ŞUABU’L-İMAN

6. ŞU’BE: AHİRET’E İMAN

 

AHİRET GÜNÜNE İMAN

 

Halimi der ki: Bunun manası, dünya günlerinin geçici olması, bu Alem'in son bulmasıdır. Bunların son bulacağını kabul etmek, başlangıcını da kabul etmek demektir. Çünkü, sadece başlangıcı olmayan son bulmaz ve değişmez. Ahiret gününe inanmak kişinin Allah'tan sakınmasını sağlar, Allah'tan alacağı sevabı düşünüp dünyaya meylini azaltır, dünya dert ve üzüntülerini önemsemesini, bunlara sabretmesini ve şehvetlerin peşinde koşmamayı sağlar. Allah bu sevabı Kitab'ından zikredip şöyle buyurmuştur: "Allah'a, ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Peygamber'inin haram kıldığını haram saymayan, hak dinini din edinmeyenlerle, boyunlarını büküp kendi elleriyle cizye verene kadar savaşın."[Tevbe 29] Bu konuda başka ayetler de vardır.

 

 

 

251- İbn Ömer kanalıyla Ömer b. el-Hattab'dan bize bildirildiğine göre Resulullah'a (Sallallahu aleyhi ve Sellem) iman sorulunca: "Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine. ahiret gününe iman etmen, hayn ile şerriyle de kadere de iman etmendir" buyurdu.

 

Ravileri güvenilirdir.

 

 

Halimi der ki: Yüce Allah, Peygamber'inin diliyle yeryüzündekileri yok edeceğini, yeryüzünü başka bir yerle değiştireceğini, Güneş'in dürüleceğini, denizlerin kaynayacağını, yıldızların söneceğini, gökyüzünün yarılıp erimış maden gibi olacağını ve kitap gibi dürüleceğini, dağların atılmış yün gibi olacağını ve Allah'ın bu dağları savurup yeryüzünü dümdüz edeceğini bildirmiştir. Bütün bunların gerçekleşeceği bize bildirilmiştir ve Allah'ın vaadi doğrudur ve sözü haktır.

 

Kur'an'da zikredilen saatin iki yönü vardır. Biri dünya saatine göre ahiret saati ki, Allah: ''Sana, kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar',[A'raf 187] buyurmaktadır. Bu ayette kastedilen ahiret saatidir. Allah onunla ilgili: ''O saat, sizlere ansızın gelecektir"[A'raf 187] buyurur. Yine: ''Ne bilirsin, belki de zamanı yakındır''[Ahzab 68] buyurur. Diğeri de ahiret saatine göre dünya saatidir. Yüce Allah: ''Kıyamet koptuğu gün (yani mezardakiler diriltildikleri gün) suçlular sadece çok kısa bir müddet kalmış olduklarına yemin ederler''[Rum 55] buyurur.

 

Beyhaki der ki: Kur'an, Resulullah'ın (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ve başka hiçbir mahlukun kıyametin ne zaman kopacağını bilmediğini söylemektedir. Resulullah'ın (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Ben, kıyamet şöyle yakın olduğu halde gönderildim" sözünün manası, Resulullah'ın (Sallallahu aleyhi ve Sellem) kendisinden sonra peygamber gelmeyeceğini bildirmesidir. Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve Sellem) kendisinden sonra kıyametin geleceğini, kendisiyle kıyamet arasında gerçekleşecek şartlar olduğunu, ilk şartıyla son şartı arasındaki zamanın da bilinmediğini bildirmektedir. el-Ba's ve'n-Nüşur kitabında kıyamet saatinin alametleriyle ilgili rivayetler geçmiştir. Bu sebeple burada tekrar etmeyeceğiz.

 

 

 

252- Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Muhammed'in canı elinde olana yemin ederim ki; iki kişi kumaşlarını aralarında açmışlar henüz satamamışlar ve dürememişlerken kıyamet kopacaktır. Kişi havuzunu sıvayıp onarmış, ama henüz bahçesini sulayamamışken kıyamet kopacaktır. Kişi, devesinin sütünü sağıp ayrılmışken onu içemeden kıyamet kopacaktır ...

 

Buhari, Sahih'te Ebu'l-Yeman kanalıyla Şuayb'dan; Müslim Süfyan kanalıyla Ebu'z-Zinad'dan nakletmiştir.

 

Tahric: Ravileri güvenilirdir. Ahmed, Müsned (2/3699; İbn Hibban (2571) ve İbnu'l-Mübarek, Zühd (556).

 

Bir sonraki konu için aşağıdaki link’e tıklayın:

 

7.Şu’be: Tekrar Dirilmeye İman