رسول الله صلى الله عليه وسلم

Resulullah (sallallahu aleyhi ve Sellem)

 

Allah'ın Elçisi, Son Nebi, Son Resül. Miladi 571'de Mekke'de doğdu, 632'de Medine'de vefat etti. Babası Abdullah O doğmadan, Annesi Amine ise 6 yaşında iken öldü. Dedesi Abdülmuttalib 8 yaşına kadar O'na baktı, Amcası Ebu Talib sonrasında.... 25 yaşında Hadice ile evlendi, 40 yaşında Nebi oldu. 53 yaşında Medine'ye hicret etti. Nübüvvet yılları tam bir örnek olarak Müslümanlar için izlenmesi şart olan bir yoldur. Bu Hayatı kitaplarda farklı yönlerden işlenmiştir. Bunlar: Tarih, Siyer / Siret, Sünnet ve Nübüvvet delilleridir. Buradaki İbnü'l-Esir'de: Tarih, Kurtubi, Buhari, Tirmizi ve Ahmed gibi kitaplarda: Sünnet (farz ve tatavvu), Delailu'n-Nübüvve ise: Peygamberlik kanıtları ve mucizeleri'ne dairdir.

 

Kurtubi de

 

İbnü’l-Esir de

Tirmizi’de

 

Ahmed’de

 

Aşağıda Beyhaki'nin Delailu'n-Nübüvve'si Başlıkları ver. Bu eser; Muhammed (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in Peygamberliğinin delillerini içerir. Bu deliller, farklı şekillerde ortaya çıkmıştır. Şöyle ki, Kendisinin nasıl göründüğü, ahlakı, davranış şekilleri, soyu, mekanı gibi bir çok niteliği önceden müşrikler, Yahudi ve Hristiyanlar tarafından biliniyor, O'nu görenler tanıyor ve buna rağmen bazıları inkar'a çalışıyordu. Yanındaki Ashabı ise insanların gösteremeyeceği şeyleri Resul-i Ekrem'de görüyorlardı. Sonra olacaklar'dan da haberler verdi. Yani bizler O'nun Peygamberliğinin delillerini görmekteyiz ve bizden sonrakiler de görecekler. İşte bu kitap beş ciltte tüm bunları krınolojik bir düzen ile ve kaynakları belli hadis ve haberler ile ortaya koyuyor.

 

 

RESULULLAH'IN (S.A.V.) DOĞUMUYLA İLGİLİ BÖLÜMLER

Ortaya çıkan mucizeler - Abdulmuttalib'in adağı - Zemzem - Abdullah'ın Amine ile Evlenmesi - Fil olayı - Süt anne'ye verilmesi - İsim, künye ve Soyu - Anne, baba ve dedesinin vefatı

 

RESULULLAH'IN (S.A.V.) VASIFLARIYLA İLGİLİ BÖLÜMLER

 

NEBİ’İN (S.A.V.) ÜSTÜN AHLAKI, NEBİLİK VASIFLARI VE ZUHURUNUN ÖNCEDEN BİLİNMESİ Nübüvvet mührü - Bazı vasıfları - Zühd'ü, Sabrı - Maddi geçimi ve Yardımseverliği - Allah'a itaati ve korkusu - Cömertliği - Önceki Nebilerle olan misali ve Son Nebi olması - Önceki Kitaplarda Geçen Vasıfları ve Resimler - Göğsünün yarılması - Bir çok kişinin Nebi'in geleceğini haber vermesi

 

NEBİ'İN (S.A.V.) NÜBÜVVET ÖNCESİ VE GÜNAH'TAN KORUNMASI

Kabe’nin inşası, Nebi (s.a.v.)’in Hatice için çalışması ve Evlenmeleri

 

NEBİ'İN (S.A.V.) ZUHURU'NUN BİLİNİP BEKLENMESİNE DAİR DİĞER RİVAYETLER

Hahamların ve Rahiplerin Tasdikleri - Bazı kimselerin Nebi (s.a.v.)'i vasıflarıyla haber vermeleri - Selman el-Farisi - Zeyd bin Amr bin Nufeyl ve Varaka bin Nevfel

 

RESULULLAH'IN (S.A.V.) PEYGAMBER OLARAK GÖNDERİLİŞİNE DAİR BÖLÜMLER

Nübüvvetin başlaması - İlk Müslümanlar; - Farz, ilk Nebi (s.a.v.)'e.... - Kureyş'e Yemek Verilmesi... - Ebu Leheb olayı - Korunması - Müşriklerin ğafleti - Cinler - Ay'ın bölünmesi - Hicretler - Nebi (s.a.v.)'in Daveti, Beddua - Rumlar - Ebu Talib ve Hatice (a.s.) vefatı - Mirac - Buas günü - Medine'ye giriş - Abdullah bin Selam vakası - Mescid'in inşası - Kıble'nin Kabe oluşu - savaş izni Cihad'ın farz.

 

RESULULLAH'IN (S.A.V.) KATILDIĞI GAZVELER VE GÖNDERDİĞİ ASKERİ BİRLİKLER 

BÜYÜK BEDİR SAVAŞI

Bedir Savaşı, Meleklerin yardımı, Nebi (s.a.v.)'e işkence yapanların ölmesi - Ganimet, Esirler - Nebi (s.a.v.)'in kızı Zeyneb'in hicreti - Nebi (s.a.v.)'in Hafsa ve Zeyneb ile Evlenmesi, Kızı Rukiyye Vefat edince Ümmü Gülsüm'ü Osman ile Evlendirmesi - Fatıma ile Ali (a.s.)'in Evlenmesi - Beni Süleym, Gatafan, Zi Kared, Beni Kaynuka ve Beni Nadir seferi - Ka'b bin el-EşrePin Öldürülmesi

 

UHUD GAZVESİNE DAİR BÖLÜMLER

Uhud savaşı - Nebi (s.a.v.)'in yaralanması - Uhud şehidleri - Hamrau'l-Esed - Katan seferi - Red Gazvesi, Asım bin Sabit bin Ebi el-Aklah ve Hubeyb bin Adiy'in Kıssası - Kurradan Olanların Öldürüldüğü Maune Kuyusu Müfrezesi - Ben-i Nadir Gazvesi ve Sürülmeleri - Nebi (s.a.v.)'in Korku Namazı Kıldığı Beni Lihyan, Zaturrika gazveleri ve Gavres bin Haris'ten Koruması - İkinci Bedir Gazvesi Birinci Dumetu'l-Cendel Gazvesi

 

HENDEK -AHZAB- SAVAŞINA DAİR BÖLÜMLER

Hendek kazılması, savaşı, sıkıntısı ve Mucizeler - Nebi (s.a.v.)'in Ümmü Habibe, Ümmü Seleme Binti Ebi Umeyye ve Zeyneb Binti Cahş İle Evlenmesi - Kurayza Oğullarının seferi ve Sa'd bin Muaz'ın Vereceği Hükme Göre Teslim Olması - Sa'd bin Muaz'ın Duası - Mustalik Oğulları Gazvesi - Abdullah bin Ubey'in Münafıklığı - Münafıklardan Büyük Birinin Öldüğü.... - İfk Hadisesi - Necd Müfrezesi

 

HUDEYBİYE UMRESİ

Nebi (s.a.v.) Hudeybiye'deyken Osman'ı Mekke'ye Göndermesi - Rıdvan Ağacı Biati - Nebi (s.a.v.) ile Süheyl bin Amr Arasında Anlaşma Yapılması - İhram'dan çıkma hadisesi - Hudeybiye dönüşü Fetih suresinin inmesi

 

HAYBER SAVAŞINA DAİR BÖLÜMLER

 

HAYBER'İN FETHİNDEN SONRA KAZA UMRESİNDEN ÖNCE YAPILAN MÜFREZELER

Çeşitli müfrezeler - Kaza Umresi - Nebi (s.a.v.)'in Meymune İle Evlenmesi - Amr bin As'ın Müslüman Oluşu - Halid bin Velid'in Müslüman Oluşu - Mute Savaşı - Nebi (s.a.v.)'in Kayser'e ve Kisra'ya Mektubu, Kisra'nın Ölümü - Nebi (s.a.v.)'in Mukavkıs'a Mektubu - Zatu's-Selasil Gazvesi - Seyfu'l-Bahr Müfrezesi - Necaşi'nin ölümü

 

MEKKE'NİN FETHİ

Hudeybiye Antlaşmasının Bozulması - Mekke'nin Fethi İçin Yola Çıkma - Süfyan bin el-Haris, Ebu Süfyan bin Harb, Hakim bin Hizam ve Budeyl bin Verka'nın Müslüman Olması; - Mekke'ye giriş - Nebi (s.a.v.)'in Öldürülmelerini Emrettiği Kişiler - Nebi (s.a.v.)'in Mekke'ye Girmesi, Kabe'yi Tavaf Etmesi, Kabe'ye Girip Putları Devirmesi - Naile ve Uzza - Fetih Gününde İnsanların Nebi (s.a.v.)'e Biat Etmesi - Fetih Zamanında Ebu Kuhafe bin Amir'in Müslüman Olması - Safvan bin Umeyye'nin, İkrime bin Ebi Cehil'in ve Eşlerinin Kıssası - Hind'ın Müslüman Olması - Halid bin Velid'in Cezime'ye Gitmesi - Huneyn Gazvesi - Evtas Ordusu - Taif seferi - Müellefetü'l-kulub İçin Verilenler Karşısında Ensar'ın Dedikleri

 

TEBUK GAZVESİNE DAİR BÖLÜMLER

Tebuk Gazvesi - Hicr / Semud - Muaviye bin Muaviye el-Leysi'nin Medine'de Vefat Etmesi Tebuk'te Cenaze Namazı - Dirar Mescidi - Gazveden Geri Kalanlar - Ebu Lubabe ve Arkadaşları, Ka'b bin Malik ve iki Arkadaşı - Abdullah bin Ubey'in Hastalığı ve Ölümü - Sa'lebe bin Hatib'in Kıssası - Ebu Bekr ve Ali'nin (r.a.) Berae suresini müşriklere ilanı

 

ARAP HEYETLERİNİN RESULULLAH'A (Sallallahu aleyhi ve Sellem) GELMESİNE DAİR BÖLÜMLER Yalancı Esved el-Ansi ile Yalancı Müseylime - Zul-Halasa - Devs ve Tufeyl bin Amr'ın Kıssası - Müzeynelilerin Kıssası - Necran Heyetinin Gelmesi, Piskoposun Nebi (s.a.v.)'in Bekledikleri Nebi Olduğunu Bildirmesi - Nebi (s.a.v.)'in Muaz bin Cebel ile Ebu Musa el-Eş'ari'yi Yemen'e Göndermesi - Cessase - Nebi (s.a.v.)'in İlyas (a.s.) ile Karşılaşması - Nebi (s.a.v.)'in Hızır'ın Sözlerini İşittiği... - İsa (a.s.)'ın Vasi'si - Nebi (s.a.v.)'in Oğlu İbrahim ve Onun Veda Haccından Önce Vefatı - Veda Haccı ve Veda Hutbesi - Nebi (s.a.v.)'in Hac ve Umre Sayısı, Gazve ve Müfreze Sayısı - Yüce Allah'ın: "Yalnızca Rabbinin nimetini anlat!''[Duha 11] Buyurmasından Dolayı Nebi (s.a.v.)'in Kendisine Has Şeyleri söylemesi - Nebileri Birbirlerinden Üstün Tutmak

 

Bu Kitapta, Peygamberimizin (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Doğumundan Peygamberliğine, Peygamberliğinden Hicretine, Hicretinden Bilinen Gazvelerinin ve Nakledilmiş Tarihleriyle Seferlerinin Sonuncusuna Değin ve O'na Gelen Kabile Heyetleri Esnasında Zuhur Eden Daha Önce Zikri Geçmiş Olanlar Dışındaki Mucizelerine Dair Bölümler

 

RESULULLAH'IN (Sallallahu aleyhi ve Sellem) DUALARIYLA YİYECEK VE İÇECEKLERE BEREKETİN GELMESİNE DAİR BÖLÜMLER

 

PEYGAMBERLİĞİNDEN EMİN OLMAK İÇİN YAHUDİLERİN RESULULLAH'A (Sallallahu aleyhi ve Sellem) SORULAR SORMASI VE İÇLERİNDEN BAZILARININ MÜSLÜMAN OLMASINA DAİR BÖLÜMLER

 

RESULULLAH'IN (Sallallahu aleyhi ve Sellem) KENDİSİNDEN SONRA MEYDANA GELECEK OLAYLARI HABER VERMESİ

 

RESULULLAH'A (S.A.V.) VAHYİN İNİŞ ŞEKLİ, VAHYİN GELDİĞİNİN RESULULLAH'IN (S.A.V.) YÜZÜNDEN BELLİ OLMASI, CİBRİL'İ GÖREN SAHABİLER VE RESULULLAH'IN (S.A.V.) PEYGAMBERLİĞİNE İŞARET EDEN BAŞKA ŞEYLERE DAİR BÖLÜMLER

 

RESULULLAH'IN (Sallallahu aleyhi ve Sellem) HASTALANMASI, VEFATI VE BUNLARDA PEYGAMBERLİĞİNE VE DOĞRULUĞUNA İŞARET EDEN ŞEYLERE DAİR BÖLÜMLER