ANA SAYFA

 

İCMA':

 

1. Edille-i şer'iyyenin (din bilgilerinin elde edildiği delîllerin, kaynakların) üçüncüsü. Bir asırda yaşayan müctehid denilen derin alimlerin bir mes'elenin hükmünde birleşmeleri, ictihadlarının birbirine uygun olması.

 

Hicrî dördüncü asırdan sonra mutlak müctehîd yetişmediği için icma' da kalmamıştır. Bu sebeble icma' denilince Eshab-ı kiramın, Tabiîn'in ve Tebe-i tabiînin icma'ı anlaşılır. (İbn-i Abidîn)

 

Bir şeyi Eshab-ı kiram icma' ile bildirmedi ise, Tabiîn'in sözbirliği bu şey için icma' olur. Tabiîn de bu şeyi icma' ile bildirmedi ise, Tebe-i tabiînin sözbirliği bu şey için icma' olur. Çünkü bu üç asrın alimleri yani müctehidleri hadîs-i şerîf il e övülmüştür. Bunlara selef-i salihîn denilir. (İbn-i Abidîn)

 

Dinde zarurî olan yani cahillerin de bildikleri icma' bilgilerine inanmayan kimsenin îmanı gider. (İbn-i Abidîn)

 

-------------

Asıl anlam böyle açıklandıktan sonra günümüzde İcma-i Ulema, İcma-i Ümmet gibi İcma’nın daha alt, ancak yinede önemli geçerliği olan kavramlarını da bilmekte fayda var. Zira Mutlak Müctehidler aruk yoksada kıyas yolu ile ve muhakkik alimlerce ortaya çıkarılan ve hadislerle delillendirilebilen meseleler vardır. Değişen şartlar vardır. Bu tür meselelerde de muhakkik alimlerin birleşmesi çok önemlidir. Tabi gerçek icma’ a ters düşmemek kaydı ile. (Mahir)

-------------

 

2. Beş vakit namazın farz oluşu, zinanın haram oluşu gibi ictihad lazım olmayan ve dinde açıkça bildirilen şeyleri alim olan, olmayan her müslümanın bilmesi, böyle olduklarında sözbirliği yapmaları.

 

Zaruriyyat-ı dîniyyeden yani dînin temel bilgilerinden olup, her müslümanın mutlak bilmesi lazım olan bilgilerde müctehid olmayanların icma'ı da muteberdir. Ancak bu, onların icma'ı olmazsa, bu hükümler sabit olmaz demek değildir. Bu kısım icma', üze rinde icma' yapılan hususun her müslüman tarafından bilindiğini, bu sebeple her müslümanın bunları bilip öğrenmesinin lazım olduğunu, bilmiyerek de olsa bunları yerine getirmemenin caiz olmadığını ifade içindir. (Molla Hüsrev, Serahsî, Hadimî)

 

 

 

İMAM ŞAFİİ’NİN EL-UMM DAKİ İCMA’ AÇIKLAMASI

 

İcma ve icma'a Göre Hüküm Vermek – İMAM KURTUBİ (Bakara 143)

 

Zevaid’de