ANA SAYFA             SURELER    KONULAR

 

BAKARA

164

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

 

164. Muhakkak göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün değişip durmasında, insanlar için faydalı şeylerle denizlerde akıp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü dirilttiği suda ve orada her türden canlıyı üretip yaymasında, rüzgarları estirişinde ve gökle yer arasında boyun eğdirilmiş olan bulutta, akıl eden bir topluluk için nice ayetler vardır.

 

Bu buyruğa dair açıklamalarımızı ondört başlık halinde sunacağız;

 

1- Ayetin Nüzul Sebebi:

2- Gece ile Gündüz:

3- Denizler ve Faydaları:

4- Denizde Yolculuk Yapmanın Hükmü:

5- Denizin Aşırı Dalgalı Olması Halinde Denizde Yolculuk:

6- insanlar için Faydalı Olan Gemiler:

7- Gökten indirilen Su:

8- Yeryüzündeki Canlılar:

9- Esen Rüzgarlar:

10- Kur'an-ı Kerim 'de Rıh (Rüzgar) Kelimesinin Farklı Kıraati:

11- ilim Adamlarının Rüzgar ile ilgili Açıklamaları:

12- Bulutlar:

13- Ka'b el Ahbar'dan Bulutlara Dair Bir Rivayet:

14- Allah'ın Varlığı'nın Belgeleri: Ayetler

 

1- Ayetin Nüzul Sebebi:

 

Ata der ki; "Hepinizin ilahı tek bir ilahtır" ayeti nazil olunca Kureyş kafirleri: Bütün insanlara tek bir ilah nasıl olur da yeter, demeye başladılar. Bunun üzerine: "Muhakkak göklerin ve yerin yaratılışında .. " ayeti nazil oldu.

 

Bunu Süfyan, babasından o Ebu'd-Duha'dan şöylece rivayet etmektedir: "Hepinizin ilahı tek bir ilahtır" ayeti nazil olunca bunun herhangi bir delili var mıdır? dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Muhakkak göklerin ve yerin yaratılışında ... " ayetini inzal buyurdu. Onlar sanki bu sözleriyle bir ayet (mucize) istediler de Allah da onlara tevhidin delilini böylece beyan etti. Bu alemin, bu harikulade yapının mutlaka bir bina edicisi ve bir sanii olduğunu onlara açıkladı.

 

"Gökler (semavat)"ın çoğul gelmesi, değişik cinslerden olduğundan dolayıdır. Çünkü her bir sema, ötekinin cinsinden ayrıdır. Buna karşılık yerin tekil olarak zikredilmesi hepsinin toprak oluşundan dolayıdır. Doğrusunu en iyi bilen Yüce Allah'tır.

 

Semanın ayet (Allah'ın vahdaniyyetine delil) olma özelliği, altından direksiz olarak, üstünden de herhangi bağı olmaksızın yükseltilmiş olmasıdır. Bu, Allah'ın sonsuz kudretine ve olağanüstü yaratıcılığına delildir. Eğer bir peygamber gelip de herhangi bir bağlantısı bulunmaksızın havada bir dağın durması şeklinde (bir mucize göstermesi için) ona meydan okuyacak olsa (o da bunu getirse) bu bir mücize olur, Diğer taraftan gökte güneş, ay, gezegenler, aydınlık saçan, doğan ve batan, parıl parıl parlayan ve ışık saçmayan yıldızların bulunması da ikinci bir ayet (Allah'ın vahdaniyyetine delil) dir.

 

Yeryüzünün ayet oluşu ise denizleriyle, nehirleriyle, madenleriyle, ağaçlarıyla, yumuşak ve sert arazileriyledir.

 

2- Gece ile Gündüz:

 

"Gece ile gündüzün değişip durmasında ... " Bunların değişip durması bilinemeyen bir yerden (ya da bir sebepten ötürü) birisinin gelmesi, ötekinin de gitmesidir. Aydınlık, karanlık, uzunluk ve kısalık gibi nitelikleri açısından aralarındaki farklılığın sözkonusu edildiği de söylenmiştir.

 

Leyl (gece): "Leyle"nin çoğuludur. Aynı anlamda olmak üzere: "Leyali ve leyal" şeklinde de çoğulu yapılır. Çoğul yapma ölçülerinin dışına çıkan istisnai çoğul şekillerinden birisidir. "Leyali" kıyas itibariyle "leylat"ın çoğulu gibidir. Şiirde de bunu kullanmışlardır: "Her gün ve her gecede .. "

 

Bir başka şair de şöyle demektedir: "Her gün ve her gecede Hatta onu gören herkes şöyle der: Vay yazık böyle bir deveye, bu ne kadar bedbahttır!"

 

İbn Faris, el-Mücmel adlı eserinde şöyle demektedir: Bir çeşit kuşa leyl denildiği de söylenmektedir. Ancak ben böyle bir şeyi bilmiyorum.

 

Gündüz (nehrir) ise: "Nuhur ve enhira" şeklinde çoğul yapılabilir. Ahmed b. Yahya Sa'leb der ki: Neher kelimesi nuhur'un çoğuludur. Nuhur, "nehar"ın çoğulunun çoğuludur. "Nehar"ın çoğul yapılmayan müfred bir isim olduğu da söylenmiştir. Buna sebep ise masdar anlamını ihtiva etmesidir. "Ziya" demek gibi. Az hakkında da çok hakkında da kullanılır. Ancak birincisi daha çoktur. Şair der ki: "Eğer iki tirit olmasaydı zayıflayarak helak olurduk Biri gece tiridi, diğeri de gündüzleri gelen tirit."

 

İbn Faris der ki: Nehar'ın ne demek olduğu bilinmektedir. Çoğulu neher ve enher gelir. Neher kelimesinin nuhur şeklinde çoğulu yapıldığı söylenir. Nehar ise tan yerinin ağarması ile güneşin batması arasındaki aydınlık vakittir. Toy kuşu yavrusuna neher denildiği de söylenir. en-Nadr b, Şumeyl der ki: Neharın başı güneşin doğmasıdır. Bundan öncesi ise nehar'dan sayılmaz, Sa'leb ise der ki: Araplara göre nehar'ın (gündüzün) başlangıcı güneşin doğuşudur. Buna delil de Umeyye b, Ebi's-Salt'ın şu beyitini göstermektedir: "Ve güneş her bir gecenin sonunda doğar Kırmızı olarak ve onun rengi gül gibi olur,"

 

Ayrıca Adiy b, Zeyd'in şu sözlerini de delil gösterir: "Ve o güneşi bir engel kıldı ki onda bir kapalılık yoktur Gündüz ile gece arasında; bunlar birbirinden ayrılmıştır, "

 

el-Kisai de şöyle bir beyit nakletmektedir: "Gündüzün güneşi çıktığı vakit şüphesiz ki o Benim sana selam verdiğimin emaresidir, sen de selam ver (selamımı al)!"

 

ez-Zeccac ise "Kz'tabu'l-Enua" adlı eserinde şöyle demektedir: Gündüzün başlangıcı, güneşin ışıklarını zerrecikler gibi saçması iledir.

 

İbnu'l-Enbarı ise, zamanı üç bölüme ayırır: Bir bölümü katıksız gece; bu güneşin batışından tan yerinin ağarmasına kadar olan vakittir. Bir bölümü katıksız gündüz; bu da güneşin doğuşundan batışına kadar olan vakittir. Bir bölümü ise gündüz ile gece arasında ortaktır. Bu da tan yerinin ağarmasından itibaren güneşin doğuşuna kadar olan vakittir. Çünkü bu vakitte gece karanlığının kalıntıları da devam etmekte, gündüzün ışığının başlangıçları da bir arada görülebilmektedir.

 

Derim ki: Doğrusu tan yerinin ağarmasından güneşin batış vaktine kadar devam ettiğidir. Nitekim İbn Faris de el-Mücmel inde böyle rivayet etmektedir. Buna Sahih-i Müslim'deki şu sahih hadis-i şerif de delalet etmektedir: Adiy b, Hatim dedi ki: "Tan yerinin beyaz ipliği sizin için (tarafınızdan) seçilinceye kadar yeyin, için." (el-Bakara, 187) ayeti nazil olunca Adiy b, Hatim, ey Allah'ın Rasülü, ben yastığımın altına iki iplik koyuyorum, biri beyaz iplik, öbürü siyah iplik. Bu ikisiyle geceyi gündüzden ayırdedebiliyorum deyince Resülullah (s.a.v.) şöyle buyurur: "Muhakkak senin yastığın oldukça geniştir. Burada sözkonusu olan gecenin siyahlığı ile gündüzün beyazlığıdır.''

 

İşte bu hadis-i şerif gündüzün, tan yerinin ağarmasından güneşin batışına kadar olduğunu hükme bağlamaktadır.

 

Aynı zamanda bu, yeminler ile ilgili hususlarda fıkhı (derin bilgi sahibi olmayı) da gerektirmektedir ve buna pek çok hükümler bağlı bulunmaktadır. Mesela, bir kimse bir başkasıyla gündüzün konuşmamak üzere yemin etse ve güneşin doğuşundan önce onunla konuşsa yeminini bozmuş olur, birinci görüşe göre ise bozmuş olmaz Ancak Peygamber (s.a.v.)'ın buyruğu bu hususta ayırdedici söz ve nihai hükmü bildirir. Kelimenin dildeki zahiri anlamına bakıp bunun sünnette hangi anlamda kullanıldığını ele aldığımız taktirde gündüzün, aydınlığın yayılması demek olduğunu görürüz. Nitekim şair şöyle demektedir: "Ona avucumu (darbemi) iyice yerleştirdim ve onun deliğini açıp genişlettim Onun önünde duran, (açtığım yaranın) arkasını görebiliyordu."

 

Huzeyfe'den bu görüşe delalet eden rivayet de gelmiş olup bunu Nesai rivayet etmiştir. İleride oruç ayetleri açıklanırken (el-Bakara, 173 vd.) Yüce Allah'ın izniyle bu da gelecektir.

 

3- Denizler ve Faydaları:

 

"İnsanlar için faydalı şeylerle denizlerde akıp giden gemilerde ... " buyruğunda yer alan: Fülk: Gemiler demektir. Tekili de çoğulu da aynıdır. Müzekkeri ve müennesi de yapılır. Şu kadar var ki tekildeki harekeler, çoğuldaki harekelerin aynı değildir. Adeta çoğul için başka bir kelime çatısı kurulmuş gibidir. Buna tesniye yapılırken "fülkani" denilmesi delil gösterilebilir. "Fülk" kelimesi tekil ve müzekkerdir. Yüce Allah: "O dopdolu gemide" (Yasin, 41) buyruğunda bu kelimeyi müzekker olarak kullanmaktadır. "Denizlerde akıp giden gemilerde" şeklinde bu ayet-i kerimede ise, müennes olarak kullanmaktadır ki bunun tekil ve çoğul olma ihtimali de vardır.

 

Bir başka yerde ise şöyle buyurmaktadır: "Hatta siz gemilerde bulunduğunuz zaman güzel bir rüzgar ile onları götürdüklerinde ... '' (Yunus, 22) buyruğunda da çoğul gelmiştir. Sanki bu kelime tekil olduğu vakit binilen bir tek gemi (kayık ve benzeri) olarak kullanılarak müzekker getirilmekte, bildiğimiz manada büyük gemi (sefine) halinde ise müennes olarak kullanılır gibidir. Bunun tekilinin "felek" çoğulunun ise "fülk" olduğu da söylenmiştir. Esed ve üsd, Haşeb ve Huşb gibi. Aslı dönmek, deveran etmekten gelir. Yıldızların üzerinde döndüğü semanın feleği (yörüngesi) de buradan gelmektedir. Kız çocuğun memelerinin yuvarlaklaşmasını ifade etmek için de bu kelime kullanılır. Yün eğirirken kullanılan kirmenin dönüşüne de "feleke" denilir. Gemiye "fülk" denilmesi ise su ile birlikte en kolay bir şekilde deveran etmesi dolayısıyladır.

 

Bu ayette gemilerden Allah'ın varlığına delil (ayet) olarak söz edilmesine gelince; Yüce Allah bu gemileri su üzerinde yürüyecek şekilde ve ağır olmalarına rağmen su üzerinde duracak şekilde musahhar kılmıştır. Yüce Allah'ın bize bildirdiği gibi gemiyi ilk yapan kişi Nuh (a.s)'dur. Hz. Cebrail ona:

 

Sen gemiyi kuşun iskeleti gibi yap dedi. Nuh (a.s) da Hz. Cebrail'in kendisine gösterdiği şekilde yaptı ve sonrakilere gemi yapmayı miras bıraktı. Sefıne ters dönmüş bir kuştur. Onun altındaki su ise kuşun üstündeki hava gibidir. Bu açıklamayı İbnu'l Arabı yapmıştır.

 

4- Denizde Yolculuk Yapmanın Hükmü:

 

Bu ayet ve benzerleri ister, ticaret amacıyla olsun ister hac ve cihad gibi ibadet amacıyla olsun denizde yolculuk yapmanın mutlak olarak caiz olduğunun delilidir. Sünnet-i seniyyeden Ebu Hureyre yoluyla gelen şu hadis-i şerif de böyledir: Ebu Hureyre dedi ki: Bir adam Resulullah (s.a.v.)'ın yanına gelip şöyle dedi: Ey Allah'ın Resulü, bizler denizde yolculuk yapıyor ve beraberimizde az miktarda su alıyoruz ..

 

Enes b. Malik yoluyla rivayet edilen Umm Haram kıssası ile ilgili hadis-i şerif de böyledir, her ikisini de hadis imamlarından olan İmam Malik ve başkaları rivayet etmiştir.

 

Enes yoluyla gelen hadis-i şerifi ondan bir topluluk rivayet etmiştir. Onlar da İshak b. Abdullah b. Ebi Talha'dan o da Enes yoluyla rivayet etmişlerdir. Ayrıca bu hadisi Bişr b. Ömer, Malik'ten, o İshak'tan, o Enes'ten, o da Umm Haram'dan rivayet ederek hadisin senedini Umm Haram'a kadar götürmüş ve Enes'e kadar götürerek Enes tarafından rivayet edilen bir hadis olarak kaydetmemiştir. Bu şekilde hadisi Bundar Muhammed b. Beşşar da böylece ondan rivayet etmiştir.

 

Bu hadis-i şerifte erkekler için de kadınlar için de cihad amacıyla denizde yolculuk yapmanın açık bir delili vardır. Cihad kastıyla denizde yolculuk yapmak caiz olduğuna göre farz olan hac için denizde yolculuk yapmak daha öncelikle caizdir, hatta vaciptir.

 

Ömer b. el-Hatta bile Ömer b. Abdülaziz'den denizde yolculuk yapmanın men edildiğine dair rivayetler gelmektedir. Ancak Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i seniyye bu görüşü reddetmektedir. Eğer denizde yolculuk yapmak mekruh olsaydı ya da caiz olmasaydı muhakkak Peygamber (s.a.v.) kendisine, biz denizde yolculuk yapıyoruz, diyenlere bu işi yasaklardı. Bu ayet-i kerime ve benzerleri konu ile ilgili açık bir nastır ve bu hususta onlara baş vurulması gerekir.

 

Diğer taraftan her iki Ömer'den (Ömer b. el-Hattab ile Ömer b. Abdülaziz'den) gelen bu hususa dair rivayet şu şekilde te'vil edilebilir: Onların bu engellemeleri ihtiyatlı davranmaya ve dünyalık talebi ile daha çok kazanç elde etmek arzusuyla canları tehlikeye sokmayı terketmek amacıyla söylenmiş diye yorumlanabilir. Farzların edası hususunda ise böyle bir yasak sözkonusu olamaz.

 

Anlam itibariyle denizde yolculuk yapmanın caiz olduğuna delalet eden hususlardan birisi de şudur: Yüce Allah denizleri yeryüzünün ortasına yerleştirmiş ve insanları denizin her iki kıyısında yaşayacak şekilde var etmiştir. İnsanların bu menfaatlerini her iki tarafda ayrı ayrı yerleştirmiştir. Bu menfaatlerden birisinin elde edilmesi ve öbür tarafa getirilmesi ancak denizin aşılması ile mümkündür. Allah da denizde yolculuk yapmayı gemiler ile kolaylaştırmıştır. Bu açıklamayı İbnu'l-Arabi yapmıştır.

 

Ebu Ömer (İbn Abdi'l-Berr) der ki: İmam Malik hac amacıyla kadının gemide yolculuk yapmasını mekruh görürdü. O bakımdan o cihad amacıyla denizde yolculuk yapmayı daha da mekruh görürdü. Kur'an ve Sünnet ise onun bu konudaki görüşünü reddetmektedir. Şu kadar var ki Basralı bizim mezhebimize mensup bazıları şöyle demektedir: İmam Malik'in böyle bir şeyi mekruh görmesi Hicaz'daki gemilerin küçük oluşundan dolayıdır. Kadınlar ise bu gemilerde yolculuk yaptıkları takdirde dar oldukları için ve orada yolculuk yapanlar kalabalık teşkil ettiklerinden dolayı ihtiyaçlarını gördükleri takdirde gereken şekilde tesettüre riayet edemezler. Ayrıca Medine'den Mekke'ye karayoluyla yolculuk yapmak mümkün idi. İşte İmam Malik bu sebepten böyle bir yolculuğu mekruh görmüştür. Basralıların gemileri gibi büyük gemilere gelince; bunlarda yolculuk yapmakta (kadınlar için) bir mahzur yoktur. (Devamla) der ki: asl olan haccın bülüğa ermiş bulunan hür kimseler arasından oraya yol bulabilen kimse için bir farz olduğudur. Kadın ya da erkek olsun farketmez. Şu şartla ki, yolda güvenliğin çoğunlukla görülen bir durum olması gerekir. Bu konuda denizin karadan ayrı bir özelliği sözkonusu değildir.

 

Derim ki: Kitap, sünnet ve mana, aynı zamanda bu iki husus için de yani hem ibadet ve hem ticaret kastıyla deniz yolculuğu yapmanın mübah olduğunu göstermektedir. İşte bunlar bu konudaki delili teşkil ederler ve bunlara uymak gerekir. Şu kadar var ki, insanlar denizde yolculuk yapmaktan farklı şekilde etkilenirler. Kimisi denizde kolaylıkla yolculuk yapar ve bu, ona ağır gelmez. Kimisine de ağır gelir ve denizdeki yolculuk esnasında kuvvetten düşer. Aşırı derecede denizin tuttuğu ve aşırı derecede başı dönen ile denizde yolculuk yaptığı esnada farz namazı ve diğer benzeri farzları eda edemeyen kimsenin durumu gibi. Birincisi için denizde yolculuk yapmak caizdir. İkincisi için ise böyle bir yolculuk haramdır, bundan dolayı da engellenir.

 

5- Denizin Aşırı Dalgalı Olması Halinde Denizde Yolculuk:

 

Deniz, aşırı derecede yükselip büyük büyük dalgalarla dalgalandığı takdirde bu dalgalanması esnasında olsun, çoğunlukla esenlikle yolculuğun sürdürülemeyeceği zamanlarda olsun, herhangi bir kimsenin denizde yolculuk yapmasının caiz olamayacağı hususunda ilim adamları arasında görüş birliği vardır. İlim adamlarına göre çoğunlukla esenliğin sözkonusu olabildiği zamanlarda deniz yolculuğu yapmak caizdir. Çünkü böyle durumlarda denizde yolculuk yapıp da kurtulanların sayısı tesbit edilemeyecek kadar çoktur. Diğer taraftan bu gibi yolculuklarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise mahduttur.

 

6- insanlar için Faydalı Olan Gemiler:

 

"İnsanlar için faydalı şeylerle" ticaret ve buna benzer durumlarını düzeltmeye yarayan değişik maksatlar için kendilerine fayda sağlayacak" denizlerde akıp giden gemilerde ... " denizde yolculuk yapmakla karlar elde edilir. Aynı şekilde kendisine mal götürülenler de yararlanırlar.

 

Dine dil uzatan bazı kimseler şöyle demiştir: Yüce Allah sizin Kitabınızda: "Biz o Kitab'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık." (el-En'am, 38) diye buyurmaktadır. Peki, yemeğe güzel tatlar veren tuz, karabiber ve buna benzer türlü baharatlardan nerede söz edilmektedir? Bu kişiye: "İnsanlar için faydalı şeylerle denizlerde akıp giden gemilerde .. " buyruğunda bu dediğin sözkonusu edilmektedir, diye cevap verilmiştir.

 

7- Gökten indirilen Su:

 

"Allah'ın gökten indirip ... suda" Burada kastedilen aleme can veren, bitkileri ve türlü rızıkları çıkartan yağmurlardır. Bu yağmurun bir kısmını (yerin altında), yağmur yağmadığı zamanlarda ondan yararlanmak için depolar. Nitekim Yüce Allah buna işaretle şöyle buyurmaktadır: "O suyu yerde (yeraltı su kaynaklarında) durdurduk. "(el-Mü'minun, 18)

 

8- Yeryüzündeki Canlılar:

 

"Ve orda her türden canlıyı üretip yaymasında" dört bir yana dağıtmasında .. "O gün insanlar darmadağın pervaneler gibi olacak." (el-Karia, 4) buyruğundaki "darmadağın" kelimesi de aynı kökten gelmektedir.

 

Ayet-i kerimede geçen "dabbe (mealde: Her türden canlı)" kelimesi bütün canlıları kapsayan bir ifadedir. Bazıları kuşları "dabbe" kelimesinin kapsamı dışında kabul etmekle birlikte bu görüş reddedilmiştir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Yerde yürüyen ne kadar canlı (dabbe) varsa hepsinin rızkını vermek Allah'a aittir. "(Hud, 6) Çünkü kuş da bazı hallerinde iki ayağı üzerinde yerin üzerinde hareket eder. Nitekim şair el-A'şa şöyle demektedir: "Suya giden her yolda vadinin bağırtlak kuşlarının debelenmesi ... "

 

Alkame b. Abede de der ki: "Yıldırımları kuşları'nın bir kıpırdanış (debib)dır."

 

9- Esen Rüzgarlar:

 

"Rüzgarları estirişinde ... " buyruğunda sözü geçen estiriş: (tasrif) Rüzgarları kısır ve aşılayıcı, aşırı soğuk ve sesli, yardım, helak edici, sıcak, soğuk, yumuşak ve fırtına şeklinde şiddetli olarak estirilmesi demektir. Rüzgarların estirilmesi güney, kuzey, batı, doğu (saba) ve rüzgar esen iki cihet arasından gelen ara yön rüzgarları demektir, de denilmiştir.

Bir başka açıklamaya göre rüzgarların estirilmesi, büyük gemileri de küçük gemileri de aynı şekilde sürükleyecek kadar esmesi ve her ikisini de onlara zarar verecek şeylerden koruması demektir. Yelkenlerinin büyük ya da küçük olması önemli değildir. Çünkü rüzgar eğer tek bir parça halinde gelmiş olsaydı yelkenlere çarpar ve bu yelkenli gemilerin batmasına sebep olurdu.

 

Riyah (rüzgarlar) kelimesi "rih" kelimesinin çoğuludur. Rüzgara çoğunlukla huzur ve sükun (ravh) getirdiğinden dolayı bu ad verilmiştir.

 

Ebu Davud'un rivayetine göre Ebu Hureyre şöyle demiştir: Resulullah (s.a.v.)'ı şöyle derken dinledim: "Rüzgar Allah'ın kullarına rahmeti cümlesindendir. Rahmet de getirir, azap da getirir. Onu gördüğünüzde ona sövmeyiniz, Allah'tan hayrını isteyiniz, şerrinden de Allah'a sığınınız."

 

Bu hadisi aynı şekilde İbn Mace de Sünen'inde şöylece rivayet etmektedir: Bize Ebu Bekr b. Ebi Şeybe anlattı. Bize Yahya b. Said anlattı. Yahya, elEvzai'den, o ez-Zühri'den anlattı. ez-Zühri dedi ki: Bize Sabit ez-Züraki, Ebu Hureyre'den naklederek dedi ki: Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Rüzgara sövmeyiniz. Çünkü o Allah'ın kullarına rahmeti cümlesindendir. Rahmet ile de gelir, azab ile de. Fakat siz Allah'tan onun hayrını isteyiniz ve kötülüğünden de Allah'a sığınınız."

 

Peygamber (s.a.v.)'ın şöyle dediği de rivayet edilmiştir: "Rüzgara sövmeyiniz, çünkü rüzgar Rahmanın nefesindendir." Bunun anlamı şudur: Şanı Yüce Allah, rüzgara, ferahlık vermek, rahat nefes aldırmak ve dinlendirmek özelliğini vermiştir. Buradaki izafe, yani rüzgarın Rahman'ın nefesine izafe edilmesi, fiilin O'nun tarafından yapılmasından dolayıdır. Yani, Şanı Yüce olan Allah rüzgarı bu şekilde takdir etmiştir.

 

Müslim'in Sahih'inde de İbn Abbas'tan Peygamber (s.a.v.)'ın şöyle dediği rivayet edilmektedir: "Ben (Ahzab gününde) saba rüzgarıyla muzaffer kılındım, Ad kavmi ise Debür (batıdan esen rüzgar) ile helak oldu."

 

İşte bu da şanı Yüce Allah'ın Peygamber (s.a.v.)'ı Ahzab günü estirdiği rüzgarlar ile sıkıntıdan kurtardığına dair gelen haberlerin anlamını dile getirmektedir. Yüce Allah bu hususta şöyle buyurmuştur: "Biz de onların üzerine bir rüzgar ve görmediğiniz ordular göndermiştik"(el-Ahzab, 9)

 

Günlük konuşmalar esnasında: "Allah filan kişinin dünya kederlerinden bir kederini nefeslendirdi. " Yani açtı denilir

 

Müslim'in Sahih'inde de Ebu Hureyre (r.a)'dan -aynı kelime kullanılarak Hz. Peygamber'in şöyle buyurduğu nakledilmektedir: "Her kim müslüman bir kimsenin dünya kederlerinden bir kederini açarsa Allah da o kimsenin kıyamet günü kederlerinden bir kederini açar."

 

Şair de der ki: "Saba rüzgarı estiği vakit Kederli birisinin ciğeri üzerinden, kederleri açılıp gider gibi."

 

İbnü'I-.A'rabi der ki: Nesim (esinti) rüzgarın ilk estiği sıralardır. "Rih" (rüzgar) kelimesinin aslı ruh şeklindedir. Bundan dolayı azlık belirten çoğulu "ervah" şeklinde gelir. "Eryah" diye gelmez. Çünkü bu kelimenin asıl harfleri arasında ya değil vav vardır. "Riyah" denilmesi ise çokluğu ifade etmek ve ya'nın ra harfinin esreli oluşu ile münasib geldiğinden dolayıdır Hz. Hafsa'ya nisbet edilen Mushafta ise (...) şeklinde yazılıdır.

 

10- Kur'an-ı Kerim 'de Rıh (Rüzgar) Kelimesinin Farklı Kıraati:

 

Yüce Allah'ın: "Rüzgarları estirişinde" buyruğunda geçen (ve rüzgarlar anlamına gelen): "er-Riyah" kelimesini Hamza ve el-Kisai tekil olarak "er-rih:

 

Rüzgar" şeklinde okumuştur. Aynı şekilde el-A'raf (57), el-Kehf (45) İbrahim (18), en-Neml (63), er-Rüm 48), Fatır (9), eş-Şüra (33), el-Casiye (5)'daki kelimeleri de tekil olarak okurlar. Buralarda aralarında okuyuş farkı yoktur.

 

İbn Kesir de A'raf, Neml, Rum, Fatır ve Şura sürelerindeki kelimeleri onlar gibi okurken, Hamza: "Rüzgarları aşılayıcılar ... "(el-Hicr, 22)'de tekil olarak, İbn Kesir de: ''Ve O rüzgarları müJdeleyici olarak gönderendir. "(el-Furkan, 48)'dekini de tekil olarak okumuştur. Geri kalan kıraat imamları ise İbrahim ile Şura sürelerindekiler dışında hepsini çoğul olarak okumuşlardır. Bu iki suredekini de çoğul olarak sadece Nafi' okumuştur. Yedi kıraat imamının bu yerler dışında kalan kelimelerde ihtilafları sözkonusu değildir.

 

Rum Suresi'nde sözünü ettiğimiz "rüzgarlar" kelimesi (sürede) ikinci olarak geçendir. Yani: "Allah O'dur ki rüzgarları gönderip ... "(er-Rum, 48) ayetidir. Diğeri olan: "MüJdeleyiciler olarak rüzgarları göndermesi" (er-Rum, 46) ayetindeki "rüzgarlar" kelimesinin çoğul olarak okunduğu hususunda kıraat farklılıkları yoktur.

 

Ebu Ca'fer Yezid b. el-Ka'ka ise, eğer başında elif-lam var ise, Kur'an'ın tümünde "er-riyah" şeklinde çoğul okumuştur. Ancak: "Yahut rüzgar onu uzak bir yere atmış gibıdir." (el-Hacc, 31) buyruğu ile: "Kısır rüzgarı" (ez-Zariyat, 41) buyruklarını istisna etmektedir. Şayet bu kelimenin başında elif-lam yok ise tekil olarak okur.

 

"er-Rih (rüzgar)" kelimesini tekil olarak okuyan, bunun aza da çoğa da delalet eden cins ismi oluşundan dolayı böyle okur. Çoğul olarak okuyan da rüzgarların estiği cihetlerin birbirinden farklı olduğundan dolayı çoğul okur.

 

Rahmet kelimeSiyle birlikte çoğul, azab ile birlikte tekil olarak okuyanların bu şekildeki kıraat sebepleri ise, Kur'an-ı Kerim'de çoğunluğu gözönünde bulundurmasından dolayıdır. Mesela: "Rüzgarları müjdeciler olarak ... " (er-Rum, 46) ile "Kısır rüzgarı" (ez-Zariyat, 41) buyruklarında olduğu gibi. Bu kelime Kur'an-ı Kerim'de rahmet ile anıldığı zaman çoğul, azab ile anıldığı zaman tekil olarak gelmiştir. Yunus Suresi'nde yer alan: "Onlar da güzel bir rüzgar ile onları götürdüklerinde" (Yunus, 22) ayeti bundan istisnadır.

 

Resulullah (s.a.v.)ın da rüzgar estiğinde şöyle dediği rivayet edilmektedir: "Allah'ım, sen bunu rüzgarlar kıl, bir rüzgar kılma." Buna sebep ise şudur: Azap rüzgarı oldukça şiddetlidir ve adeta tek bir cisim parçası imiş gibi bu rüzgarın dizleri birbirine bitişiktir, ard arda gelir. Rahmet rüzgarı ise yumuşak ve bölüm bölümdür. Bundan dolayı ona "riyah (rüzgarlar)" adı verilmiştir.

 

Yunus Süresi'nde "gemiler" ile birlikte sözkonusu edildiğinde tekil olarak kullanılış sebebine gelince: Gemilerin yol almasını sağlayan rüzgar bitişik tek bir rüzgar gibidir. Daha sonra ayrıca "güzel" olmakla da nitelendirilerek bu rüzgar ile azap rüzgarı arasındaki ortak yanlar ortadan kaldırılmış olmaktadır.

 

11- ilim Adamlarının Rüzgar ile ilgili Açıklamaları:

 

İlim adamları der ki: Rüzgar havanın hareket etmesidir. Bu kimi zaman şiddetli olur, kimi zaman da zayıf. Eğer havanın hareketi kıble yönünden başlayıp kıbleye doğru giderse bu rüzgara "saba rüzgarı" adı verilir. Eğer havanın hareketi kıblenin gerisinden başlayıp kıble tarafına doğru giderse bu rüzgara da "debur rüzgarı" denilir. Hava hareketi kıblenin sağından başlayıp soluna doğru giderse buna "güney rüzgarı" adı verilir. Hava hareketi kıblenin solundan başlayıp sağına doğru giderse buna da "kuzey rüzgarı" adı verilir.

Bu rüzgarlardan her birisinin kendine göre bir tabiatı vardır. Bu rüzgarların faydası da tabiatına göre değişiktir. Saba rüzgarı sıcak ve kurudur. Debur rüzgarı soğuk ve nemlidir. Güney rüzgarı sıcak ve nemlidir. Kuzey rüzgarı soğuk ve kurudur.

 

Bu rüzgarların farklı tabiatta olması senenin mevsimlerinin de farklı olmasına benzer. Şöyle ki: Yüce Allah zamanı dört mevsime ayırmıştır Bunların ayrılık esasları havanın halindeki değişikliğe göredir.

 

Yüce Allah ilk mevsim olan bahar mevsimini sıcak ve nemli kılmıştır. Bu mevsimde yeşerme ve gelişip büyüme sözkonusudur. Bu mevsimde sular (yağmurlar) yağar. Yeryüzü güzelliklerini çıkartır, bitkisini yeşertir. İnsanlar ağaç dikmeye ve pek çok ekinleri ekmeye koyulur. Hayvanlar bu mevsimde doğum yapar, sütler çoğalır.

 

Bahar bitti mi, arkasından iki özellikten biri olan sıcaklıkta bahara benzeyen yaz mevsimi gelir. Diğer bir özelliği olan nemlilik açısından da bu mevsimden ayrılır. Çünkü yazın hava sıcak ve kurudur. Bu mevsimde meyveler olgunlaşır, baharın ekilen taneler kurumaya başlar.

 

Yaz mevsimi sona erdi mi onun arkasından iki özelliğinden birisi olan kurulukta yaza benzeyen sonbahar mevsimi gelir. Diğer özelliği olan sıcaklıkta ise yazdan ayrıdır. Çünkü sonbahar mevsiminde hava soğuk ve kurudur. Bu mevsimde meyvelerin olgunlaşması son bulur. Artık kurumaya ve içindeki sular çekilmeye başlar ve bu halleriyle meyveler saklanacak duruma gelirler. Bu mevsimde meyveler kopartılır, üzüm bağları bozulur ve artık ağaçlardan meyve toplanma işi biter.

 

Sonbahar mevsimi bitti mi arkasından kış mevsimi gelir. Bu mevsim de iki özelliğinden birisi olan soğuklukta sonbahara yakındır. Ancak diğer özelliği olan kurulukta ondan farklıdır. Çünkü kışın havalar soğuk ve rutubetlidir. Bu mevsimde çokça yağmur ve kar yağar. Topraklar dinlenen bir beden gibi dinlenir. Tekrar Yüce Allah, yeryüzüne baharın sıcaklığını yere iade edinceye kadar hareket etmez. Bu sıcaklık nem ile bir araya geldi mi işte Şanı Yüce Allah'ın izniyle o vakit yeşermeler ve büyümeler ortaya çıkar.

 

Sözünü ettiğimiz rüzgarların dışında pek çok rüzgarlar daha esebilir. Ancak asıl olan bu dört rüzgardır. İki rüzgar arasında esen her bir rüzgarın hükmü estiği cihet itibariyle hangisine daha yakın ise, o yakın olduğu rüzgarın hükmünü alır ve buna "en-nekba" adı verilir.

 

12- Bulutlar:

 

Yüce Allah'ın: "Ve gölde yer arasında boyun eğdirilmiş olan bulutta .. " buyruğuna gelince ... Burada sözü geçen buluta "es-Sehab" adının verilmesi bulutun havada sürüp gelmesi dolayısıyladır. Yerde sürülen eteğin toplanması, filan kişinin filana karşı cüretkarca davranması, çokça yemek, içmek gibi anlamlar da aynı kökten gelir.

 

Müsahhar kılınmış (boyun eğdirilmiş) ise, emre verilmiş gibi anlamlara gelir. Bulutun müsahhar kılınması ise bir yerden bir yere gönderilmesi şeklinde olur. Onun müsahhar kılınışının gök ile yer arasında direksiz ve askısız durmasıdır. Birinci açıklama ise daha açık ve üstündür. Bulut, kimi zaman su ile kimi zaman azab ile gelebilir.

 

Müslim'in Ebu Hureyre (r.a)'dan rivayet ettiğine göre Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Bir keresinde adamın birisi düzlük bir yerde bulunurken bir buluttan: Filanın bahçesini sula, diye bir ses işitir. O bulut bir kenara ayrıldı ve suyunu kara taşlık bir arazi üzerinde akıttı. Orada bulunan bir su yoluna yağan bütün yağmurlar toplandı. Adam o suyu takibetti. Bahçesinde ayakta duran ve elindeki kazmasıyla suyun yönünü değiştiren bir adam gördü. Ona: Ey Allah'ın kulu, adın nedir? diye sorar. O da bulutta söylendiğini işittiği adı söyler. Daha sonra adam sorana: Ey Allah'ın kulu, ya sen bana adımı ne diye soruyorsun? diye sorunca şöyle der: Ben şu suyu yağdıran bulutta senin adını söyleyerek: Filanın bahçesini sula, diyen bir ses işittim. Sen bunu ne yapıyorsun diye sorar. Şu cevabı verir: Madem sen bunu söylüyorsun (ben de sana anlatayım): Ben buradan aldığım mahsule bakıyorum. Onun üçte birini tasadduk ediyorum, üçte birini ben ve çoluk çocuğum yiyoruz, geri kalan üçte birini ise tekrar buraya (tohum olarak) iade ediyorum" Bir rivayette de: "üçte birini fakirlere, dilencilere ve yolculara veriyorum" denilmektedir.

 

Kur'an-ı Kerim'de de Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "O Allah ki, rüzgarları gönderip bulutları hareket ettirir. O bulutları ölmüş bir beldeye süreriz de o yeri -ölümünden sonra- canlandırırız.'' (Fatır, 9); "Nihayet bunlar (rüzgarlar) ağır ağır bulutları kaldırınca biz onları ölmüş bir beldeye süreriz ...'' (el-A'raf, 57) Bu anlamdaki buyruklar Kur'an-ı Kerim'de pek çoktur.

 

İbn Mace, Aişe (r.anha)'dan rivayetine göre Peygamber (s.a.v.) ufuklardan birisinden bir bulutun gelmekte olduğunu görünce namazda olsa dahi işini bırakır o buluta doğru yönelir ve: "Allah'ım, bizler sana bu bulut ile gönderilen şeyin şerrinden sığınırız" derdi. O buluttan yağmur yağarsa, iki yahut üç defa da: "Allah'ım, bunu faydalı bir mahsul kıl" derdi. Şayet o bulutu açar ve ondan yağmur gelmezse bundan dolayı da Allah'a hamdü sena ederdi.

 

Bu hadisi bu anlamda Müslim, Peygamber (s.a.v.)'ın hanımı Hz. Aişe'den şöylece rivayet etmektedir: Rasülullah (s.a.v.) rüzgarlı ve bulutlu gün oldu mu bunun etkileri onun yüzünde görülür, ileri geri gider gelirdi. Yağmur yağarsa buna sevinir ve bu sıkıntısı giderdi. Hz. Aişe der ki: Ona sordum bana şöyle dedi: "Ben bu bulutun ümmetime musallat kılınan bir azab olduğundan korktum." Yağmur yağdığını görünce de: "Bu bir rahmettir" derdi. Bir diğer rivayette de şöyle demiştir: "Belki de ya Aişe, bu bulut Ad kavminin dediği şeklindedir: "Onlar onu kendilerine yönelmiş bir bulut halinde görünce: Bu bize yağmur getiren bir buluttur; dediler .. "(el-Ahkaf, 24)

 

İşte bu hadis-i şeriflerle bu ayet-i kerimeler birinci görüşün lehine ve bulutların müsahhar kılınışının sabit kalmaları anlamına gelmediğine delildir. Doğrusunu en iyi bilen Yüce Allah'tır.

 

Çünkü "sabit olmak" bir yerden bir yere taşınmamayı ifade eder. Eğer "sabit olmak" ile anlatılmak istenen bulutların semada da yerde de olmayıp havada bulunması kastediliyor ise bu doğrudur. Çünkü Yüce Allah burada: "Gökle yer arasında" diye buyurmaktadır. Bununla birlikte bulutlar musahhar kılınmıştır ve bu ikisi arasında taşınmaktadır. Bu ise Allah'ın kudretini daha büyük bir şekilde gösterir. Tıpkı havadaki kuş gibi.

 

Yüce Allah bu hususta şöyle buyurmaktadır: "Onlar gök boşluğunda musahhar kılınmış kuşları görmezler mi? Onları Allah'tan başkası tutmuyor. "(en-Nahl, 79) Bir başka yerde de şöyle buyurmaktadır: "üstlerinde saf saf dizilip kanatlarını açıp kapayarak uçan kuşları görmediler mi? Onları Rahman (olan Allah)dan başkası tutmuyor ... " (el-Mülk, 19)

 

13- Ka'b el Ahbar'dan Bulutlara Dair Bir Rivayet:

 

Ka'b el-Ahbar, bulutlar yağmurun eleğidir. Şayet su semadan indiğinde bu bulut olmasa yerde neyin üzerine düşerse onu bozardı, der. Bunu Ka'b'dan İbn Abbas rivayet etmiştir. el-Hatib Ebu Bekr Ahmed b. Ali, bunu Muaz b. Abdulah b. Hubeyb el-Cüheni'den şöylece zikretmektedir: Selemeoğulları arasında bulunduğum bir sırada İbn Abbas'ın dişi bir katır üzerinde yanımızdan geçtiğini gördüm. Onun da yanından Ka'b'ın hanımının oğlu olan Tubey' geçti, İbn Abbas'a selam verdi. İbn Abbas ona: Ka'b el-Ahbar'ın bulut hakkında herhangi bir şey söylediğini duydun mu? diye sorar. Çocuk: Evet şöyle dediğini duydum der: Bulut yağmurun eleğidir. Semadan su indiğinde eğer bulut olmasa o su yerde neyin üzerine düşerse onu bozardı. İbn Abbas sorar:

 

Peki sen Ka'b'ı bir sene bir tür bitki ertesi sene ondan başka bir bitki bitiren yer hakkında bir şey söylerken dinledin mi? Yine o: Evet der. Bu hususta şöyle derken onu dinledim: Tohum semadan iner. İbn Abbas der ki: Ben de Ka'b'dan böyle dediğini dinledim.

 

14- Allah'ın Varlığı'nın Belgeleri: Ayetler

 

" ... aklı eren bir topluluk için nice ayetler" Allah'ın birliğine kudretine delil olan belgeler "vardır."

 

Bundan dolayı Yüce Allah, bütün bu hususları: "Hepinizin ilahı tek bir İlahtır" buyruğunun akabinde sözkonusu etmiştir ki, bunlarla bu ayet-i kerimeden önce sözünü ettiği Yüce Allah'ın vahdaniyyetine, rahmetine ve yaratıklarına olan şefkatine dair verdiği haberin doğruluğunu ortaya koysun diye, Peygamber (s.a.v.)'ın: "Bu ayet-i kerimeyi okuyup da onu ağzından dışarı fırlatanın vay haline!" diye buyurduğu rivayet edilmiştir. Yani üzerinde tefekkür etmeyip gereken ibreti çıkarmayanın vay haline!

 

Bu sözler bunların kendi kendilerini meydana getirmiş olabileceklerini reddetmemektedir, diyene şu şekilde cevap verilir:

 

Senin bu dediğin imkansız birşeydir. Çünkü sözü geçen bu hususlar (ve başkaları) şayet kendi kendilerini meydana getirmiş ise onlar ya var iken bu hususları meydana getirmişlerdir veya yok iken meydana getirmişlerdir. Eğer yok oldukları halde bunların meydana geldiği söylenecek olursa bu imkansız birşeydir. Çünkü birşeyin meydana getirilmesi ancak hayat sahibi, bilen, kudret sahibi ve irade sahibi birisinden beklenebilir. Var olmayan birşeyin ise bu niteliklere sahip olması düşünülemez. Eğer bunlar var ise zaten onların varlığı kendi kendilerini meydana getirmelerine ihtiyaç bırakmaz. Yine, şayet onların dedikleri kabul edilebilecek birşeyolursa (mesela) bir yapının kendi kendisini meydana getirmesi de mümkün olur. Aynı şekilde ahşap bir malzemenin, dokumanın da öyle olması gerekirdi. Bu ise imkansızdır. Bizi imkansız bir sonuca götüren şeyin kendisi de imkansızdır.

 

Diğer taraftan Yüce Allah, bu ayet-i kerimede bizlere vahdaniyyetinden söz ederken sadece haber vermekle yetinmiyor, bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'deki pek çok ayet-i kerime de aklımızı kullanıp düşünmemizi, ibretle bunlar üzerinde aklımızı kullanmamızı da emretmektedir. Yüce Peygamberine şöyle buyurmuştur: "De ki: Göklerde ve yerde neler var, bir bakın.'' (Yunus, 101) Burada kendilerine hitab edilmesi istenen kafirlerdir. Çünkü Yüce Allah: "(Fakat) o ayetler ve korkutmalar, iman etmeyecek bir kavim için ne fayda verir ki'' (Yunus, 101) diye buyurulmaktadır. Yüce Allah bir başka yerde de şöyle buyurmaktadır: "Onlar göklerin ve yerin melekutuna ... bakıp düşünmezler mil" (el-A'raf, 185) "Melekut" ile kastedilen ayetlerdir (belgelerdir.) Bir başka yerde de: "Kendi nefislerinizde de (nice ayetler vardır) görmez misiniz?'' (ez-Zariyat, 21) diye buyurmaktadır.

 

Yüce Allah, buyuruyor ki: Onlar, bütün bunlara tefekkür ve ibretle, düşünme yoluyla bakmazlar mı ki, bunların hadislere (sonradan olan değişikliklere) ve değişimlere maruz kalmasını, sonradan yaratıldıklarının delili olarak görsünler ve ihdas edilen (var edilen, yaratılan) birşeyin mutlaka kendisini yapan bir yapıcıya ihtiyacı olduğunu, bu yapıcının hikmeti sonsuz, alim, kadir, mürid, semi', basır ve mütekellim olduğunun delili olarak görsünler?

 

Çünkü eğer o bu sıfatlara sahip olmazsa, insanın bundan daha kamil olması sözkonusu olurdu ki buna da imkan yoktur. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ''Andolsun ki Biz insanı'' yani Adem (a.s)'ı "süzülmüş bir çamurdan yarattık. Sonra onu "yani onun soyundan gelenleri "bir nutfe kılıp sağlam bir harargaha yerleştirdik. .. Sonra da Kıyamet gününde elbette diriltileceksiniz." (el-Mü'minun, 12-16)

 

İnsan bu uyarıcı buyruklar ışığında kendisine verilmiş bulunan akıl ile kendi nefsi hakkında düşünecek olursa, bu nefsin belli bir şekilde düzene konulduğunu, değişik hallere göre yönlendirilmiş olduğunu görür. Kendisi önce bir nutfe iken ondan sonra bir alaka (sülüğü andıran bir kan pıhtısı) ondan sonra bir çiğnemlik et, sonra et ve kemik olmuştur.

 

Bunu düşündüğü takdirde insan eksik halden kemal haline doğru kendisini nakledenin kendisi olmadığını bilir. Çünkü o aklının olgunluğunu ifade eden en üstün hali ve herhangi bir organının en güçlü seviyesini bizzat var etme gücüne sahip değildir.

 

Organlarına da herhangi bir organı fazladan ekleyemez. Bu, onun eksik ve zaaf hallerinde böyle bir şeyi öncelikle yapamayacağını ona gösterir. İnsan kendisini önce genç, sonra olgunluk yaşında, sonra da yaşlı olarak görür. Gençlik ve güçlülük halinden yaşlılık ve kocamışlık haline kendi kendisini taşıyan o değildir. Kendisi için bu hali seçen de o değildir. Yaşlılık halini bir kenara itip gençlik gücünü geri getirmek imkanına da sahip değildir.

 

İşte kendi kendisini bu şekilde halden hale geçirenin kendisi olmadığını, kendisini var eden bir yaratıcının, bir durumdan ötekine taşıyan bir taşıyıcının olduğunu böylelikle bilir. Şayet bu olmasaydı bu şekilde bir taşıyıcı ve tedbir edici olmaksızın onun hallerinde herhangi bir değişiklik olmazdı.

 

Bir hakim şöyle demiştir: Büyük alemdeki herşeyin mutlaka insanın bedeni olan küçük alemde bir benzeri vardır. İşte bundan dolayı Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ''Andolsun ki Biz insanı ahsen-i takvimde (en güzel bir sürette) yarattık.'' (et-Tin, 4); "Kendi nefislerinizde de (nice ayetler) vardır. Görmez misiniz'?'' (ez-Zariyat, 21)

 

Mesela, insanın duyu organları, ışık veren yıldızlardan daha şereflidir. İnsanın görmesi ve işitmesi idrak edilen şeyleri bunlar vasıtasıyla idrak etmesi açısından güneşi ve ayı andırır. İnsanın organları çürüdükten sonra yer cinsinden toprak olurlar. Yine insanda su cinsinden, ter ve bedende diğer ıslak azalar vardır. Hava türünden insanda ruh ve nefes vardır. Ateş türünden ise insanda hararet vardır. Damarları ise yeryüzündeki nehirler konumunda, ciğeri nehirleri besleyen pınarlar konumundadır. Çünkü damarlar ciğerden alacaklarını alırlar. İnsanın mesanesi denizi andırır. Çünkü bedende bulunan değişik bölgeler nehirlerin denize aktığı gibi, akıtacaklarını buraya akıtırlar. İnsanın kemikleri yeryüzünün kazıkları durumunda olan dağlar gibidir. Azaları da ağaçları andırır. Herbir ağacın yaprakları ya da meyveleri olduğu gibi her bir organın da bir fiili ya da etkisi vardır. İnsanın bedeni üzerindeki saç ve kıllar yeryüzü üzerindeki bitki ve ot durumundadır. Diğer taraftan insan dili ile bütün canlıların seslerini taklit edebilir. Azalarıyla da bütün canlıların yaptığının benzerini yapar. Buna göre bu küçük alem büyük alem ile birlikte aynı yaratıcının yaratığı ve sonradan varettiği varlık (muhdes)dir. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur.

 

SONRAKİ SAYFA İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNK’E TIKLAYIN

 

Bakara 165

 

 

 

ANA SAYFA             SURELER    KONULAR