başka delilleri vardır. Allah en iyi bilendir.                      NEVEVİ MÜSLİM ŞERHİ HAYD KİTABI 9.BAB