HAKİM

el-Müstedrek

TEFSİR-2

Sened Sahih Olduğu halde NEBİ (s.a.v.)'in Buhari ve Müslimde Olmayan Kraatleri

 

1238- Uzeyr (a.s)'ın Kıssası

 

3171- *[     ] ... Bize İsrail, Ebu İshak'tan bildirdi. O Naciye b. Ka'b'den, o Ali (r.a)’den şöyle dediğini nakletti: Allah'ın Nebisi Uzeyr genç bir adam olarak şehrinden dışarı çıktı. Duvarları çardakları üzerine çökmüş bir kasabanın yanından geçince: "Allah burasım (yahut bu ölüleri) ölümünden sonra acaba nasıl diriltecek demişti. Allah da onu yüz yıl öldürmüş sonra onu diriltmişti." (el-Bakara, 259) İlk olarak gözleri yaratıldı. Birbirine eklenen kemiklerine sonra onlara et giydirildiğine bakmaya koyuldu ve o genç bir adam olduğu halde ona ruh üflendi. Kendisine: "Ne kadar kaldın" denilince, o: "Bir gün yahut bir günün bir kısmı kaldım diye söylemişti. Hayır, yüz yıl kaldın ... buyurdu." (el-Bakara, 259) Ali) dedi ki: Şehre geri geldi. Ayrıldığında genç bir inşaat ustası olan bir komşusunu bırakmıştı. Geldiğinde oldukça yaşlanmış bir ihtiyar olduğunu gördü.

 

Bu Buhari ve Müslim'in şartına göre sahih bir hadis olmakla birlikte bunu tahriç etmemişlerdir.

 

Diğer Tahric: Durru'l-Mensur, I, 578'de belirtildiği üzere hadisi Abd b. Humeyd, İbnu'I-Münzir, İbn Ebi Hatim, Şuabu'l-İman'da Beyhaki tahric etmiş bulunmaktadır.

 

Sonraki sayfa için aşağıdaki link’i kullan:

 

1239- Eşinin, çocuğunun, Hizmetçinin Nafakasını Sağlaman Bir Sadakadır