ANA SAYFA             SURELER    KONULAR

 

HİCR

30

/

31

 

فَسَجَدَ الْمَلآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ {30}

 

 إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ {31}

 

30. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler.

31. İblis müstesna O, secde edenlerle beraber olmayı kabul etmedi.

 

Yüce Allah'ın:"Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler. İblis müstesna" buyruğu ile ilgili açıklamalarımızı iki başlık halinde sunacağız:

 

1- İblis ve Şeytanlar:

2- Cinsten Yapılan Istisna ile ilgili Görüşler:

 

1- İblis ve Şeytanlar:

 

Yüce Allah'ın: "Ben sana emrettiğim halde seni secde etmekten alıkoyan nedir!'' (el-A'raf, 12) buyruğu dolayısıyla İblis'in de secde etmekle emr olunduğunda hiç bir şüphe yoktur. Onu, secde etmekten alıkoyan ise, büyüklük taslaması ve kendisini secde edecek kadar küçük görmemesidir. Nitekim, el-Bakara Süresi'nde (34. ayet, 7. başlıkta) buna dair açıklamalar geçmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan şöyle de denilmiştir: İblis, aslında meleklerden idi. O bakımdan bu istisna, cinsten yapılmış (muttasıl) bir istisnadır. Başkaları da; İblis meleklerden değildi, derler. O bakımdan, buradaki istisna munkati' bir istisnadır, demişlerdir. Bütün bunlara dair açıklamalar, yine el-Bakara Süresi'nde (34. ayet, 5. başlıkta) geçmiş bulunmaktadır.

 

İbn Abbas der ki: "Cann" cinlerin babasıdır ve bunlar şeytan değildirler.

Şeytanlar, İblis'in çocuklarıdır. Onlar ancak İblis ile birlikte öleceklerdir. Cinler ise ölürler, onların kimisi mü'mindir, kimisi kafirdir. Adem, insanların babasıdır ... '' Cann" cinlerin babasıdır. İblis ise şeytanların babasıdır. İbn Abbas'ın bu görüşünü el-Maverdı nakletmiştir. el-Bakara Süresi'ndeki açıklamalar ise bundan farklıdır, o bakımdan bu hususta yapılmış açıklamaların orada da takip edilmesi gerekir.

 

2- Cinsten Yapılan Istisna ile ilgili Görüşler:

 

Cinsten, aynı cinsten olmayan şeylerin istisna edilmesi, Şafii'ye göre sahihtir. Öyle ki bir kimse: Filanın benim üzerimde bir dinar alacağı vardır, ancak bir elbise müstesna, yahut da benden on elbise alacağı vardır, bir ölçek buğday müstesna ve buna benzer şekilde istisnalar yapacak olursa, bu makbul bir istisnadır. Ve sözünü ettiği meblağdan o elbisenin veya buğdayın kıymeti düşülür. Kile ile ölçülenler, ağırlık ile tartılanlar ve miktar ile belirtilenler arasında bu hususta herhangi bir fark yoktur.

 

Malik ve Ebu Hanife -Allah ikisinden de razı olsun- derler ki: Ağırlık ile tartılan şeylerden kile ile ölçülenlerin ve kile ile ölçülenlerden ağırlık ile tartılanların istisnasının yapılması caizdir. Hatta bir kimse buğdaydan dirhemleri, dirhemlerden de buğdayı istisna edecek olursa, kabul edilir. Ancak kıymeti nazar-ı itibara alınan şeyleri kile ile ölçülenlerden, yahut ağırlık ile tartılanlardan istisna ederse veya kile ile ölçülenleri, kıymeti ifade edilerek belirtilenlerden istisna ederse, - mesela: Bir elbise müstesna benim on dinar borcum var yahut da bir dinar müstesna, benim on elbise borcum var diyecek olursa- böyle bir istisna sahih olmaz ve bu şekilde borç ikrannda bulunanın bütün meblağı ödemesi gerekir.

Muhammed b. el-Hasen ise der ki: Cinsten olmayan şeyin istisna edilmesi sahih değildir ve ikrarda bulunan kimse, yaptığı ikrarın tamamını ödemekle yükümlü olur.

 

Şafii'nin sözünün delili şudur: istisna lafzı, hem cins hakkında kullanılır, hem cinsin dışındaki şeyler hakkında kullanılır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Onlar orada ne batıl, ne de günahı gerektiren bir söz işitirler. ''Selam selam'' diye bir söz müstesna. "(el- Vakıa, 25-26) Görüldüğü gibi burada Yüce Allah "selam" sözünü genel olarak boş sözlerden istisna etmiştir. İşte bunun bir benzeri de: "Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler, İblis müstesna" buyruğudur. İblis ise meleklerden değildir. Zaten Yüce Allah bir başka yerde şöyle buyurmaktadır: "ıblis müstesna) hemen secde etmişlerdi. O ise) cinden olduğu için Rabbinin emrinden dışarı çıkmıştı.'' (el-Kehf, 50) Şair de şöyle demektedir: "Ve bir şehir ki orada ünsiyet verecek hiç bir dost yok Erkek ceylanlar ile beyaz develerden başka."

 

Görüldüğü gibi burada şair, erkek ceylanlar ile beyaz develeri "ünsiyet verecek dostlar"dan istisna etmiştir. en-Nabiğa'nın şu beyiti de buna benzemektedir: (- - -orjinal nüshada da burası boş)

 

SONRAKİ SAYFA İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNK’E TIKLAYIN

 

Hicr 32-35

 

 

 

ANA SAYFA             SURELER    KONULAR