ANA SAYFA             SURELER    KONULAR

 

TUR

1

/

8

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَالطُّورِ {1} وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ {2} فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ {3} وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ {4} وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ {5} وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ {6} إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ {7} مَا لَهُ مِن دَافِعٍ {8}

 

1. Andolsun Tur'a,

2,3. Yayılmış sahife(ler) içinde yazılmış kitaba,

4. Beyt-i Ma'mur'a,

5. Yükseltilmiş tavana,

6. Tutuşturulmuş denize;

7. Rabbinin azabı elbette vaki olacaktır.

8. Onu önleyebilecek yoktur.

 

"Andolsun Tur'a" buyruğunda sözü edilen "Tur" Yüce Allah'ın Musa ile üzerinde konuştuğu dağın adıdır. Yüce Allah bu dağın şerefini yüceltmek, değerini yükseltmek ve ondaki bazı ayetleri (mucize) hatırlatmak üzere ona yemin etmektedir.

 

Tur, cennet dağlarından birisidir.

 

İsmail b. İshak rivayetle dedi ki: Bize İsmail b. Ebi üveys anlattı, dedi ki: Bize Kesir b. Abdullah b. Amr b. Avf babasından naklen anlattı. Babası dedesinden şöyle dediğini rivayet etmektedir: Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: "Dört dağ cennetin dağlarından, dört nehir cennetin nehirlerinden, dört savaş cennetin savaşlarındandır." Dağlar hangileridir? diye soruldu, o: "Bizi seven, bizim de kendisini sevdiğimiz Uhud dağı, Tur dağı cennet dağlarından bir dağ, Lübnan cennet dağlarından bir dağ, Cudi de cennet dağlarından bir dağdır" deyip, hadisin geri kalan bölümünü zikretmektedir. Biz bu hadisi bütünüyle "et- Tezkire" adlı eserimizde zikretmiş bulunuyoruz.

 

Mücahid dedi ki: Tur, Süryanicede dağ demektir. Bununla kastedilen de Tur-u Sina'dır. es-Süddi de böyle demiştir.

 

Mukatil b. Hayyan dedi ki: Tur diye anılan dağlar iki tanedir. Bunlardan birisine Tur-u Sina, diğerine ise Tur-u Zita denilir. Çünkü bu dağlarda incir ve zeytin yetişir.

 

Tur'un Medyen'de bir dağ olup adının da Zebir olduğu söylenmiştir. el-Cevheri dedi ki: Zebir, Yüce Allah'ın üzerinde Musa ile konuştuğu dağdır.

 

Derim ki: Medyen, arz-ı mukaddes'te bir yer olup, Şuayb (a.s)'ın kasabasıdır

 

Tur'un bitki yetişen dağ olduğu söylenmiştir. Eğer bitki yetişmiyorsa ona Tur denilmez. Bu açıklamayı İbn Abbas yapmıştır. el-Bakara Suresi'nde (63. ayetin tefsirinde) yeterli açıklamalar geçmiş bulunmaktadır.

 

"Yayılmış sahife(ler) içinde yazılmış kitaba." Bununla mü'minlerin mushaflardan, meleklerin de Levh-i Mahfuz'dan okuduğu Kur'an-ı Kerim'i kastetmektedir. Nitekim Yüce Allah bir başka yerde: "Şüphesiz o, oldukça şeref li bir Kuran'dır. Korunan bir kitabtadır. "(el-Vakıa, 77-78) diye buyurmaktadır.

 

Bir başka açıklamaya göre maksat diğer peygamberlere indirilmiş kitabIardır. Bu kitabIarın herbirisi o kitabı okuyanlarca okumak maksadıyla yayıp açtıkları inceltilmiş bir deri üzerinde bulunuyordu.

 

el-Kelbi dedi ki: Bu Yüce Allah'ın Musa'ya eliyle yazdığı ve yazarken de Musa'nın kalemin çıkardığı sesi duyduğu Tevrat'tır.

 

el-Ferra: Bu amel defterleridir. Kimisi kitabını sağ tarafından alacak, kimisi sol tarafından alacaktır. Bunun benzeri: ''Kıyamet günü de ona yayılmış bir halde karşısında bulacağı bir kitab çıkarırız." (el-İsra, 13) buyruğu ile ''defterler açıldığı zaman" (et-Tekvir, 10) buyruklarıdır.

 

Bunun Yüce Allah'ın semada melekler için yazdığı, olmuş ve olacak şeyleri okudukları kitab olduğu da söylenmiştir. Bir diğer açıklamaya göre maksat, Yüce Allah'ın mü'min olan gerçek dostlarının kalplerine yazdığı şeylerdir. Bunu da Yüce Allah'ın: ''İşte bunlar (Allah'ın) kalplerine imanı yazmış olduğu ... kimselerdir." (el-Mücadele, 20) buyruğu açıklamaktadır.

 

Derim ki: Ancak bu görüş ifadenin sınırlarını aşan bir açıklamadır. Çünkü bu buyrukta kalplerden "yazı yazılan deri parçası" diye sözedilmiştir.

 

el-Müberred dedi ki: "üzerinde yazı yazılmak maksadıyla inceltilmiş deri" demektir. "Yayılmış" demektir. el-Cevheri de es-Sıhah'ta böyle demiştir. üstün ile: "üzerinde yazı yazılan ince deri" demektir. Yüce Allah'ın: "Yayılmış sahife içinde" buyruğu da bu anlamdadır. (...) aynı zamanda "büyük kaplumbağa" demektir. Ebu Ubeyde dedi ki: Bunun çoğulu: (...) diye gelir. Buyrukta kastedilen anlam ise el-Ferra'nın dediğidir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır.

 

Esasen her bir sahife, kenarlarının inceliği dolayısı ile "rak" diye anılır. Şair el-Mütelemmis'in şu beyitinde de bu anlamdadır: "Sanki üzerinden geçen uzun zaman dolayısı ile Yazısının satır satır olduğu görülmüş bir sahife gibidir." "Re" harfi kesreli olarak: "Mülkiyet altında (köle) olmak" demektir. "Mülkiyet altında bir köle" denilir. el-Maverdi, İbn Abbas'tan naklettiğine göre o üstün olarak: (...) lafzını "doğu ile batı arasındaki uzaklık" diye açıklamıştır.

 

"Beyt-i Ma'mur'a" buyruğu hakkında, Ali, İbn Abbas ve başkaları şöyle demişlerdir: Bu Ka'be hizasında semadaki bir evdir. Her gün oraya yetmişbin melek girer, sonra oradan çıkarlar ve tekrar bir daha oraya dönmezler.

 

Ali (r.a) dedi ki: O altıncı semada bir evdir. Dördüncü semada olduğu da söylenmiştir. Enes b. Malik, Malik b. Sa'saa'dan şöyle dediğini rivayet etmektedir: Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: "Ben dördüncü semaya götürüldüm. Önümüze Beyt-i Ma'mur yükseltildi. Onun Kabe'nin tam hizasında olduğunu gördüm. Eğer aşağı düşecek olursa, Kabe'nin üzerine düşer. Her gün oraya yetmişbin melek girer. Ondan çıktılar mı bir daha oraya dönmezler." Bunu el-Maverdi zikretmiştir.

 

el-Kuşeyri'nin, İbn Abbas'tan naklettiğine göre Beyt-i Ma'mur dünya semasındadır.

Ebu Bekr el-Enbarı dedi ki: İbnu'l-Kevva, Ali (r.a)'a: Beyt-i Mamur nedir? diye sormuş, o da şöyle cevab vermiştir: O Arşın altında "ed-Durah" diye anılan yedi semanın da üstünde bir evdir.

 

es-Sıhah'da da böyledir: "ed-Durah" sema da bir ev olup, İbn Abbas'tan rivayete göre o Beyt-i Ma'mur'dur. Oranın mamur olması ise oraya çokça meleklerin girip çıkmasından dolayıdır.

 

el-Mehdevı de İbn Abbas'tan şöyle demektedir: Beyt-i Mamur Arşın hizasındadır.

Müslim'in, Sahih'inde yer alan Malik b. Sa'saa'nın Peygamber (s.a.v.)'dan İsra hadisinde yaptığı rivayet de şöyledir: "Sonra bana Beyt-i Mamur yükseltildi. Ey Cebrail bu nedir? diye sordum. Dedi ki: Bu Beyt-i Ma'mur'dur. Buraya her gün yetmişbin melek girer. Ondan çıktılar mı bir daha oraya geri dönmezler. Bu onların üzerindeki son sorumluluktur." diyerek hadisin geri kalan bölümünü zikretmektedir. 

 

Sabit'in, Enes b. Malik'ten rivayetine göre de Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Bana burak getirildi ... " Bu hadiste şu ifadeler de yer almaktadır: "Sonra yedinci semaya yükseltildik. Cebrail (a.s) kapının açılmasını istedi. O kim? diye soruldu, Cebrail dedi. Seninle beraber kim var? diye soruldu, O:

 

Muhammed (s.a.v.) diye cevap verdi. Ona peygamberlik verildi mi, diye soruldu, o: Evet, ona peygamberlik verildi, dedi. Kapı bize açıldı. İbrahim (a.s) sırtını Beyt-i Mamur'a yaslanmış olarak gördüm. Bir de baktım ki oraya her gün yetmişbin melek giriyor ve tekrar oraya geri dönmüyorlar. ''

 

Yine İbn Abbas'tan şöyle dediği rivayet edilmektedir: Göklerde ve yerlerde Yüce Allah'ın onbeş evi vardır. Bunların yedisi semada, yedisi yerlerde ve biri de Ka'be'dir. Bütün bu evler Ka'be'nin karşısındadırlar.

 

el-Hasen: Beyt-i Mamur, Ka'be'nin kendisidir, demiştir. el-Beytu'l-Haram insanlar tarafından imar edilen beyttir. Yüce Allah burayı her yıl altıyüzbin kişi ile imar eder. Eğer insanlar bu kadar sayıyı tamamlayamayacak olurlarsa, Allah bu sayıyı meleklerle tamamlar. Yüce Allah'ın yeryüzünde kullar için koyduğu ilk evodur.

 

er-Rabi b. Enes dedi ki: Beyt-i Mamur yeryüzünde Adem (a.s) döneminde Ka'be'nin bulunduğu yerde idi. Nuh (a.s)'ın dönemi gelince, Yüce Allah onlara haccetmelerini emrettiği halde onlar bunu kabul etmediler, ona karşı geldiler. Su yükselince Beyt-i Mamur kaldırıldı ve dünya semasında onun hizasına yerleştirildi. Her gün orayı yetmişbin melek imar eder. Sura üfürüleceği vakte kadar da bir daha oraya geri dönmezler. (Devamla er-Rabi b. Enes) dedi ki: Aziz ve celil olan Allah İbrahim'e Beytin yerini Beyt-i Mamur'un bulunduğu yerde gösterdi. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ''Hani Biz ibrahime Beytin yerini tayin etmiş ve şöyle demiştık Bana hiçbir şeyi ortak koşma! Tavaf edenler, orada ikamet edenler, rüku' ve sucud edenler için beytimi temizler (el-Hac, 26)

 

"Yükseltilmiş tavana" buyruğu ile semayı kastetmektedir. Yüce Allah ona "tavan" adını vermektedir. Çünkü yere nisbetle sema, eve nisbetle tavan gibidir. Bunu da Yüce Allah'ın: "Ve gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık." (Enbiya, 32) buyruğu açıklamaktadır.

 

İbn Abbas dedi ki: Sözü edilen bu tavan arştır. O cennetin tavanıdır.

 

"Tutuşturulmuş denize" buyruğu hakkında Mücahid: Alevli ve yakılmış diye açıklamıştır. Haberde zikredildiğine göre: "Kıyamet gününde deniz tutuşturulur ve ateş olur" denilmektedir. Katade de: Bunu dopdolu diye açıklamıştır. Nahivciler en-Nemir b. Tevleb'e ait şu beyiti zikretmektedirler: "Dilerse dopdolu bir pınara bakar, Etrafında da kayın ağaçları ile abanoz ağaçlarını görürsün."

 

Şair burada, dopdolu bir pınarı göreceği yere kadar yükselen bir dağ keçisini anlatmaktadır.

 

Denizin ateş ile dopdolu olması da mümkündür. O vakit birinci görüş gibi olur. Nitekim ed-Dahhak, Şemir b. Atiyye, Muhammed b. Ka'b ve el-Ahfeş de bunun alevle tutuşturulmuş tandır durumunda, kızdırılmış ocak anlamında olduğunu söylemişlerdir. Bundan dolayı ateş yakılan yere de: (...) denilmiştir. Bu açıklamanın delili de Yüce Allah'ın: ''Denizler ateşlendirildiği zaman" (et-Tekvir, 6) buyruğudur. Ateşle yakıldığı zaman demektir. "Tandırı ateşledim, ateşliyorum" demektir. Bu da onu ısıttım, kızdırdım, anlamındadır.

 

Said b. el-Müseyyeb dedi ki: Ali (r.a) yahudilerden birisine: Cehennem nerededir? dedi. Yahudi, denizde dedi. Ali (r.a), gördüğüm kadarıyla sen doğru söylüyorsun deyip: "Tutuşturulmuş denize" buyruğunu okudu.

 

"Denizler ateşlendirildiği zaman" (et-Tekvir, 6) buyruğunda: "Ateşlendirildi" lafzında "cim" harfi şeddesiz okunmuştur.

 

Abdullah b. Amr dedi ki: Deniz suyuyla abdest alınmamalıdır. Çünkü orası cehennemin tabağıdır.

 

Ka'b dedi ki: Yarın deniz ateşle tutuşturulacak ve cehennem ateşine ilave edilecek. Bu da bu husustaki görüşlerden birisidir.

 

İbn Abbas dedi ki: -Tutuşturulmuş anlamı verilen-: "Suyu gitmiş, kalmamış olan" demektir. Ebu'l-Aliye de böyle açıklamıştır.

 

Atiyye ve şair Zu'r-Rimme İbn Abbas'tan şöyle dediğini rivayet ederler: Bir cariye su almak üzere çıktı ve: "Havuz boştur" dedi (ve buradaki lafzın aynısını kullandı.)

İbn Ebi Davud dedi ki: Zu'r-Rimme'nin bunun dışında rivayet ettiği bir hadis (ashabtan rivayeti) yoktur.

 

Bunun "akıtılmış olan" anlamına geldiği de söylenmiştir. Buna delil de Yüce Allah'ın: "Denizler akıtıldığı zaman." (el-İnfitar, 3) buyruğudur. Yani yer orayı kurutacak ve o denizlerde su kalmayacaktır.

 

Ali (r.a)'ın ve İkrime'nin belirttiği üçüncü bir görüş daha vardır. Ebu Mekin dedi ki: Ben İkrime'ye "tutuşturulmuş deniz"in mahiyeti hakkında soru sordum. O dedi ki: O Arşın altında bir denizdir. Ali (r.a) da: O Arşın altında ve katı suyu bulunan bir denizdir. Buna "bahru'l-hayavan: hayat denizi" adı verilir. Birinci defa Sur'a üfürülmesinden sonra, kulların üzerine buradan kırk sabah yağmur yağdırılacak, onlar da kabirlerinde oldukları halde bitki gibi biteceklerdir.

 

er-Rabi b. Enes dedi ki: "Tutuşturulmuş" tuzlu suya karışmış, tatlı su demektir.

 

Derim ki: "Denizler akıtıldığı zaman" (el-İnfitar, 3) buyruğundaki "akıtma"nın iki yorumundan birisi de bu anlama gelir. Onun tatlı sulu olanları tuzlu olanlarına karıştırıldığı zaman demek olur. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır, ileride gelecektir.

 

Ali b. Ebi Talha'nın rivayetine göre İbn Abbas şöyle demiştir: "Tutuşturulmuş" lafzı hapsolmuş, alıkonulmuş demektir.

 

"Rabbinin azabı elbette vaki olacaktır." buyruğu kasemin cevabıdır.

 

Yani müşriklerin başına gelecektir.

 

Cübeyr b. Mut'im dedi ki: Resulullah (s.a.v.) ile Bedir esirleri hakkında bazı isteklerde bulunmak üzere Medine'ye geldim. Akşam namazında "Andolsun Tur'a" buyruğunu okurken yanına vardım. Yüce Allah'ın: "Rabbinin azabı elbette vaki olacaktır. Onu önleyebilecek yoktur" buyruğunu duyunca, adeta kalbim yarıldı ve azabın ineceğinden korkarak müslüman oldum. Azab tepeme inmeden yerimden kalkacağımı sanmıyordum.

Hişam b. Hassan dedi ki: Malik b. Dinar ile birlikte el-Hasen'in yanına gittik. Yanında bir adam vardı. Yüce Allah'ın: "Andolsun Tur'a" buyruğunu okuyordu. Nihayet: "Rabbinin azabı elbette vaki olacaktır."

 

"Onu önleyebilecek yoktur." buyruğuna varınca, el-Hasen de ağladı, arkadaşları da ağladı. Malik çırpınmaya koyuldu ve nihayet baygın düştü. Bekkar hakimliğe tayin edilince, iki adam davalaşmak üzere yanına geldiler. Onlardan birisinin yemin etmesi gerekti. Aralarında sulh yapmak için onları teşvik etti. Ayrıca karşı tarafın yeminden muaf tutulması karşılığında hasma belirli bir bedeli kendiliğinden vereceğini söyledi. Ancak hasmı karşı tarafa yemin ettirmekten başkasını kabul etmedi. Ona: "Andolsun Tur'a" buyruğundan itibaren yemin ettirerek ona: "Rabbinin azabı elbette vaki olacaktır." Eğer sen yalan söyleyen birisi isen; diye söyledi. O da bunu söyleyip, çıktı ve anında bir tarafı kırıldı.

 

SONRAKİ SAYFA İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNK’E TIKLAYIN

 

Tur 9-16

 

 

ANA SAYFA             SURELER    KONULAR