ANA SAYFA             SURELER    KONULAR

 

LUKMAN

12

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا

يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

 

12. Andolsun Biz, Lukman'a hikmeti verdik; "Allah'a şükret" diye (emrettik). Kim şükrederse ancak kendisi için şükreder. Kim de nankörlük ederse, muhakkak Allah muhtaç değildir, hamde layık olandır.

 

"Andolsun Biz, Lukman'a hikmeti verdik" buyruğunda (biri Lukman, diğeri hikmet olmak üzere) iki mef'ul vardır. "Lukman" kelimesinin munsarıf olmayışının sebebi, sonunda zaid "elif" ve "nun" bulunmasıdır. O bakımdan müennesi fu'la vezninde gelen "fu'lan" veznindeki kelimelere benzemektedir. Bu gibi kelimeler ise marife (belirtili) oldukları takdirde munsarıf olmazlar. Çünkü bu, ikinci bir ağırlık olur. Nekre olmaları halinde munsarıf olmaları ise iki ağırlıktan birisinin ortadan kalkmış olmasıdır. Bu açıklamayı enNehhas yapmıştır.

 

Lukman'ın babasının adı Baura, onun Nahur, onun Tareh'dir ki, bu da İbrahim'in babası Azer'dir. Nesebini Muhammed b. İshak böylece vermektedir.

 

Nesebinin Lukman babası Anka, babası Serur olduğu da söylenmiştir. O Eyle ahalisinden Nuyalıdır. Bunu da es-Süheyli zikretmiştir.

 

Vehb dedi ki: Lukman, Eyyub'un kızkardeşinin oğlu idi. Mukatil de şöyle demektedir: Lukman'ın, Eyyub'un teyzesinin oğlu olduğu zikredilir.

 

ez-Zemahşeri de şöyle demiştir: Lukman'ın babasının adı Baüra olup Eyyub'un kızkardeşinin oğlu ya da teyzesinin oğludur. Azer'in çocuklarından olduğu da söylenmiştir. Bin yıl bir süre kadar yaşamış, Davud (a.s.) ona yetişmiş ve ondan ilim öğrenmiştir. DaVüd (a.s)'ın peygamber olarak gönderilmesinden önce fetva verirdi. Ancak ona peygamberlik verilince, fetva vermeyi kesti. Kendisine bu husus hatırlatılınca bu sefer: Bu konuda benim fetvama ihtiyaç kalmayıp yükümlülükten kurtarılmış olduğuma göre; ben böyle bir şeyi nasıl kabul etmem, demiştir.

 

el-Vakıdi der ki: Lukman, İsrailoğulları arasında hakimlik yapardı. Said b. el-Müseyyeb de şöyle demiştir: Lukman, Mısır siyahilerinden, kalın dudaklı, siyahi bir kişi idi. Yüce Allah ona hikmeti vermiş, ancak peygamberlik vermemişti. Te'vil alimlerinin çoğunluğu onun Allah'ın veli bir kulu olup peygamber olmadığı şeklindeki bu görüşü benimsemişlerdir.

 

İkrime ve eş-Şa'bı onun peygamber olduğunu söylemişlerdir. Bu görüşe göre burada "hikmet"ten kasıt, peygamberlik olur. Doğrusu ise onun Yüce Allah'ın öğrettiği hikmet dolayısıyla hakim bir adam olduğudur.

 

Hikmet ise itikadi konularda dinde fakihlikte (bilgi sahibi olmakta) ve aklı hususlarda doğruluk demektir. İsrailoğulları arasında hakimlik yapardı. Siyah tenli, ayakları çatlak ve kalın dudaklı yani dudakları büyük bir kişi idi. Bu açıklamayı da İbn Abbas ve başkaları yapmışlardır.

 

İbn Ömer yoluyla gelen hadiste o şöyle demiştir: Ben Rasülullah (s.a.v.)'ı şöyle buyururken dinledim: "Lukman bir peygamber değildi. Fakat o çokça tefekkür eden, oldukça güzel bir yakin (kesin inanç) sahibi bir kimse idi. Yüce Allah'ı sevmişti, Allah da onu sevmiş, bu bakımdan ona hikmeti lutfetmişti. Onu hak ile hükmeden bir halife olmak hususunda da muhayyer bırakmıştı. O da şöyle demişti: Rabbim, eğer sen beni muhayyer bırakıyor isen, ben esenlikte olmayı kabul eder ve belayı terkederim. Eğer benden kat'ı olarak halife olmamı istiyor isen, bunu da dinleyip itaat ederim. Çünkü Sen beni o zaman koruyacaksın." Bunu İbn Atiyye zikretmektedir.

 

es-Sa'lebi ayrıca şunu ilave etmektedir: Melekler ona kendilerini görmeksizin şu şekilde seslendiler: Neden (kabul etmedin) ey Lukman? Şu cevabı verdi: Çünkü hakim (yönetici) olan kimse en zorlu ve en bulanık bir konumdadır. Her yerden zalim onun yanına gelir. Eğer Allah tarafından ona yardım olunursa, kurtulması muhakkak ki umulur. Fakat hata edecek olursa, bu sefer cennet yolunu şaşırmış olur. Dünyada zelil olan bir kimsenin bu hali, şerefli bir kimse olmasından hayırlıdır. Dünyayı ahirete tercih eden bir kimseyi dünya kabul etmeyeceği gibi, ahiretten de bir nasib almaz. Melekler onun bu mantıkının güzelliğinden hoşlandılar. Derken bir uykuya daldı, ona hikmet verildi. O uyandığında bu hikmet ile konuşuyor idi.

 

Ondan sonra Davud'a seslenildi. Davud bu işi yani halifeliği kabul etti ve Lukman'ın koştuğu şartları o koşmadı. O bakımdan Davud birden çok hata yaptı. Bütün bunları da Yüce Allah affediyordu.

 

Lukman sahib olduğu hikmetiyle Davud'a vezirlik yapıyordu. Davud ona: Ne mutlu sana ey Lukman! Sana hikmet verildi ve senden bela uzaklaştırıldı, dedi. Davud'a ise halifelik verilmiş, fakat bela ve fitnelerle sınanmıştı.

 

Katade dedi ki: Yüce Allah Lukman'ı peygamberlik ile hikmet arasında muhayyer bıraktı, o hikmeti peygamberliğe tercih etti. Cebrail (a.s) kendisine uykuda olduğu bir sırada geldi ve üzerine hikmeti saçtı. Sabahı ettiğinde o hikmet gereği konuşuyor idi. Kendisine: Rabbin seni muhayyer bırakmışken, sen nasıl olur da hikmeti peygamberliğe tercih ettin, diye soruldu. Bunun üzerine O şöyle dedi: Eğer kat'ı bir hüküm olarak bana peygamberlik gönderilmiş olsaydı, bu hususta Allah'tan bana yardımcı olmasını ümit ederdim, fakat o beni muhayyer bırakınca peygamberliği yerine getirememekten, zaafa düşmekten korkardım. Bundan dolayı hikmet benim için daha sevimli bir şey göründü.

 

Mesleğinin ne olduğu hususunda farklı görüşler vardır. Onun terzi olduğu söylenmiştir. Bu Said b. el-Müseyyeb 'in görüşüdür. Said siyah bir adama şöyle demiş: Siyah olduğun için üzülme. Çünkü insanların hayırlılarından olan üç kişi de siyahtı. Bilal, Ömer'in azadlısı Mihca' ve Lukman.

 

Hergün efendisi için bir demet odun topladığı da söylenmiştir. Kendisine bakan bir adama şöyle demiş: Benim dudakları kalın birisi olduğumu görüyorsan dahi şunu bil ki, o iki dudağımın arasından ince sözler çıkar. Benim siyah olduğuma bakma, kalbim beyazdır.

Çoban olduğu da söylenmiştir. Çobanlıktan önce tanımış olduğu bir adam kendisini görmüş ve ona şöyle demiş: Sen filanoğullarının kölesi değil misin? Evet demiş. Peki, seni gördüğüm bu seviyeye ulaştıran ne oldu? diye sorunca, o da: Allah'ın kaderi, emaneti eda edişim, doğru söz söyleyişim ve bana fayda vermeyen şeyleri terkedişimdir, diye cevab vermiştir. Bunu da Abdu'r-Rahman b. Zeyd b. Cabir söylemiştir.

 

Halid er-Rabai dedi ki: Lukman marangoz idi. Efendisi ona: Bana bir koyun kes ve o koyunun en hoş olan iki lokmasını getir, demiş. Ona dil ve kalbini götürmüş. Ona: Peki bu koyunda bu ikisinden daha hoş bir şey yok muydu? diye sormuş. Lukman cevab vermeyip susmuş. Daha sonra efendisi ona bir koyun daha kesmesini emretmiş ve bu sefer ona: Bu koyunun en kötü iki lokmacık yerini getir, demiş. Bu sefer yine dil ile kalbini getirince, efendisi ona şöyle demiş: Sana en hoş iki lokmalık etlerini getirmeni istedim, sen bana dilini ve kalbini getirdin. Yine ben sana bu koyundaki en kötü şeyleri getirmeni istedim, dilini ve kalbini getirdin. Lukman şu cevabı vermiş: Bunlar iyi ve güzel oldukları takdirde bu ikisinden daha hoş bir şeyolmaz. Kötü oldukları takdirde de bu ikisinden kötüsü olmaz.

 

Derim ki: Bu anlamda birden çok merfu hadis varid olmuştur. Bunlardan birisi Peygamber (s.a.v.)'ın şu hadisidir: "Şunu biliniz ki; gerçekten vücudda bir çiğnemlik et vardır. O düzeldi mi bütün vücud düzelir, o bozuldu mu vücudun tamamı bozulur. Şunu bilin ki o kalbtir.''

 

Dil ile ilgili pek çok sahih ve meşhur rivayet gelmiştir ki, bunlardan birisi Peygamber (s.a.v.)'ın şu hadisidir: "Her kimi Yüce Allah iki şeyin şerrinden korursa, cennete girer. Bunlar iki çenesinin arasındaki ile iki bacağının arasındakidir... ''

 

Lukman'ın hikmetleri pek çoktur. İşte bunlar ondan rivayet edilmiş olanların bir kısmıdır. Yine ona: En kötü insan hangisidir diye sorulmuş, şöyle demiş: İnsanların kötülük işlerken kendisini görmelerine aldırış etmeyen kişidir.

 

Derim ki: Bu da mana itibariyle merfu bir hadistir. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "ümmetimin tümü esenliktedir. Açık seçik yapanlar müstesna. Hiç şüphesiz kişinin geceleyin bir iş yapıp da sabah olduğunda Allah kendisini setretmiş iken: Ey filan ben dün şu şu işi yaptım, demesi de açık açık iş yapmak türündendir. Halbuki geceleyin Rabbi onu setretmişken, o sabah olunca Allah'ın üzerindeki örtüsünü açmış olur." Bu hadisi Ebu Hureyre rivayet etmiş olup Buharı kaydetmiştir.

 

Vehb b. Münebbih dedi ki: Ben Lukman'ın hikmetlerinden onbin konudan daha ağır basacak şeyler okudum. Rivayet edildiğine göre Davüd (a.s)'ın huzuruna girmiş. O sırada Davüd zırh örüyormuş. Yüce Allah demiri onun için çamur gibi yumuşatmıştı. Ona soru sormak istemiş, fakat hikmet ona yetişerek susmuş. Davüd zırhı bitirince giyinmiş ve: Sen ne güzel bir savaş elbisesisin! demiş. Lukman da: Susmak bir hikmettir, fakat bunun gereğini yerine getiren pek azdır. Bunun üzerine Davüd ona: Sana hakim denilmesi gerçekten yerinde imiş, diye cevap vermiş.

 

"Allah'a şükret diye" buyruğu ile ilgili iki takdir söz konusudur. Bunlardan birincisine göre: "Diye"nin "yani" anlamında tefsir edici olduğudur. Bu da biz ona şükret dedik, demek olur. İkinci görüşe göre ise nasb mahallinde olup, fiil onun sılasına dahildir. Sibeveyh'in: "Ben ona kalk diye yazdım" şeklindeki naklinde olduğu gibi. Ancak ona göre böyle bir açıklamanın doğruluğu uzak bir ihtimaldir.

 

ez-Zeccac da şöyle demektedir: Buyruğun anlamı şöyledir: Andolsun Biz Lukman'a Yüce Allah'a şükretmesi için hikmeti verdik.

 

Bir diğer açıklamaya göre; "Yüce Allah'a şükret diye (hikmeti verdik) o da şükretti. Bundan dolayı o bize şükretmek suretiyle hakim bir kimse oldu" takdirindedir.

 

Yüce Allah'a şükretmek; vermiş olduğu emirlerde O'na itaat etmektir. Şükrün gerek sözlük, gerek mana itibariyle gerçek mahiyetine dair açıklamalar daha önceden el-Bakara Süresi'nde (52. ayetin tefsirinde) ve başka yerlerde geçmiş bulunmaktadır.

 

"Kim şükrederse ancak kendisi için şükreder." Yani kim Yüce Allah'a itaat ederse, ancak kendisi için amelde bulunmuş olur. Çünkü mükafatın faydası ona döner.

 

"Kim de nankörlük ederse" Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük edip, Yüce Allah'ı tevhid etmezse "muhakkak Allah" yarattıklarının kendisine ibadet etmesine "muhtaç değildir." Mahlukatı nezdinde "hamde layık olandır" yani kendisine hamdedilendir.

 

Yahya b. Sellam dedi ki: Yarattıklarına "muhtaç değildir" yaptığı işlerinde "hamde layık olandır."

 

SONRAKİ SAYFA İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNK’E TIKLAYIN

 

Lukman 13

 

 

 

ANA SAYFA             SURELER    KONULAR