YAHUDİLER

 

Yakub A.S.’ın diğer adı İsrail idi. O’nun oğullarından geldikleri için Ben-i İsrail, yani İsrail oğulları diye de anıldılar. Musa (a.s.)’a nisbetle de Musevi diye de bilinirler. Ehl-i Kitaptan olup Hristiyanlık hükümleri geçerli oluncaya kadar hak din idi. Sapıp Tevrat’ı bozdular. Allah Teala onlara gazab etti ve İsa (a.s.)’ı yeni bir şeriat ve kitap ile görevlendir.

KURTUBİ TEFSİRİNDE:

 

YAHUDİLER

 

İSRAİL OĞULLARI

 

TEVRAT

 

CUMARTESİ YASAĞI

 

 

İbnü’l-Esir el-Kamil’de YAHUDİLER