RU’YETULLAH

 

ALLAH’I GÖRMEK / ALLAH’I Dünya’da görmek ve Ahirette görmek:

 

 

İMAM NEVEVİ; Müslim şerhinde İman kitabı, 80. bab’da şu açıklamayı yapar:

 

Müminlerin Ahirette Rablerini Görmeleri

 

Bilelim ki ehl-i sünnetin tamamının kanaatine göre yüce Allah'ın görülmesi aklen mümkündür, imkansız değildir. Aynı şekilde ehl-i sünnet ahirette Allah'ın görülmesinin gerçekleşeceği, müminlerin de -kafirler dışarıda kalmak üzere- yüce Allah'ı göreceklerini icma ile kabul etmişlerdir.

 

Mutezile, Hariciler ve bazı Mürcieciler gibi bid'at ehlinden bir kesim ise yüce Allah'ın yarattıklarından hiçbir kimsenin onu görmeyeceğini ve onun görülmesinin aklen imkansız olduğunu iddia etmişlerdir.

 

Ancak onların bu söyledikleri apaçık bir yanlışlık ve çirkin bir bilgisizliktir.

Çünkü ahirette yüce Allah'ın müminler tarafından görülmesinin sabit olduğu hususunda kitap ve sünnetin delilleri ile ashab-ı kiramın ve onlardan sonra gelen bu ümmetin salih selefinin icmaı birbirini pekiştirmektedir. Buna dair rivayetleri yaklaşık yirmi kadar sahabi Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)' den rivayet etmiştir. Bu husustaki Kur'an ayetleri de meşhurdur. Bid'atçilerin Allah'ın görülmesine dair itirazlarının ise ehl-i sünnet kelamcılarının kitaplarında meşhur cevapları vardır. Aynı şekilde diğer şüphe ve tereddütlerine de gerekli cevaplar verilmiş olup, bütün bunlar etraflı bir şekilde kelam kitaplarında zikredilmiştir. Bizim burada bu cevapları ayrıca sözkonusu etme zorunluluğumuz yoktur.

 

Yüce Allah'ın dünyada görülmesine gelince, daha önce bunun mümkün olduğunu belirtmiştik. Ama selefin ve kelamcı olsun olmasın halefin çoğunluğu dünyada bunun olmayacağı kanaatindedirler. İmam Ebu'l-Kasım el-Kuşeyri de tanınmış risalesinde İmam Ebu Bekr b. Furek'den, onun İmam Ebu'l-Hasen el-Eş'arı'nin bu hususta iki görüşünün bulunduğunu naklettiği hükmüne varmışlır. Bir görüşe göre bu olur, ikinci görüşe göre olmaz.

 

Diğer taraftan hak ehlinin mezhebine göre ru'yet (görmek) Yüce Allah'ın yarathklarında var ettiği bir güçtür. Bunun gerçekleşmesi için ışıkların birleşip, bulunması şartı olmadığı gibi, görülenin karşıda bulunması ve daha başka şartlar da sözkonusu değildir, ama bizim birbirimizi görmemiz böyle olduğu için bu şartların varlığı ile cereyan etmektedir, ama esas itibariyle bunlar şart değildir.

 

Bizim kelamcı imamlarımız bu hususları apaçık delilleriyle açıklamış bulunmaktadır. Ayrıca Yüce Allah'ın görülmesi için O'nun bir cihette olduğunu tespit etmeye gerek yoktur, O bundan münezzehtir. Aksine müminler O'nu tıpkı O'nun herhangi bir cihette olduğunu söylemedikleri gibi belli bir cihette bulunması sözkonusu olmaksızın göreceklerdir. Allah en iyi bilendir

 

 

KURTUBİ’DE RU’YETULLAH İLE İLGİLİ AYET VE TEFSİR VE AÇIKLAMALAR:

 

ALLAH'ın Görülmesi - Peygamberimiz Allah'ı Gördü mü? (En’am 103)

 

Musa’nın ALLAH ile konuşması (A’raf 143)

 

Ümid kesenler Melekleri, hatta ALLAH’ı görmelerinin gerektiğini söylerler. Ama Melekleri gördükleri gün onlara müjde yasaktır (Furkan 21-22)

 

Gözüyle gördüğünü kalp yalanlamadı. Şimdi siz gördükleri hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki onu diğer bir inişinde görmüştü. Sidretu'l-Münteha yanında. Cennetu'l-Me'va da onun yanındadır. O vakit Sidreyi bürüyen büruyordu. Göz başka yöne kaymadı ve aşmadı da. Andolsun ki Rabbinin büyük ayetlerinden görmüştür. (Necm 11-18)

 

O günde yüzler var ki; apaydınlıktır; Rabblerine bakıcıdırlar. (Kıyame 22-25)

 

 

KAYNAKLAR’DA

 

S-BUHARİ’DE

 

S-MÜSLİM’DE