ANA SAYFA

 

İSTİHAZE:

 

Kadınlarda adet ve lohusalık dışında gelen ve oruç ile namaza manî olmayan sürekli kan.

 

Müstehaza: İstihazeli kadın.

 

 

DAHA GENİŞ AÇIKLAMA:

 

''İstihaza'': Aybaşı adeti ve lohusalık zamanı dışında kadının rahmindeki azil adı verilen damardan gelen kandır.

 

''Müstahaza'' : Bu kanı gören kadına müstehaza denir.

 

MEZHEBLERE GÖRE AYBAŞI ADETİ SÜRESI :

 

1- Hanefi mezhebine göre, aybaşı adeti süresinin en atlı üç gün, en çoğu da 10 gündür.

 

2- Şafii ve Hanbeli mezhebIerine göre, aybaşı adetinin en azı 24 saat ve en çoğu onbeş gündür.

 

3- Maliki mezhebine göre aybaşı adetinin en az süresi, için, ibadet bakımından bir sınır yoktur. İddet ve istibra itibariyle bir gün veya günün bir kısmıdır. Bu adetin en çoğu onbeş gündür.

 

Lohusalık hali hariç, yukarıda belirtilen süreler dışında kadının rahminden gelen kan, fıkıhta belirtilen şartlar tahakkuk ettiği takdirde istihaze kanı sayılır.

 

MÜSTAHAZANIN MEZHEBLERE GÖRE AYBAŞI ADETİ SÜRESİ

 

1-   Hanefi mezhebine göre: Müstahaze yeni kan görmeye başlamış olup, kanı devamlı gelirse onun aybaşı adeti 10 gün kabul edilir. Onbirinci gününden ay sonuna kadar geçen yirmi gün müstahaza sayılır. Bu hesaplama her ay devam eder. Lohusalık süresi kırk gün sayılır. Kırkbirinci gününden altmışıncı gününe kadar geçen yirmi gün müstahaza sayılır. İki ay hitamından itibaren her ilk on gün hayz ve onu takip eden yirmi gün istihaza sayılır.

2-    

Kadın mu'tade ise yani; daha önce belirli bir adeti var iken, mesela ayın birinden itibaren beş gün kan görüp, yirmibeş gün femiz iken, bu adeti bozulup, devamlı kan görürse ve eski adetini unutmamış ise, onun hayz ve istihaza süreleri eski adetine döndürüIür. Yani bütün ay kan görmesine rağmen eski adeti vechile her ayın; mesela ilk beş günü hayz ve ondan sonraki yirmibeş günü istihaza sayılır.

 

Kadın mütehayyire ise yani, eski adetini unutmuş ise, onun durumunu ve hükümlerini öğrenmek isteyenler fıkıh kitabIarına müracaat etsinler.

 

2 - Şafii mezhebine göre, müstehaza kadın, yeni kan görmeye başlamış ise, kuvvetli kanı zayıf kandan ay'ırabiliyorsa ona mümeyyize denilir. Kuvvetli kanı yirmi dört saatten az olmayıp 15 günden de fazla değil ise ve zayıf kan 15 gün'den az değil ise onun gördüğü kuvvetli kan hayız sayılır. Zayıf kan istihaza olur. "Şayet kuvvet ve zayıflık bakımından kanda bir fark görmüyorsa veya kuvvetli kan yirmidört saat'ten az veya onbeş gün'den çok ise yahut da zayıf kan, on beş ğunden az' ise, kadın ğayri mümeyyize sayılır. Hayzı bir gün kabul edilir. Ayın yirmi dokuz gÜnü istihaza sayılır.

 

Şayet kadının eski bir adeti olup, bunu zaman ve süre bakımından hatırlıyorsa; mesela, eskiden her ayın ilk yedi günü kan görüp, yirmi üç gün temiz iken bu adeti bozulmuş, bütün ay kan görüyorsa durumuna bakılır, Eğer mümeyyiz ise, Yani kanı kuvvetli ve zayıf olarak iki çeşit görürse, kuvvetli kan hayz sayılır, zayıfı istihaza olur. Eğer mümeyyize değil ise onun hayz ve istihazesi eski adetine göre hesaplanır.

 

Eğer eski adetini de hatırlamıyorsa ona mütehayyire (şaşkın) denir. Hükümleri için fıkıh kitaplarına müracaat edilsin.

 

3- Maliki mezhebine göre, kadın gelen kanın hayz kanı olduğunu koku, renk, katılık gibi belirtilerle tanırsa o kan hayz sayılır. Şu şartla ki; o kanı görmeden önce on beş gün temiz kalması gerekir. Şayet on beş gün temiz kalmamışsa veya gelen kanın hayz kanı olduğunu her hangi bir belirtiyle bilemezse kadın müstahaze sayılır. Hayatı boyunca kan devam ederse hep müstahaze sayılır. Mümeyyize (her hangi bir belirtiyle hayz kanını tanıyan) kadın, normal hayz adetini bitirdikten sonra üç gün "İstithar'' yapmaz. Adeti biter bitmez temizlenmiş sayılır. Fakat hayz olarak tanıdıgı kan devam ederse adeti bittikten sonra üç gün istithar eder. İstithar, kadının hayz süresi bittikten sonra, üç gün kadar her gün yıkanmasıdır.

 

4- Hanbeli mezhebine göre müstehaza kadın, mu'tade ise, yani eski bir adeti var ise kan'ı kuvvetli ve zayıf olarak görse bile hayz süresi eski adetine göre hesaplanır. Mesela her ayın ilk dört günü kan görüp, yirmi altı gün temiz kalan kadin, bu kere bütün ay kan görmeye başlar, ayın ilk iki günü simsiyah, ondan sonra iki gün kırmızı renkte ondan sonra da yirmialtı gün sarı kan görürse, eski adetine bakarak, ayın ilk dört günü hayz sayılır. Yirmialtı gün istihaza sayılır.

 

Şayet kadın yeni kan görmeye başlamış ise ya mümeyyizedir, ya. değildir. Eğer mümeyyize ise, temyizine göre hayzı hesaplanır. Ancak kuvvetli gördüğü kanın yirmidört saatten eksik ve onbeş günden çok olmaması şarttır. Eğer mümeyyize değilse, yani kanı hep aynı renkte görse veya kuvvetli kanı bir günden az veya oııtıeş günden fazla görse, onun hayz'ı bir gün bir gecedir. Sonra ğusleder ve temiz kadınların yaptığı her şeyi yapar. Bırinci, ikinci, üçüncü ay böyle hesaplanır. Dördüncü -ay da genel hayz adetine uyarak altı veya yedi günü hayız sayacaktır. Hayız süresinin altı veya yedi gün oluşunda kendisinin araştırması ve kanaati esastır. Ayın kalan süresi istihaza sayılır.