ZEM ZEM:

 

Kabe-i muazzamanın Hacer-ül-esved köşesi karşısındaki kuyudan çıkan mübarek su.

İbrahim aleyhisselamın zevcesi (hanımı) , İsmail aleyhisselamın annesi olan Hacer, su aramak üzere Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelirken, Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde, Cibrîl (Cebrail) aleyhisselam göründü. Topuğu ile (veya kanadıyla) toprağı kazıp suyu (Zemzem'i) meydana çıkardı. Hacer (bu durumu görünce) zayi olmasın diye hemen suyun etrafını çevirip, havuz haline getirdi. Bir taraftan da testisini doldurmaya çalışıyordu. Su ise avuç avuç alındıkça tekrar fışkırıyordu. Allahu teala İsmail'in anasına rahmet etsin! O, Zemzem'i kendi haline bırakmış olsaydı, yahut suyu avuçlamasa idi, muhakkak Zemzem akar bir ırmak olurdu. (Hadîs-i şerîf-Buharî)

 

Zemzem suyu ne için içilirse, ona şifadır. (Hadîs-i şerîf-Mir'at-ül-Haremeyn)

Kim hac niyeti ile Beyt-i şerîfe (Kabe'ye) gelip, Kabe-i şerîfin etrafında yedi kere tavaf etse, dolaşsa sonra Makam-ı İbrahim'e gelip iki rek'at tavaf namazı kılsa, ondan sonra Zemzem kuyusuna gelip, suyundan içse, cenab-ı Hak onu anasından doğduğu gün gibi günahından tertemiz yapar. (Hadîs-i şerîf-Ahbaru Mekke)

 

Zemzem içerken, Kıbleye karşı yönelmeli, ayakta ve üç yudumda içmelidir. Zemzem içmeden önce, şu duayı okumalıdır: "Allahumme innî es'elüke ilmen nafian ve rızkan vasian ve şifaen min külli dain ve sekamin birahmetike ya Erhamerrahimîn (Allah'ım send en faydalı ilim, bol rızık, her türlü hastalıktan şifa istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bunları senin rahmetine güvenerek istiyorum)" (Eyyûb Sabri Paşa)

 

Zemzem Kuyusu:

 

Kabe-i muazzamanın Hacer-i esved köşesi karşısında bulunan, mübarek suyun çıktığı kuyu.

Yeryüzünde bulunan kuyuların en hayırlısı, Zemzem suyunun mübarek kuyusudur. (Hadîs-i şerîf-Ahbaru Mekke)

 

Allahu tealanın İsmail aleyhisselama bir ihsanı olan Zemzem'in etrafını ilk önce hazret-i Hacer kum ile çevirdi. Sonradan hazret-i İbrahim tarafından kazılarak kuyu haline getirildi. İhmaller netîcesinde zamanla zemzem kuyusu kapanıp belirsiz hale ge ldi. Resûlullah efendimizin sallAllahu aleyhi ve sellem dedesi Abdülmuttalib rüyasındaki tarife göre zemzem kuyusunu kazıp tekrar ortaya çıkardı. Kendisi ve oğulları hacılara zemzem suyu dağıttılar. Resûlullah sallAllahu aleyhi ve sellem zamanında Ab dülmuttalib'in oğlu Abbas radıyAllahu anh hacılara su dağıtmakla vazîfeli idi. (Eyyûb Sabri Paşa)

 

Zemzem kuyusu Mescid-i haram içinde Hacer-i esved köşesi karşısında ve köşeden on dört buçuk metre uzakta bir odada olup, bir metre doksan santim yüsek olan taş bileziği vardır. İki buçuk metre çapında ve otuz metre derinliğindedir. Bu odayı İstanbul'daki Beylerbe yi Camii'ni yaptırmış olan Birinci Sultan Abdülhamîd Han yaptırmış olup, zemîni mermer döşeli ve duvarlara doğru meyillidir. Kuyu ağzı bu hizadan bir buçuk metre kadar yüksektir. Tarihin kıymetli yadigarı olan bu güzel san'at eseri 1963 (H.1383)'de yıktırıldı. Zemzem kuyusu ağzını ve birkaç metre çevresini, yeryüzünden birkaç metre aşağı indirdiler. (Eyyûb Sabri Paşa, M. Sıddîk Gümüş)

 

 

ZEMZEM KUYUSU'NUN ABDÜLMUTTALİB TARAFINDAN KAZıLMASI VAK’ASI (ibn Esir el-Kamil)

 

Zemzem Kuyusunun Kazılması (Delailu’n-Nübüvve)