ANA SAYFA             SURELER    KONULAR

 

KAF

39

/

40

فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ {39}

 وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ {40}

 

39. Söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de, batışından önce de Rabbini hamd ile tesbih et.

40. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardlarında da O'nu tesbih et!

 

Bu buyruğa dair açıklamalarımızı beş başlık halinde sunacağız:

 

1- Kafirlerin Söylediklerine Sabır:

2- Beş Vakit Namaz ile Güneşin Doğuşundan ve Batışından önce Allah'ı Tesbih Etmek ve Namaz Kılmak:

3- Geceleyin ve Secdelerin Arkasında Allah'ın Tesbih Edilmesi:

4- (Farz) Namazlardan Sonra Namaz Kılmak:

5- Secdelerin Ardları:

 

1- Kafirlerin Söylediklerine Sabır:

 

"Söylediklerine sabret" buyruğu Peygamber (s.a.v.)'a bir hitaptır. Müşriklerin söylediklerine karşı sabretmesini emretmektedir. Yani onların bu yaptıklarından ötürü sen kendini sıkıntıya sokma!

 

Bu ayet-i kerime savaş emrinden önce indiğinden nesh olmuş bir ayettir. Bunun Peygamber (s.a.v.) ve ümmeti için (hükmü) sabit olduğu da söylenmiştir. Yahudilerin: Allah cumartesi günü dinlendi, şeklindeki sözlerine sabret, demek olduğu da söylenmiştir.

 

2- Beş Vakit Namaz ile Güneşin Doğuşundan ve Batışından önce Allah'ı Tesbih Etmek ve Namaz Kılmak:

 

Yüce Allah'ın: "Güneşin doğmasından önce de, batışından önce de Rabbini hamd ile tesbih et" buyruğu ile beş vakit namazı kastettiği söylenmiştir.

 

Ebu Salih dedi ki: Güneşin doğuşundan önce sabah namazı, batışından önce de ikindi namazını kıl (demektir). Bunu Cerir b. Abdullah (Peygamber -s.a.v-'e ulaşan) merfu bir sened ile de rivayet ederek şöyle demiştir: Peygamber (s.a.v.)'ın huzurunda oturuyor idik. Derken ondördünde aya baktı ve şöyle buyurdu: "Sizler şu ayı gördüğünüz gibi, -onu görmek için birbirinize sıkıntı vermeye gerek duymadığınız gibi- Rabbinizi göreceksiniz. Bundan dolayı eğer güneşin doğuşundan ve batışından önce birer namazı geçirmemek -bunlarla ikindi ve sabah namazını kastetmektedir- imkanınız varsa (bunları geçirmeden vaktinde kılınız). Sonra Cerir: ''Güneşin doğmasından önce de, batışından önce de Rabbini hamd ile tesbih et" (Ta-Ha, 130) ayetini okudu. Hadis Buhari ve Müslim tarafından rivayet edilmiş olup lafız Müslim'e aittir.

 

İbn Abbas dedi ki: "Batışından önce" buyruğu ile kasıt öğle ve ikindi namazlarıdır. "Gecenin bir kısmında ... da onu tesbih et" buyruğu ile de akşam ve yatsı namazlarını kastetmektedir.

 

Bu buyruklarla, Yüce Allah'ın güneşin doğuşundan ve batışından önce sözlü olarak eksikliklerden tenzih edilmek üzere tesbih edilmesinin kastedildiği de söylenmiştir. Bu açıklamayı Ata el-Horasanı ve Ebu'l-Ahvas yapmıştır.

 

Kimi ilim adamı da Yüce Allah'ın: "Güneşin doğmasından önce de" buyruğu sabah namazının iki rekatı "batışından önce de" buyruğu da akşamdan önceki iki rekati anlatmaktadır. Sümame b. Abdullah b. Enes de şöyle demiştir: Muhammed (s.a.v.)'ın ashabından özlü akıl sahibleri akşam namazından önce iki rekat kılarlardı. Müslim'in, Sahih'inde Enes b. Malik'ten şöyle dediği kaydedilmektedir: Biz Medine'de iken müezzin akşam namazının ezanını okudu mu (ashab) hemen mescid direklerinin arkasına koşuşur ve iki rekat kılıverirlerdi. Öyle ki yabancı bir adam mescide girer, akşam namazının -bu iki rekati kılanların çokluğu dolayısıyla- kılınıp bitirilmiş olduğunu zannederdi. 

 

Katade de şöyle demiştir: Ben Enes ile Ebu Berze el-Eslemi'den başka bu iki rekati kılan herhangi bir kimseye yetişmedim.

 

3- Geceleyin ve Secdelerin Arkasında Allah'ın Tesbih Edilmesi:

 

"Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardlarında da O'nu tesbih et" buyruğu ile ilgili dört görüş vardır:

 

1. Bu Yüce Allah'ın geceleyin tesbih edilmesi demektir. Bu açıklamayı Ebu'l-Ahvas yapmıştır.

2. Bu gecenin tümünde (herhangi bir zamanda) kılınan gece namazıdır.

Bu açıklama Mücahid'e aittir.

3. Sabah namazının iki rekatidir. Bu açıklamayı da İbn Abbas yapmıştır. 4- Bu yatsı namazıdır. Bu açıklamayı da İbn Zeyd yapmıştır. İbnu'l-Arabi dedi ki: Bu geceleyin tesbih getirmektir, diyenlerin kanaatlerini şu sahih rivayet desteklemektedir: "Kim geceleyin uyanıp da: Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O bir ve tektir, O'nun ortağı yoktur. Mülk yalnız O'nundur, hamd yalnız O'nadır. O herşeye güç yetirendir. Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Hamd Allah'a aittir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur, Allah en büyüktür. O pek Yüce ve pek büyük Allah ile olmadıkça hiçbir şeye güç ve takat yetirilemez" derse ... ''

 

Bunun gece namazı olduğunu söyleyenlere gelince, namazda Allah'ın tesbihi dolayısıyla ona "tesbih" adı verilebilir. Kuşluk namazına "subhatu'd-duha" denilmesi de bundan dolayıdır. Bunun sabah ya da yatsı namazı olduğunu söyleyenlerin böyle demelerinin sebebi, bunların ikisinin de gece kılınan namaz oluşlarından dolayıdır. Yatsı namazı olması bu görüşlerin en açık ve anlaşılır olanıdır.

 

4- (Farz) Namazlardan Sonra Namaz Kılmak:

 

"Ve secdelerin ardlarında da O'nu tesbih et" buyruğu hakkında Ömer, Ali, Ebu Hureyre, el-Hasen b. Ali, Hasan-ı Basri, en-Nehai, eş-Şa'bi, el-Evzai ve ez-Zühri şöyle demişlerdir: "Secdelerin ardları" akşam namazından sonraki iki rekattir. "Yıldızların kaybolması" ise sabah namazının farzından önceki iki rekattir. Ayrıca bunu el-Avn, İbn Abbas'tan rivayet etmiştir. İbn Abbas bunu merfu bir rivayet olarak da zikredip şöyle demiştir: Rasülullah (s.a.v.) buyurdu ki: "Akşam namazından sonra iki rekat (secdelerin ardları)dır." Bunu es-Salebi zikretmiştir. 

 

el-Maverdi'nin rivayetinin lafzı ise şöyledir: İbn Abbas'tan şöyle dediği rivayet edilmiştir: Bir gece Peygamber (s.a.v.)'ın yanında kaldım. Sabah namazından önce iki rekat namaz kıldı, sonra namaza çıkarak şöyle buyurdu: "Ey İbn Abbas! Sabah namazından önce iki rekat kılmak "yıldızların kaybolması"dır. Akşam namazından sonra iki rekat de "secdelerin ardları" dır. "

 

Enes dedi ki: Peygamber (s.a.v.) buyurdu ki: "Her kim akşam namazından sonra ve konuşmadan önce iki rekat namaz kılacak olursa, onun bu namazı "illiyyin"de yazılır."

Enes dedi ki: Birinci rekatte "kul ya eyyuhe'l kafirun (Kafirun suresi)"u, ikincisinde de "kul huvallahu ehad (ihlas suresi)"ni okudu.

 

Mukatil dedi ki: (Akşamın farzından sonra kılınan) bu namazın vakti, güneşin batımından sonraki kırmızı şafakın kaybolmadığı sürece devam eder. Yine İbn Abbas'tan bundan kastın vitir namazı olduğu rivayeti de gelmiştir. İbn Zeyd dedi ki: "Secdelerin ardları" farz namazlardan sonraki nafile namazlardır. Yani her farzdan sonra kılınan iki rekattir.

 

en-Nehhas dedi ki: ifadenin zahiri buna delalet etmekle birlikte, uyu lmaya daha layık olan çoğunluktur. Bu, Ali b. Ebi Talib (r.a)'dan sahih olarak da gelmiştir. Ebu'l-Ahvas dedi ki: Bundan maksat, secdelerin arkalarında tesbih getirmektir.

 

İbnu'l-Arabi dedi ki: Aklen (kıyasa göre) daha kuvvetli görülen de budur.

Sahih hadiste belirtildiğine göre ise Peygamber (s.a.v.) farz namazın akabinde:

 

"Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O bir ve tektir. O'nun ortağı yoktur, mülk yalnız O'nundur. Hamd yalnız O'nadır. O herşeye güç yetirendir. Allah'ım, Senin verdiğini engelleyecek olamaz. Senin alıkoyduğunu da kimse veremez. Varlık sahibi bir kimsenin varlığının Sana karşı herhangi bir faydası olamaz, diye dua ederdi. ''O, Bunun (yani nafile namazların) farz namazlarla nesholduğu da söylenmiştir. Hiçbir kimseye beş vakit farzın dışında kılmakla yükümlü olduğu namaz yoktur. Bunu cemaat nakletmiş bulunmaktadır.

 

5- Secdelerin Ardları:

 

"Secdelerin ardları" anlamındaki lafzı Nafi', İbn Kesir ve Hamza hemzesi esreli olarak; "Secdelerin geri dönmesi" diye okumuşlardır. Bu da geri dönüp giden bir şeyi anlatmak üzere kullanılan: "O şey geri dönüp gitti, geri dönüp gitmek"den mastardır.

 

Diğerleri ise: "Ard, arda"nın çoğulu olarak hemzeyi üstün okumuşlardır. Ali ve İbn Abbas'ın kıraati de bu şekildedir. Bu lafzın bir örneği de: "Kazık" lafzının çoğulunun: (...) diye gelmesidir. Yahut bu: "Ard, arda" söyleyişinin çoğulu olup bu durumda: "Kilit" lafzının çoğulunun: (...) diye gelmesine benzer.

 

Araplar bu lafzı: "Sana namazın ardında, namazın ardlarından geldim" gibi kullanımlarda zarf olarak da kullanmışlardır.

 

et-Tur Suresi'nin sonunda "Yıldızların kaybolması vaktinde" (et-Tur, 49) şeklinde kesreli ve mastar olduğu hususunda görüş ayrılığı yoktur. Bu ise ikinci fecrin doğması ile birlikte yıldızların ışıklarının gitmesi demektir. İkinci fecir, gece karanlığını yarıp çıkan beyazlık ve aydınlık demektir.

 

SONRAKİ SAYFA İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNK’E TIKLAYIN

 

Kaf 41-45

 

 

 

ANA SAYFA             SURELER    KONULAR