MÜSNED-İ HANBEL

TEVHİD

 

ANA SAYFA      Kur’an      Hadis      Sözlük      Biyografi

 

1- Allah'ı Tanımanın ve Varlığını ikrar Etmenin Vucubiyeti; Allah'ın insanları Bu Fıtrat Üzere Yaratması

 

1- Abdullah ibn-i Abbas

 

1 (1) İbn Abbas'ın bildirdiğine göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: ''Allah Na'man'da (Arafat'ta) Hz. Adem'in soyundan bir söz aldı. O zaman Adem'in sulbünden tüm soyunu çıkarmış ve toz halinde Adem'in önüne saçmıştı. Sonra onlarla bizzat konuşmaya başladı.

 

"Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sorunca, onlar "Evet (Bela), Rabbimizsin, buna şahitlik ederiz" dediler. O sizi böylece şahit tuttu ki, kıyamet gününde "Bizim bundan haberimiz yoktu" demeyesiniz. Ya da "Daha önce babalarımız Allah'a ortak koştu, biz de onlardan sonra gel(ip izlerinden gid)en bir nesildik. Batıl işleyenlerin yüzünden bizi helak edecek misin?" demeyesiniz.''  (A'raf 172, 173) [Sahih]

 

Hadis Mecmau'z-Zeveaid'de (7/25) yer almış, Heysemi: "Hadisi Ahmed rivayet etti. Ravileri Sahih'in ravileridir" demiştir. Hadisi İbn Kesir, Tefsir'de (3/584, 585) buradan naklen zikretmiştir.

 

 

2- Ubey bin Ka’b

 

2 (2) Rufey' Ebu'l-Aliye'nin bildirdiğine göre Ubey b. Ka'b, "Kıyamet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Adem oğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu"[A'raf 172] ayetini açıklarken şöyle demiştir: Allah, Hz. Adem'in soyundan gelecek nesilleri onun sulbünde toplamış, onlara can vermiş ve onları şekillendirmiştir. Onların konuşmalarını istemiş, onlar da konuşmuşlardır. Daha sonra: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" buyurarak onlardan söz almış ve onları kendi nefislerine şahit tutmuştur. Sonra: "Yedi kat göğü, yedi kat yeri ve atanız Adem'i, kıyamet gününde: "Bizim bundan haberimiz yoktu" dememeniz için size karşı şahit tutuyorum. Bilin ki benden başka ne bir İlah, ne bir Rab vardır. Bana hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ben sizlere, sizden aldığım sözü hatırlatacak Nebilerimi göndereceğim ve sizlere kitaplarımı indireceğim" buyurdu. Onlar da: "Senin, bizim Rabbimiz ve ilahımız olduğuna, senden başka Rabbimiz olmadığına şahitlik ederiz" diyerek bunu ikrar ettiler.

 

Daha sonra Adem onları görecek şekilde yükseltildi. İçlerinde zenginin, fakirin, güzelin ve çirkinin olduğunu görünce: "Rabbim! Neden kulların arasında bir eşitlik sağlamadın?" diye sordu.

 

Allah: "Bana şükredilsin istedim" buyurdu. Sonra Adem, Nebilerin onlar arasında bir kandil gibi parıldadığını, risalet ve nübüvvet konusunda da onlardan söz ve misak alındığını gördü.

 

Allah'ın:  "Nebilerden söz almıştık. Senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan sağlam bir söz almışızdır"[Ahzab 7] ayetinde kastedilen de budur. Zira İsa da o ruhların arasında bulunmaktaydı ve Allah onu Meryem'e gönderdi."

 

Rufey'in bildirdiğine göre Ka'b, Hz. İsa'nın ruhunun Meryem'e ağzından girdiğini söylemiştir. [Zayıf]

 

Müsned'i tertip eden der ki: "Aynısı İbn Ömer'den de rivayet edilmiştir. Bu rivayet de "Kıyamet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Adem oğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu'' [A'raf 172] ayeti başlığında zikredilecektir."

 

Diğer tahric: İbn Cerir (10/557, 558); İbn Kesir'in Tefsir'inde (3/506) geçtiği üzere İbn Ebi Hatim ve İbn Merduye; İbn Mende (30, 33), Lalekai (991), Beyhaki (785), Diyau'l-Makdisi (1158, 1159) ve İbn Asakir (7/396)

 

 

SONRAKİ SAYFA