Ana sayfa

 

LUKATA / KAYIP / YİTİK EŞYA 

 

Lukata: (Lâm'ın ötresi, kâfin üstünü veya sükûnuyla) yerden alınıp kaldırılan mala verilen isimdir.[Davudoğlu, Ahmed, İbn Âbidin Terceme ve şerhi, IX-120-121.]

 

Bu kelime şer'iat dilinde, kendi gücüyle kendini koruyamayan ve muhafaza altında bulunamayan, başkasının hakkı olarak bulunan ve sahibi belli olmayan yitik maldır. Bu malı almada emânet, velayet ve iktisab manaları vardır. Çünkü bu malı emânet olarak almıştır. Şeriat veliyi çocuğunun malını korumaya görevlendirdiği gibi, bu malı bulup alan kimseyi de onu korumakla görevlendirmiştir. Ayrıca belli bir süre onu ilan ettik­ten sonra bu, malı alan kimseye ona sahip olma hakkını da vermiştir.[Şarkavî, Fethül-mübdt bi şerhi Muhtasarri'z-Zebîdî, II, 623.] Söz konusu kelime şeriat lisanında para ve eşya gibi şeyler hakkında kul­lanılır. Sokakta bulunan çocuğa, lakît, hayvana ise dâlle denir.

 

Bir malın Iûkata sayılması için mutlaka sahibinin bilinmemesi ve mu­bah olması lâzım değildir. Bilinen bir kimsenin kaybettiği bir mal da luka­ta sayılır. Ancak bunun için tarif ve ilâna lüzum yoktur. Bu bir emanettir. Bunu mümkünse hemen sahibine vermek lâzım gelir. Kırlarda tarlalarda bahçelerde bırakılmış sâhibleri tarafından aranılmayan meyvelere, çekir­deklere şeriat ve lügat cihetinden lukata denirse de bunlar mubah olduğu için ilân edilmeleri ve sahiplerine verilmeleri vâcib değildir.[Davudoğlu, İbn Âbidin Terceme ve Şerhi, IX, 121.]

 

Lukata Kitab ve Sünnet ile sabittir. Kitaptan delili, "iyilik etmek ve fenalıktan sakınmak hususunda yardımlasın"[Mâide 2.] âyetidir. Sünnetten delili ise, "kul din kardeşinin yardımında oldukça Allah da kulun yardımın-dadır."[Müslim, zikr] mealindeki hadistir.

 

Lukata'nın (bir süre) ilan edilmesi gereklidir.