EL-ESNA

Fİ ŞERHİ ESMAİLLAHİ’L-HÜSNA

VE SIFATİHİL ULYA

 

28- EL-VACİD

 

Kur'an'da fiil olarak, hadiste isim olarak varid olmuştur. Allah Teala şöyle buyurmuştur: "O (Rabbin) seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yol bilmezken bulup yola koymadı mı?"(Duha, 6-8) alimlerde üzerinde icma etmişlerdir. Kul için kullanılması caizdir.

 

Farklı sarf kalıplarına göre, bulmak, müstağni olmak, öfke veya hüznü içinde hissetmek, mevcud olmak manalarına gelir.

 

Bu manaları dile getiren şair ne güzel söylemiş:

 

Beni yar eden, rızkımı veren, hidayet veren sensin

Kötülüğümden sonra güzellikle ayıbımı örten sensin

İnsanlık alemine çıkmadan anne karnında besleyen sensin

Güzel takdirlerinle insanlar arasında güzelleştiren sensin

Ne kadar çabalasam yerdiğin nimetleri sayamam.

 

Buna bağlı olarak Allah, mutlak olarak tek mevcuttur. Hiçbir şeyin ondan kaybolmaz, hiçbir şeyonu aciz bırakmaz, hiçbir şey kudretinden kaçmaz. Mevcudat'ın hepsi onu icadı yani var etmesiyledir. Varlık ezelden zatından dolayı zatı için onundur.

 

Denildi ki: el- Vacid, ihtiyacı olmayan Ganiy el-Mucid, başkasını iğna eden (zengin kılan) Hattabi bu manayı zikretmiştir. Bu izaha göre zat sıfatlarından olur. Zira kemal sıfatıyla başkasından müstağnidir.

 

Salimi dedi ki: Vacid'in iki manası vardır. Biri: Alim, İkincisi: Ganiy, Allah Teala buyuruyor ki: "Kadınları (iddetleri zarfında) gücünüz yettiği kadar, oturduğunuz yerin bir kısmında oturtun."

 

İbnü'l-Hassar dedi ki: Bana göre bu isim Allah'ın zatı ve sıfatları ile mutlak olarak müstağni olmasına döner. Bu itibarla vacid olmuş, vacid olmaya devam edecektir. Fiilleri icad etsin etmesin böyledir.

 

Derim ki: Binaenaleyh her mükellefin Allah'ın mutlak olarak Vacid ve Mevcud olduğunu bilmesi vaciptir. Onun dışındaki her şey bir şey bulsa çok şey kaybetmiştir. Ancak bir şeye nispetle vacid olur. Sonra şunu yapmalıdır: Yolunu kaybetmiş birini görürse yol göstermeli, terkedilmiş bir çocuk bulsa kucağına alıp barındırmalı, yoksul veya fakir birini görse malı varsa yardımcı olmalıdır. Allah Teala peygamberlerine: "O (rabbin) seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni bir yol bilmezken bulup da yola koymadı mı? Seni bir yoksul iken bulup da yola zengin etmedi mi?(Duha, 6-7) Ayrıca Müslümana ait bir mal bulduğunda muhafaza etmelidir. O Müslüman alametini bilirse ona vermelidir. İhtiyacı olursa o malı harcar ancak borcu olur. Resulullah buluntu mal hakkında şöyle buyurmuştur: "Kendine harca, sende emanet dursun (borcun olsun). Bir zaman gelir sahibi çıkıp gelirse ona öde."

 

Sonraki sayfa için aşağıdaki link’i kullan:

 

29- EL-MUHSİ