SAHİH-İ MÜSLİM

SALAT

 

119- İKİ REKAT TAHİYYETÜ'L-MESCİDİN MÜSTEHAB OLDUĞU VE BU İKİ REKATI KILMADAN OTURMANIN MEKRUH OLUP, BÜTÜN VAKİTLERDE ONU KILMANIN MEŞRU OLDUĞU BABI

 

1651- Bize Abdullah b. Mesleme b. Ka'neb ve Kuteybe b. Said tahdis edip dediler ki: Bize Malik tahdis etti (H). Bize Yahya b. Yahya tahdis edip dedi ki: Ben Malik'e Amir b. Abdullah b. ez-Zubeyr'den naklettiği rivayetini okudum. O Amr b. Suleym ez-Zuraki'den, o Ebu Katade'den rivayet ettiğine göre Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Biriniz mescide girdiği zaman oturmadan iki rekat namaz kılıversin" buyurdu.

 

Diğer tahric: Buhari,444, 1163; Ebu Davud, 467, 468; Tirmizi, 316; Nesai, 729 -muhtasar-; İbn Mace, 1013

 

 

 

1652- Bize Ebu Bekr b. Ebi Şeybe tahdis etti. .. Amr b. Suleym b. Halde el-Ensari Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in ashabından Ebu Katade'den şöyle dediğini rivayet etti: Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) insanlar arasında oturuyorken mescide girdim. Ben de oturunca Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem): "Oturmadan önce iki rekat kılmana engel neydi?" buyurdu. Ben: Ey Allah'ın Resulü senin de oturduğunu, insanların da oturduğunu gördüm, dedim. Allah Resulü: "Biriniz mescide girecek olursa iki rekat kılmadıkça oturmasın" buyurdu.

 

 

 

1653- Bize Ahmed b. Cevvas el-Hanefi Ebu Asım tahdis etti. .. Cabir b. Abdullah dedi ki: Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'den bir alacağım vardı. Bana alacağımı ödedi hatta fazlasını da verdi. Mescitteyken yanına girdim, bana: "İki rekat namaz kıl" buyurdu.

 

 

Diğer tahric: Buhari, 443 -uzunca-, 2394, 3603, 2604, 3087, 3089 -talik-, 3090; Müslim, 4081, 4082; Ebu Davud, 3347; Nesai, 4604, 4607; Müslim, 1654

 

AÇIKLAMA:          (1651) "Biriniz mescide girdiği zaman oturmadan önce iki rekat namaz kılıversin." Diğer rivayette (1652) "iki rekat kılmadan oturmasın" buyurulmaktadır.

 

 

Hadisten Çıkarılan Hükümler

 

1- İki rekat tahiyyetu'l-mescid kılmak müstehabtır. Müslümanların icmaıyla bu namaz sünnettir. Kadi İyaz, Davud ve mezhebine mensup ilim adamlarının bu iki rekatın vacip (farz) olduğunu söylediklerini nakletmektedir.

 

2- Namaz kılmadan oturmanın mekruh olduğu açıkça ifade edilmiştir. Bu tenzihi bir kerahettir.

 

3- Her vakit vakit mescide girerse tahiyye namazını kılmak müstehabtır.

Bizim mezhebimiz de budur, bir topluluk da böyle demiştir ama Ebu Hanife, Evzai ve Leys namaz kılmanın yasak olduğu vakitlerde mekruh görmüşlerdir.

 

Mezhep alimlerimiz ise buna şöyle cevap vermektedirler: (Sözü geçen vakitlerdeki) yasak ancak kılınmasını gerektirici bir sebep bulunmayan namazlar hakkındadır çünkü Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem) öğle namazının sünnet olan iki rekatını ikindi namazından sonra kaza etmiştir. Böylelikle yasaklama vaktine bir tahsis (daraltıcı özellik) getirmiş ve bu vakitte sebebi olan bir namaz kılmış, herhangi bir durumda da tahiyye namazını terk etmemiştir. Aksine Cuma günü kendisi hutbe okumakta iken mescide girip oturan bir kimseye kalkıp iki rekat kılmasını emir buyurmuştur. Halbuki hutbe verilirken de namaz kılmak yasaklanmış bir iştir. Tahiyyetu'l-mescid bundan müstesnadır. Eğer tahiyyetu'l-mescid herhangi bir durumda terk edilecek olsaydı böyle bir zamanda terk edilirdi çünkü tahiyyetu'l-mescid oturmadan önce meşru olduğu halde o gelip oturmuştu. Buna sebep ise namazın hükmünü bilmeyişi idi. Bununla birlikte Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem) hutbesini kesip onunla konuştu ve tahiyyetu'l-mescidi kılmasını emir buyurdu.

 

Eğer bütün vakitlerde tahiyye ileri derecede önemsenmemiş olsaydı ResuluIlah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) da bu namaza bu şekilde önem vermezdi. Tahiyye niyetini yapması şart değildir. Aksine farz ya da revatib bir sünnet ya da başka herhangi bir namazı kılması da onun için yeterlidir. Kıldığı namaz ile hem farza, hemde tahiyyetu'l-mescide niyet edecek olursa namazı olur ve her ikisini de kılmış sayılır.

 

Şayet tahiyyetu'l-mescid niyetiyle bir cenaze namazı kılsa yahut şükür ya da tilavet secdesi yapsa ve tek bir rekat kılsa mezhebimizdeki sahih görüşe göre tahiyyetu'l-mescid kılmış olmaz. Bazı mezhep alimlerimiz ise olur demiştir ama bu hadisin zahirine aykırıdır. Bunun da delili şudur: Tahiyyeden kasıt mescide olan ikramdır. Bunlar yapılarak bu da gerçekleşmiş olur. Ancak doğrusu bunları yapmakla mescide ikramın gerçekleşmediğidir.

 

Mescid-i Haram'a gelince, hac yapacak kimse Mescid-i Haram'a girer girmez kudum tavafını yapmakla işe başlar. O mescidin tahiyyesi yaptığı bu tavaftır. Bundan sonra da iki rekat tavaf namazını kılar.

 

Sonraki sayfa için aşağıdaki link’i kullan:

 

120- BİR YOLCULUKTAN GELEN KİMSE İÇİN İLK GELDİĞİNDE MESCİDDE İKİ REKAT NAMAZ KILMASININ MÜSTEHAB OLDUĞU BABI