HAKİM

el-Müstedrek

BİRR VE SILA

 

3059- Sevgi ve Düşmanlık Miras Alınır

 

7423- * ... Bize Abdurrahman b. Ebi Bekr et-Teymi tahdis edip dedi ki: Muhammed b. Talha’dan, onun babasından rivayet ettiğine göre Araplardan bir adam Ebu Bekr (r.a)'in yanına gider gelirdi. Bu adamın adı da Ufeyr idi. Ebu Bekr ona: Ey Ufeyr Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)’dan sevgi hakkında neler söylediğini duydun dedi. Ufeyr dedi ki: Ben onu: "Sevgi de miras olarak geçer, nefret de miras olarak geçer" buyururken dinledim.

 

Bu senedi sahih bir hadis olmakla birlikte Buhari ve Müslim bunu tahriç etmemişlerdir. Bunu Yusufb. Atiyye de Ebu Bekr b. Abdurrahman b. Ebi Muleyke’den rivayet etmiş bulunmaktadır:

 

Diğer Tahric: Taberani, XVII, 507; Kuzai, Müsnedu'ş-Şihab, 218. Zehebi dedi ki: Abdurrahman b. Ebi Bekr el-Muleyki vahi bir ravidir. Haber munkatıdır.

 

 

 

7424- ... Bize Yusuf b. Atiyye, Ebu Bekr el-Muleyki’den tahdis etti. O Muhammed b. Talha b. Ubeydullah'tan, o babasından, o Abdurrahman b. Ebi Bekr’den şöyle dediğini nakletti: Ebu Bekr es-Sıddık (r.a) Ufeyr adında Araplardan bir adama rastladı. Ebu Bekr (r.a) ona: Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)’dan sevgi hakkında ne söylediğini dinledin dedi. O şöyle dedi: Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'ı şöyle buyururken dinledim: "Şüphesiz sevgi de, düşmanlık da miras olarak geçerler."

 

 

7425- ... Bize Zeyd b. el-Hubab tahdis etti. Bize Musa b. Ali b. Rebah tahdis edip dedi ki: Babamı Suraka b. Malik'ten şöyle dediğini zikrederken dinledim: Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: "Ben sana asıl sadakanın ne olduğunu hatta sadakadan daha büyük olan (bir hayır kapısın)ı göstereyim mi? Kızın (kocası tarafından) boşandığı için sana geri gelip de senden başka onun için çalışıp kazanacak kimsenin bulunmaması hali (de ona bakman)dir."

 

Bu Müslim'in şartına göre sahih bir hadis olmakla birlikte Buhari ile bunu tahriç etmemişlerdir.

 

Diğer Tahric: İbn Mace, 3667; Taberani, Kebir, 6591, 6592 bu yoldan rivayet etmişlerdir. Busiri, Zevaid'de: Senedindeki raviler Ali b. Rebah dışında sikadırlar. O Suraka’dan hadis dinlememiştir.

 

Sonraki sayfa için aşağıdaki link’i kullan:

 

3060- Kimin Üç Kızı Olur Da Onların Geçim Sıkıntılarına Katlanacak Olursa Allah Da Onu Cennete Koyar